Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren Catering32218/2147/2122/1/72
Studiegids

Werkplekleren Catering

32218/2147/2122/1/72
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • catering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Thiel Daniel, Wintgens Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 780,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren Catering behandelt het professioneel organiseren van een cateringgebeuren.

Het olod Werkplekleren Catering bereidt voor op het analyseren van aanvragen van gasten, het beantwoorden en het op maat aanbieden van verschillende diensten volgens de gestelde vraag, de organisatie en uitvoering ervan alsook de nabehandeling van een functie.

Tijdens je inloopperiode krijg je aan de hand van werkplekopdrachten zicht op de structuur en organisatie van je werkplek. Vervolgens ga je aan de slag met concrete event-/ cateringopdrachten van je werkgever. Op die manier bouw je effectieve event-/ cateringervaring op.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student faciliteert de dagelijkse werking van de afdeling. 
De student handelt proactief binnen zijn toegewezen beroepsactiviteiten.
De student treedt zelfstandig met een dienstverlenende attitude op.
De student lost standaardproblemen binnen het eigen takenpakket autonoom op . 
De student neemt verantwoordelijkheid op om persoonlijke resultaten te bereiken
De student handelt oplossingsgericht en vraagt op het juiste ogenblik om hulp. Aanp
02: Afdelingsspecifieke activiteiten organiseren, coördineren en evalueren: Organiseert afdelingsspecifieke horeca-activiteiten en coördineert en evalueert de uitvoering ervan.
De student organiseert afdelingsspecifieke activiteiten en volgt ze op. 
De student werkt planmatig en stelt prioriteiten. 
De student evalueert de organisatie van afdelingsspecifieke activiteiten. 
De student reflecteert over eigen werk.
04: Gasten/klanten informeren en adviseren: Informeert en adviseert de gast/klant, rekening houdend met diens individuele wensen en behoeften en gebruikmakend van de gepaste verkooptechnieken. 
De student handelt op basis van accurate vakkennis (m.b.t. producten en diensten)
De student informeert gasten/klanten op een klantgerichte wijze. 
De student informeert zelfstandig gasten/klanten d.m.v. de gepaste verkooptechnieken. 
De student analyseert de behoeften van de klant en koppelt die aan de gepaste verkooptechnieken.
05: Verhuur/verkoop afdeling in kaart brengen en een leven lang leren: Brengt de verhuur/verkoop van producten en diensten binnen de eigen afdeling in kaart. Op basis van ontwikkelingen in het eigen vakgebied, beperkte marktstudies, een inschatting van de vraag en de wensen van de beoogde gasten/klanten en de vooropgestelde doelstellingen, stuurt de gegradueerde bij in overleg met het management.
De student geeft advies voor het bijsturen van de werking van de eigen afdeling op basis van nieuwe informatie en trends.
06: Activiteiten afdeling promoten: Voert promotie voor de activiteiten van de eigen afdeling en zet hiervoor adequate informatie- en communicatiemiddelen in.  
De student promoot activiteiten van de eigen afdeling op een adequate manier. 
07: Professioneel werken en veiligheidsvoorschriften toepassen: Handelt volgens de hygiëne-, onderhouds-, veiligheids- en overige geldende wetgeving en waakt over de naleving ervan binnen de eigen afdeling. 
De student handelt volgens de geldende wetgeving. 
De student werkt nauwkeurig en levert kwaliteitsvol werk volgens de standaarden van het bedrijf. 
De student werkt met oog voor veiligheid, milieu en welzijn. 
De student is op de hoogte van de geldende voedselveiligheidwetgeving, is in staat overtredingen vast te stellen en bij te sturen waar nodig.
08: Voorraad afdeling beheren: Controleert, registreert en beheert voorraad, bestellingen en leveringen van de eigen afdeling. 
De student plaatst zelfstandig bestellingen van de eigen afdeling. 
De student ontvangt en controleert zelfstandig leveringen van de eigen afdeling
De student volgt de voorraad van de eigen afdeling zelfstandig op. 
09: Administratie en boekhouding afdeling uitvoeren: Voert de administratie en boekhouding van de eigen afdeling uit volgens de wettelijke normen en volgt deze op. De gegradueerde gebruikt daartoe passende software. 
De student handelt bij uitvoering van de eigen administratieve basistaken volgens de geldende fiscale wetgeving.
De student voert administratieve basistaken van de eigen afdeling zelfstandig uit. 
De student gebruikt de administratieve en/of boekhoudkundige software correct in functie van de hem toegewezen taken.
De student voert boekhoudkundige basistaken van de eigen afdeling zelfstandig uit (afsluiten kassa, facturatie, ... 
10: Bijdragen aan beheer personeelszaken, coaching en vorming afdeling: Draagt bij aan het beheer van personeelszaken en de coaching en vorming van werknemers en stagiairs binnen de eigen afdeling.  
De student stuurt (een) andere medewerker(s). 
De student geeft taakgerichte feedback 
De student plant de operationele werkzaamheden van het team en stuurt bij indien nodig. 
De student reflecteert over de eigen coaching op de werkplek. 
De student geeft een advies bij aanwerving van een medewerker 
11: In team werken: Werkt teamgericht in een interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving. De gegradueerde plant de operationele werkzaamheden van het team en stuurt bij.
De student werkt teamgericht in een interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving;
De student implementeert flexibel veranderende werkschema's en opdrachten. 
De student neemt zijn verantwoordelijkheid op om collectieve resultaten te stimuleren
12: Meertalig functioneel communiceren: Communiceert functioneel met gasten, klanten, leveranciers en collega's in een interculturele en meertalige context. 
De student communiceert gepast (d.i. volgens de standaarden van het bedrijf) met gasten/klanten, leveranciers en collega's in de dagelijkse praktijk.
De student verstuurt en beantwoordt zelfstandig en doeltreffend gestandaardiseerde e-mails. 
13C: Dranken/gerechten bereiden: Maakt dranken en gerechten klaar, gebruikmakend van de juiste bereidingstechnieken.
De student bereidt zelfstandig dranken volgens de correcte bereidingstechieken. (vaktechnisch correct, aangepast aan de standaarden van het bedrijf) 
De student bereidt zelfstandig gerechten volgens de correcte bereidingstechnieken (vaktechnisch correct, volgens de standaarden van het bedrijf) 
14C: Bereidingen serveren en leveren: Levert of serveert bereidingen met aandacht voor dresseer- en presentatietechnieken.
De student levert/serveert bereidingen met aandacht voor dresseer- en presentatietechieken. 
De student bereidt gerechten volgens de correcte bereidingstechnieken. 
15C: Technische fiches uitwerken: Werkt technische fiches uit voor alle bereidingen in de diverse keukens. De gegradueerde bestudeert hiervoor de optimale bereidingswijze en bepaalt de efficiënte werkmethodes. 
De student werkt gebruiksvriendelijke technische fiches uit voor verschillende bereidingen en kies hierbij voor een optimale bereidingswijze en werkmethode.

Leerinhoud

Tijdens het werkplekleren wordt de aangeboden leerinhoud van de verschillende opleidingsonderdelen getoetst aan de cateringpraktijk. Je stelt zelf je leerdoelen en een stappenplan met timing op. Tijdens feedback- en terugkommomenten krijg je de kans hierover te reflecteren en een bijsturingsplan op te stellen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage490,00 uren
Werktijd buiten de contacturen290,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht10,00
AcademiejaarPortfolio20,00
AcademiejaarStage70,00