Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Cybersecurity32157/2156/2122/1/69
Studiegids

Cybersecurity

32157/2156/2122/1/69
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Rosseau Marc
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Serverbeheer OF geslaagd of getolereerd voor Serverbeheer.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Cybersecurity behandelt het beveiligen van de netwerkperimeter, de toegang tot het netwerk en de daarin aanwezige resources en het monitoren van potentieel optredende beveiligingsproblemen.
Het olod Cybersecurity bereidt voor op het geïntegreerd toepassen van security best practices in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student benoemt het verschil tussen authenticatie, authorisatie, vertrouwelijkheid en integriteit.
De student licht het concept van NAC (Network Access Control) toe en benoemt de componenten ervan.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student installeert en configureert een eenvoudige firewall oplossing in een netwerk van beperkte complexiteit.
De student zet een Radius omgeving op.
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student onderhoudt een eenvoudige firewall oplossing in een netwerk van beperkte complexiteit. 
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student zet een monitoring systeem op om security breaches te detecteren.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student formuleert verbeteringsvoorstellen om beveiligingsrisico's te mitigeren.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student identificeert potentiële beveiligingsrisico’s, attack vectors en SPOF’s in een gegeven situatie.
De student leert netwerksegmentatie te gebruiken om de veiligheid te verhogen (Vlan, zones, segmenten, etc.).

Leerinhoud

Netwerkbeveilingsmethodes

 • CIA model
 • VPN
 • IPsec
 • IDS/IPS
 • Radius
 • network policy services
 • procedures
 • aanvalsvectoren
 • gevolgen en impact

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)0,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)53,50 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)0,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)53,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets15,00Mondelinge evaluatie (momentopname op examen)
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)85,00Alle opdrachten die niet op tijd ingeleverd zijn, resulteren in een 0 voor dat labo en/of de eindproef (permanent uitgesteld).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets15,00Mondelinge evaluatie (momentopname op examen)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie85,00Momentopname na proces

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.