Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren Logies32214/2147/2122/1/33
Studiegids

Werkplekleren Logies

32214/2147/2122/1/33
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • logies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 780,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren Logies behandelt het professioneel omgaan met gasten in verschillende situaties tijdens het onthaal, check-in, verblijf en check-uit in een logiesverstrekkend bedrijf.

Het olod Werkplekleren Logies bereidt voor op het omgaan met gasten in verschillende situaties tijdens het contact met gasten aan het onthaal, het vervullen van de standaardprocedures tijdens de check-in en check-out alsook het oplossingsgericht handelen tijdens probleemsituaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student faciliteert de dagelijkse werking van de afdeling.
De student handelt proactief binnen zijn toegewezen beroepsactiviteiten. 
De student treedt zelfstandig met een dienstverlenende attitude op.
De student lost standaardproblemen binnen het eigen takenpakket autonoom op . 
De student neemt verantwoordelijkheid op om persoonlijke resultaten te bereiken.
De student handelt oplossingsgericht en vraagt op het juiste ogenblik om hulp
02: Afdelingsspecifieke activiteiten organiseren, coördineren en evalueren: Organiseert afdelingsspecifieke horeca-activiteiten en coördineert en evalueert de uitvoering ervan.
De student organiseert afdelingsspecifieke activiteiten en volgt ze op. 
De student werkt planmatig en stelt prioriteiten. 
De student evalueert de organisatie van afdelingsspecifieke activiteiten. 
De student reflecteert over eigen werk. Aan
04: Gasten/klanten informeren en adviseren: Informeert en adviseert de gast/klant, rekening houdend met diens individuele wensen en behoeften en gebruikmakend van de gepaste verkooptechnieken. 
De student handelt op basis van accurate vakkennis (m.b.t. producten en diensten) 
De student informeert gasten/klanten op een klantgerichte wijze. 
De student informeert zelfstandig gasten/klanten d.m.v. de gepaste verkooptechnieken. 
De student analyseert de behoeften van de klant en koppelt die aan de gepaste verkooptechnieken
05: Verhuur/verkoop afdeling in kaart brengen en een leven lang leren: Brengt de verhuur/verkoop van producten en diensten binnen de eigen afdeling in kaart. Op basis van ontwikkelingen in het eigen vakgebied, beperkte marktstudies, een inschatting van de vraag en de wensen van de beoogde gasten/klanten en de vooropgestelde doelstellingen, stuurt de gegradueerde bij in overleg met het management.
De student geeft advies voor het bijsturen van de werking van de eigen afdeling op basis van nieuwe informatie en trends.
06: Activiteiten afdeling promoten: Voert promotie voor de activiteiten van de eigen afdeling en zet hiervoor adequate informatie- en communicatiemiddelen in.  
De student promoot activiteiten van de eigen afdeling op een adequate manier. 
07: Professioneel werken en veiligheidsvoorschriften toepassen: Handelt volgens de hygiëne-, onderhouds-, veiligheids- en overige geldende wetgeving en waakt over de naleving ervan binnen de eigen afdeling. 
De student handelt volgens de geldende wetgeving.
De student werkt nauwkeurig en levert kwaliteitsvol werk volgens de standaarden van het bedrijf.
De student werkt met oog voor veiligheid, milieu en welzijn. 
De student is op de hoogte van de geldende voedselveiligheidwetgeving, is in staat overtredingen vast te stellen en bij te sturen waar nodig. 
08: Voorraad afdeling beheren: Controleert, registreert en beheert voorraad, bestellingen en leveringen van de eigen afdeling. 
De student plaatst zelfstandig bestellingen van de eigen afdeling. 
De student ontvangt en controleert zelfstandig leveringen van de eigen afdeling 
De student volgt de voorraad van de eigen afdeling zelfstandig op. 
09: Administratie en boekhouding afdeling uitvoeren: Voert de administratie en boekhouding van de eigen afdeling uit volgens de wettelijke normen en volgt deze op. De gegradueerde gebruikt daartoe passende software. 
De student handelt bij uitvoering van de eigen administratieve basistaken volgens de geldende fiscale wetgeving.
De student voert administratieve basistaken van de eigen afdeling zelfstandig uit. 
De student gebruikt de administratieve en/of boekhoudkundige software correct in functie van de hem toegewezen taken. 
De student voert boekhoudkundige basistaken van de eigen afdeling zelfstandig uit (afsluiten kassa, facturatie, …). 
10: Bijdragen aan beheer personeelszaken, coaching en vorming afdeling: Draagt bij aan het beheer van personeelszaken en de coaching en vorming van werknemers en stagiairs binnen de eigen afdeling.  
De student stuurt (een) andere medewerker(s).
De student geeft taakgerichte feedback 
De student plant de operationele werkzaamheden van het team en stuurt bij indien nodig. 
De student reflecteert over de eigen coaching op de werkplek. 
De student geeft een advies bij aanwerving van een medewerker
11: In team werken: Werkt teamgericht in een interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving. De gegradueerde plant de operationele werkzaamheden van het team en stuurt bij.
De student werkt teamgericht in een interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving; 
De student implementeert flexibel veranderende werkschema's en opdrachten.
De student neemt zijn verantwoordelijkheid op om collectieve resultaten te stimuleren
12: Meertalig functioneel communiceren: Communiceert functioneel met gasten, klanten, leveranciers en collega's in een interculturele en meertalige context. 
De student communiceert gepast (d.i. volgens de standaarden van het bedrijf) met gasten/klanten, leveranciers en collega's in de dagelijkse praktijk. 
De student verstuurt en beantwoordt zelfstandig en doeltreffend gestandaardiseerde e-mails
14L: Drankenkennis etaleren en meertalig vakjargon gebruiken: Communiceert in meerdere talen bij de uitvoering van de dagelijkse taken.
De student communiceert vlot met gasten, leveranciers en collega's in het Nederlands, Frans of Engels in de dagelijkse praktijk 
De student voert een spontane heen-en-weerconversatie (telefonisch én face-to-face) op een redelijk vloeiende manier in het Nederlands, Frans en Engels.
De student informeert gasten vlot in het Nederlands, Frans en Engels over een breed scala aan onderwerpen. 
De student reageert op een onderbouwde en beleefde manier op (mondelinge/schriftelijke/digitale) klachten in het Nederlands, Frans en Engels. 
De student overlegt met andere afdelingen binnen het bedrijf en met externe diensten in het Nederlands, Frans en Engels. 
De student stuurt doeltreffend uitgebreide e-mails in het Nederlands, Frans en Engels.
13L: Onthaal coördinlingeren en verhuur/verkoop afde afstemmen: Coördineert het onthaal en de verhuur/verkoop van producten en diensten in afstemming met verschillende afdelingen.  
De student coördineert het onthaal in afstemming met verschillende afdelingen.
De student coördineert de verhuur/verkoop van producten en diensten in afstemming met verschillende afdelingen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage490,00 uren
Werktijd buiten de contacturen290,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht10,00
AcademiejaarPortfolio20,00
AcademiejaarStage70,00