Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
IoT Applications32256/2145/2122/1/20
Studiegids

IoT Applications

32256/2145/2122/1/20
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat Internet of Things, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Ridder Ward
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Elektriciteit EN eerder ingeschreven voor Elektronica EN eerder ingeschreven voor Netwerken EN eerder ingeschreven voor IoT Programming EN eerder ingeschreven voor Network Security EN eerder ingeschreven voor Sensoren EN eerder ingeschreven voor Embedded Systemen.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod IoT Applications behandelt volledige IoT-projecten waar alles samenkomt. Heel wat aspecten uit de vorige olods komen hier geïntegreerd aan bod.
Het olod IoT Applications bereidt voor op een functie in het werkveld. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

10: Duurzaam werken: Werkt met oog voor veiligheid, duurzaamheid en welzijn en past de relevante reglementeringen en normeringen toe.
De student kiest de meest kostenefficiënte oplossing voor het project en verantwoordt zijn/haar keuze.
01: Ontwerpen: Analyseert een IoT-opdracht en bedenkt, in samenspraak met de klant/gebruiker en/of met collega-experten, één of meerdere technische oplossingen. Bepaalt, selecteert en verzamelt de benodigde componenten.
De student selecteert en verzamelt de geschikte componenten voor de praktische realisatie van de oplossing.
03: Opleveren: Test de IoT-systemen, levert ze op en geeft instructies voor een correct en efficiënt gebruik.
De student bedenkt en overweegt verschillende oplossingen in samenspraak met de klant/gebruiker en/of met collega-experten.
De student geeft instructies voor een correct en efficiënt gebruik aan de hand van een presentatie.
07: Documenteren: Documenteert de eigen werkzaamheden en voorziet deze informatie conform de afspraken met de opdrachtgever.
De student rapporteert over de eigen werkzaamheden conform de gemaakte afspraken met de opdrachtgever.
De student documenteert verbruikte materialen.
02: Uitvoeren: Ondersteunt de IoT-ontwikkelaar door de IoT-opdracht praktisch uit te voeren. Configureert, optimaliseert, programmeert en installeert IoT-systemen.
De student kiest de oplossing die aangepast is aan de urgentie en de impact van de probleemsituatie waarin verschillende oplossingen mogelijk zijn.
06: Samenwerken: Werkt constructief en flexibel samen in team voor het plannen en uitvoeren van de goedgekeurde IoT-opdracht en neemt hierin de gepaste verantwoordelijkheid op.
De student zoekt de door de klant/gebruiker gevraagde informatie op in beschikbare informatiebronnen.
De student werkt constructief en projectmatig samen in een team van gelijken.
De student voert de opdracht uit binnen de tijdsmarges, volgens prioriteiten en gemaakte afspraken.

Leerinhoud

  • tijdsmarges, prioriteiten, bedrijfsstrategieën
  • probleemsituaties + verschillende oplossingen
  • informatiebronnen, kennisdatabanken
  • ontwikkelen en opleveren van een IoT-project in teamverband

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)0,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)93,50 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Vormen van groepsleren18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht25,00Eindresultaat van de projectopdracht (momentopname na proces)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off25,00Momentopname op examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Eindresultaat van de projectopdracht (momentopname na proces)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Momentopname op examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00Permanent uitgesteld. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.