Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Specifieke vakdidactiek Drama (spelen)34394/2138/2122/1/11
Studiegids

Specifieke vakdidactiek Drama (spelen)

34394/2138/2122/1/11
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Drama
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Drama
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Drama
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Dierckx Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vakdidactiek Spelen

In de vakdidactiek Spelen ligt het accent op hoe je iemand leert acteren. Je exploreert hoe je aan de slag gaat met je doelgroep vanaf 14 jaar tot en met volwassenen. Waar vind je geschikte teksten? Hoe bouw je een les op? We geven mee hoe je aan de slag gaat met de verschillende parameters (personage, stem, lichaam, ritme, ruimtegebruik…). We besteden aandacht aan de aanpak van een diverse klasgroep. Daarnaast gaan we op zoek naar de theatermethode die aansluit bij jouw artistiek profiel. Voel je meer voor de aanpak van Stanislavski of ben je eerder Woudenberg? Op die manier legt de student zijn eigen accent als theatercoach. De uitwisseling van ervaringen en artistieke achtergrond is een belangrijke meerwaarde tijdens de lessen.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoor- en werkcollege met o.m. microteaching en andere vormen van groepsleren

Begincompetenties (tekst)

De student is in staat om zonder accent Algemeen Nederlands te spreken en kan bouwen op een uitstekende spreektechniek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Past de verworven vakdidactische kennis en vaardigheden toe tijdens de microteaching, met bijzondere aandacht voor individuele én groepsgerichte remediëring met respect voor diversiteit van de leergroep.
Maakt jaarplannen en brengt hierin voldoende variatie
Kan leerinhouden naar leeractiviteiten vertalen en structureert deze in een logische en betekenisvolle opbouw.
Formuleert zelfgekozen doelstellingen voor de lesvoorbereiding van de examenles en voor de uitgebreide klassikale taak rond ‘formuleren lesdoelstellingen
Bereidt een examenles theater, speltheater, toneel of creatie voor waarbij hij/zij leerinhouden vertaalt naar leeractiviteiten en deze structureert in een lesverloop met een logische opbouw
Bepaalt werkvormen in functie van de opgelegde doelgroep van de examenles en kan de eigen keuzes mondeling toelichten aan de docent en de overige studenten. Maakt een schriftelijk neerslag van de examenles en stuurt deze door naar de docent zodat deze kan gedeeld worden met de medestudenten.
Zoekt tekstfragmenten in functie van opgelegde doelgroepen (jongeren en volwassenen) en kan deze keuze mondeling toelichten aan de docent en de overige studenten. En verzint aangepaste opdrachten voor de vakken tekstschrijven en script.
Kan de doorheen het opleidingsonderdeel aangereikte methodieken en didactische principes hanteren tijdens de casussen en de examenles
Hanteert Standaardnederlands tijdens de casussen en de examenles theater, speltheater of toneel.
Evalueert voortdurend zij/haar leerkrachtengedrag tijdens de casussen en stuurt dit bij i.f.v de volgende casussen en de examenles theater, speltheater, toneel schrijven of script. De student kan hierover een gesprek aangaan met de docent en de overige studenten.
Bereidt een goed gestructureerde examenles theater, speltheater, toneel, schrijven of script voor en voert deze uit
Evalueert op een kritische manier zijn/haar functioneren in een evaluatie- en reflectieverslag en kan hierover een gesprek aangaan met de docent
Beschrijft de beginsituatie van een klasgroep
Reflecteert adhv casussen over attitude en uitnodigend klimaat
Stimuleert de leerlingen tijdens microteaching tot zelfstandigheid, kritisch denken, mondigheid
Zoekt naar maatschappelijke linken binnen de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en/of dramalab.
Beantwoordt vraagstellingen rond probleemsituaties mbt de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en dramalab (DKO)
Maakt een verzamelmap met opdrachten tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en dramalab. Maakt een les rond een zelfgekozen theatermethode en geeft deze door aan de medestudenten in de vorm van microteaching en een geschreven neerslag. De student vertaalt de theatermethode naar een gepast doelpubliek (DKO of KSO)
Bespreekt praktijkvoorbeelden
Prikkelt de medestudenten met ideeën, materiaal, invalshoeken voor de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en dramalab (DKO)

Leerinhoud

* Methodieken
* Didactische principes
* Tekstmateriaal/repertoire (lezing, analysen praktische toepassing) & verzamelmethode
* Creatieve werkvormen
* Doelgroepen & werkveld
* Sociale en/of artistieke context
* Leerplannen DKO bestuderen/vergelijken
* Lessenvoorbereidingen maken volgens de verschillende rollen van Kunstig Competent
* Lesplannen en lesvoorbereidingen maken
* Doelstellingen formuleren
* Casussen (bestuderen+ toepassen)
* Evaluatie
* Zelfevaluatie
* Dramamethode toelichten en toepassen op een doelgroep uit het kunstonderwijs
* Examenles
* Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Leerplannen DKO:
* raamleerplan woordkunst DKO – te verkrijgen via Onderwijssecretariaat Van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (info@ovsg.be of www.ovsg.be)
* Cursus van de docent (digitaal te verkrijgen bij aanvang lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie 50%
Actieve inbreng tijdens de lessen en deelname aan opdrachten + schriftelijke taken uitgevoerd conform de opdracht.

Examen 50% :
Evaluatiecriteria:
De student maakt gebruik van vakdidactische inzichten, vaktaal tijdens de les.
De student kiest aangepast tekstmateriaal en speloefeningen voor de betrokken doelgroep.
De student toont inzicht in tekstanalyse en creativiteit in de spel- en schrijfopdrachten en in zijn begeleiding.
De student legt linken met de andere vakken uit het kunstonderwijs (Spreken, Vertellen, Verbale Vorming...)
De student toont motivationele vaardigheden: hoe motiveer ik mijn leerlingen, hoe werk ik aan plezierbeleving, passie.
De student verwerkt de dramatische parameters in zijn les.
De student ontwikkelt het spelmateriaal (is er een logische opbouw?) resulterend in een leermoment (welk doel wil je bereiken?).
De student hecht belang aan de kwaliteit van het spel.
De student gebruikt verschillende modaliteiten in instructie; beeldspraak, verbale instructie, demonstratie, lichaamsbewustzijn, stiltegebruik enz….

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid vereist.

De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.