Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Enterprise Infrastructure32158/2156/2122/1/06
Studiegids

Enterprise Infrastructure

32158/2156/2122/1/06
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Rosseau Marc, Willemen Vaya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Routering & Switching OF geslaagd of getolereerd voor Routering & Switching) EN (geslaagd of getolereerd voor Serverbeheer OF geslaagd of getolereerd voor Serverbeheer).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Enterprise Infrastructure behandelt verschillende cloudnetworking mogelijkheden. De student leert de voor-en nadelen van verschillende service modellen kennen en voert configuraties uit op de platformen van de meest gebruikte cloud providers.
Het olod Enterprise Infrastructure bereidt voor op SNB werkplekleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student configureert storage
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student configureert de VPS conform gekregen specificaties.
De student installeert een server (VPS) bij een cloud provider.
De student test en beheert de VPS.
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student beheert docker containers.
De student implementeert een docker container.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student test en troubleshoot de VPS.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student maakt backups van en naar de cloud.
De student implementeert en onderhoudt in team een high availability oplossing.
De student implementeert in team een load balancing oplossing.
De student past de principes van scalability toe.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student identificeert beveiligingsrisico’s bij een gegeven cloud setup en stelt oplossingen voor.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert zijn werkzaamheden.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student beschrijft de verschillende service modellen (IaaS, PaaS, SaaS).
De student beschrijft de voor- en nadelen van cloud networking.
De student beschrijft de verschillende cloud modellen (private cloud, community cloud, public cloud, hybrid cloud).

Leerinhoud

 • Cloud modellen
 • Cloud providers (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google cloud)
 • IaaS – PaaS – SaaS
 • Containerization
 • Serverfarms en clustering
 • Load balancing
 • High availability
 • Cloud security
 • Cloud management
 • Hybride setups (on prem + cloud integratie)
 • Storage concepten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)3,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)91,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)3,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)91,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00Momentopname op examen. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarProjectopdracht20,00Eindresultaat van de projectopdracht (permanent uitgesteld). Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00Momentopname op examen. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht20,00Eindresultaat van de projectopdracht (momentopname na proces)
Tweede examenperiodeKennistoets20,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie40,00Momentopname op examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht20,00Proces van de projectopdracht (permanent uitgesteld). Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.