Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren 4 Communicatie32443/2148/2122/1/52
Studiegids

Werkplekleren 4 Communicatie

32443/2148/2122/1/52
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Co-titularis(sen): Campo Catherine, De Craene Charis, Janssens Carlos, Mols Nadia, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 4 behandelt de uitoefening in het werkveld in de vorm een stage op een communicatieafdeling van een bedrijf.De student leert de verworven theoretische kennis van de hele opleiding te toetsen in de praktijk. Hij doet praktijkervaring op en is in staat om alles in een vlotte en heldere paper te verwoorden. De paper heeft de vorm van een stagerapport. De paper wordt door hem voorgesteld en verdedigd voor een jury.
Het olod Werkplekleren 4 bereidt voor op een operationele functie in een communicatieomgeving. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student maakt correct gebruik maken van passende tools en technieken.
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student beheert informatie en data (bv.elementen voor de persmap verzamelen, aanpassingen doen op de website, ,...
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student werkt doelgroepgericht, zowel met interne als externe doelgroepen. 
De student past zijn communicatiestijl aan de doelgroep en het communicatieformat aan. 
De student hanteert een probleemoplossende aanpak
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student werkt zelfstandig binnen eigen taakomschrijving 
De student werkt constructief samen binnen het team en handelt actief.
De student neemt zijn verantwoordelijkheid op gecoacht door de werkplekbegeleider
05: contacten & relaties: onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties.
De student onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties
06: projecten en acties: organiseert marketing en/of communicatieprojecten en -acties en stemt af met de betrokken partijen.
De student ondersteunt in opdracht van een leidinggevende de organisatie van communicatie- en/of marketingevents
07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student gaat authentiek om met bezwaren, weerstand en klachten 
De student gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van de marketing- of communicatieactiviteiten 
De student hanteert gepast verbaal gedrag
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student identificeert eigen professionaliseringsnoden 
De student volgt de geplande acties op en evalueert deze naderhand 
De student hanteert een zelfkritische houding 
De student handelt zorgvuldig en stipt
De student volgt de recente ontwikkelingen in verband met marketing en communicatie op
09: kwaliteitszorg: draagt in overleg met de leidinggevende bij aan de kwaliteitszorg door projecten en acties op te volgen, te evalueren, verbetervoorstellen te formuleren en deze te implementeren.
De student formuleert en bespreekt ideeën ter verbetering van de marketingacties 
De student volgt de geplande acties op en evalueert deze naderhand
10COMM: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de communicatiestrategie en het communicatieplan.
De student legt vlot verbanden tussen gegevens i.v.m de communicatiestrategie en het communicatieplan
De student verzamelt en verwerkt data
11COMM: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coördinatie van communicatieprojecten en –acties, rekening houdend met de communicatiestrategie.
De student ondersteunt de organisatie met een specifiek communicatiegerelateerd project rekening houdende met de communicatiestrategie 
De student vertaalt communicatiedoelen in concrete communicatie-acties.
De student neemt actief deel aan het zoeken van nieuwe doorbrekende ideeën en alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken 
De student werkt ideeën uit voor de promotiecampagnes 
De student bepaalt in overleg met de leidinggevende de doelstellingen, de doelgroep en de kanalen voor de actie of project
12COMM: teksten: schrijft en redigeert eenvoudige teksten binnen een aangeleverd format.
De student schrijft teksten, binnen een aangeleverd format 
De student redigeert teksten, binnen een aangeleverd format 
De student schrijft een helder en samenhangend verslag
De student schrijft en post een blog en/of vlog op social media 
De student verzamelt gegevens voor de interne berichtgeving
13COMM: interne en externe communicatie: ondersteunt de interne en externe communicatie van een bedrijf of organisatie.
De student draagt bij aan het opzetten of verbeteren van (bestaande) interne communicatiestructuren 
De student draagt bij aan het opzetten of verbeteren van (bestaande) interne informatiestructuren 
De student ondersteunt de externe communicatie van een bedrijf of organisatie

Leerinhoud

Functioneert op professionele wijze in een communicatie omgeving

  • De student doorgrondt de werking, de rol en de plaats van de communicatie discipline binnen een organisatie
  • De student past binnen een communicatiecontext van een of meerdere vakdisciplines de principes toe. Bv. van digitale communicatie; van reputatiemanagement; van PR en voorlichting; van interne communicatie; enz.
  • De student neemt de gepaste houding aan en past de geleerde vaardigheden toe.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Er wordt gebruik gemaakt van de stagehandleiding en stagebeoordelingsformulieren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werkplekleren en/of stage256,00 uren
Werktijd buiten de contacturen130,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht10,00
AcademiejaarPortfolio10,00
AcademiejaarStage80,00

Toetsing (tekst)

 Tijdens de stageperiode moet de student een logboek bijhouden a.d.h. waarvan hij tussentijds rapporteer aan de verantwoordelijke lectoren voor de stage. Afrondend dient hij een paper in die hij verdedigt voor een jury.