Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Logiesmanagement32211/2147/2122/1/28
Studiegids

Logiesmanagement

32211/2147/2122/1/28
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • logies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Logiesmanagement behandelt de managementaspecten van zowel de receptie als de reserveringssafdeling. De studenten krijgen inzichten in het reilen en zeilen van de receptie en reserveringen in de brede zin van het woord, waarbij algemene dagelijkse procedures besproken worden (SOP's). Het zijn de managementaspecten die hier vooral aan bod zullen komen: het vermarkten van het product, receptiebeheer, personeelsbeleid, productiebeheersing, prijsbeleid, kostenbeheersing, het voorspellen van omzet en afzet. Dit alles situeert zich binnen het departement van Rooms Division met het oog voor duurzaamheid en gastvrijheid. De studenten kunnen hun logieskennis etaleren gebruikmakend van meertalig vakjargon.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student past de actualiteit toe op het vakgebied logiesmanagement. 
De student past het gastvrijdheidsmodel toe op een logies. 
De student herkent verschillende uitbatingsvormen en kent de specifieke verschillen. 
De student situeert functies van een afdeling Rooms Division en van andere afdelingen in een organogram. 
De student beschrijft de taken van leidinggevend en uitvoerend personeel van een afdeling Rooms Division en van andere afdelingen en licht deze toe. 
De student kent de SOP’s van de receptie en de reserveringsafdeling
De student verklaart vaktermen in het Engels die voorkomen in de internationale hotelindustrie en past ze toe
04: Gasten/klanten informeren en adviseren: Informeert en adviseert de gast/klant, rekening houdend met diens individuele wensen en behoeften en gebruikmakend van de gepaste verkooptechnieken. 
De student herkent problemen met gasten en gaat hier correct mee om. 
05: Verhuur/verkoop afdeling in kaart brengen en een leven lang leren: Brengt de verhuur/verkoop van producten en diensten binnen de eigen afdeling in kaart. Op basis van ontwikkelingen in het eigen vakgebied, beperkte marktstudies, een inschatting van de vraag en de wensen van de beoogde gasten/klanten en de vooropgestelde doelstellingen, stuurt de gegradueerde bij in overleg met het management.
De student berekent een verkoopprijs en kosten in een afdeling Rooms Division 
De student kent de werking van een channelmanager, distributiekanalen en internationale reserveringssystemen. 
De student berekent de bezetting, de gemiddelde prijs, de revpar en yield (KPI’s)van een logies. 
De student past revenumanagement toe. 
De student analyseert en interpreteert de KPI’s van een hotel en stelt een budget op. 
De student kent de verschillende mogelijkheden van up selling en cross selling. 
10: Bijdragen aan beheer personeelszaken, coaching en vorming afdeling: Draagt bij aan het beheer van personeelszaken en de coaching en vorming van werknemers en stagiairs binnen de eigen afdeling.  
De student berekent de minimale personeelsbehoefte en stelt een personeelsplan (uurrooster) op. 

Leerinhoud

• Trends in de hotelindustrie.
• Organigram, functiebeschrijvingen en personeelsbezetting. 
• Property Management System
• Total Quality Management
• Advanced Revenue management:
o Definitie en basisgegevens
o Key Performance Indicators.
o Overboeking
o Segmentatie
o Forcasting
o Pick up analyses
o Concurrentie en benchmarking
o Prijszetting en rate parity (prijsgelijkheid)
o in house sales en cross selling
o Distributiemanagement.
• Opzetten SOP's check in, financiën, check out
• Night audit
• Hospitality management training for Hospitality

Studiematerialen (lijst)

Hotel Front Office ManagementVerplicht
  • Auteur: James A Bardi

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Bardi, James A, 1947, Hotel Front Office Management, 5th edition, ISBN 978-0-470-63752-4

Verschillende hand-outs met betrekking tot trends in de markt.

http://www.4hoteliers.com
http://www.hotelschool.cornell.edu
http://www.dreamcheaper.com
http://www.horecamail.be
http://www.horecaplatform.be
http://www.hospitality-management.nl
http://www.hotelmarketing.com

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets75,00
AcademiejaarReflectieopdracht25,00Opdrachten doorheen de hele module over de leerinhouden van de hele module: telt mee voor 25% van het totaal. Het tijdig en volledig indienen van de opdrachtenbundel is een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen. De student kan pas geslaagd zijn voor het geheel van de module indien hij/zij voor beide onderdelen (opdrachten en examen) afzonderlijk geslaagd is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets75,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht25,00indien de student niet is geslaagd voor het onderdeel opdrachten zal hij/zij een nieuwe opdrachten krijgen. Deze opdrachten moeten een week voor de tweede examenkans ingeleverd zijn. Studenten die hun opdrachtenbundel niet tijdig inleverden voor de eerste examenperiode krijgen een nieuwe opdrachtenreeks voor de tweede examenperiode. In beide gevallen is het de verantwoordelijkheid van de student om zelf voor 1 juli de nieuwe opdrachten op te vragen bij de lector.

Toetsing (tekst)

Schriftelijke en mondelinge opdrachten doorheen de hele module over de leerinhouden van de hele module: telt mee voor 25% van het totaal. 
Het tijdig en volledig indienen van de opdrachtenbundel is een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen. De student kan pas geslaagd zijn voor het geheel van de module indien hij/zij voor beide onderdelen (opdrachten en examen) afzonderlijk geslaagd is.