Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Praktijk 432343/2151/2122/1/26
Studiegids

Praktijk 4

32343/2151/2122/1/26
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Praktijk 4
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Praktijk 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Boeynaems Esther, De Wachter Bessie, Ferny Lies, Gochet Leen, Laureyns Lynn, Vandenbussche Jan, Vermeulen Guido, Wieërs An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Praktijk 2 + 3.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 405,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student begeleidt de cliënt zelfstandig in functie van de vooropgestelde (ontwikkelings)doelen
De student ondersteunt de cliënt in het onderhouden en/of versterken van zijn netwerken via concrete acties/gesprekken
De student maakt zichtbaar dat hij methodische en theoretische denkkaders gebruikt op de werkplek
De student beschrijft hoe hij bijdraagt aan het methodisch uitbouwen van een leefklimaat op maat
De student past zijn begeleidingsstijl aan i.f.v. de cliënt en de situatie
De student treedt zelfstandig op i.f.v. veiligheid voor het individu, de groep en de omgevin
De student onderneemt binnen zijn orthopedagogische setting doelgericht actie i.f.v. de levenskwalitieit van de cliënt
De student hanteert een begeleidingsstijl vanuit de krachten van de cliënt/het cliëntsysteem
De student beschrijft zijn ondernomen acties i.f.v. de levenskwaliteit van de cliënt
De student communiceert mondeling en schriftelijk op een doelgerichte en respectvolle manier met alle betrokken actoren
De student draagt bij aan de externe schriftelijke verslaggeving
De student handelt volgens de deontologische afspraken, kaders van de organisaties en wettelijke bepalingen
De student evalueert zijn eigen beroepsethiek
De student werkt constructief samen met een team en externen
De student stuurt zijn orthopedagogische competenties bij op basis van zelfreflectie en levenslang leren
De student reflecteert over zijn aandeel in de samenwerking met het team en externe actoren
De student doet op basis van praktijkervaring suggesties ter verbetering van de (ortho)(ped)agogische werking
De student vertaalt de missie, visie en doelstellingen van de organisatie naar concreet handelen
De student voert de taken als begeleider in de dagelijkse setting zelfstandig uit
04: Eigen referentiekader: De gegradueerde handelt vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. De gegradueerde is zich bewust van het eigen referentiekader en handelt vanuit erkenning van de eigenheid en de verscheidenheid van cliënten en cliëntsystemen.
De student past zijn begeleidingsstijl aan i.f.v. de cliënt en de situatie
06: Communiceren: De gegradueerde communiceert respectvol en doelgericht met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student communiceert mondeling en schriftelijk op een doelgerichte en respectvolle manier met alle betrokken actoren
De student draagt bij aan de externe schriftelijke verslaggeving
De student legt in eigen woordende missie en visie van de organisatie uit
De student geeft vanuit een kritische ingesteldheid constructieve feedback aan zijn medestudenten.
08: Netwerken: De gegradueerde ondersteunt de cliënt bij het versterken en creëren van netwerken die voor de cliënt belangrijk zijn.
De student ondersteunt de cliënt in het onderhouden en/of versterken van zijn netwerken via concrete acties/gesprekken
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student stuurt zijn orthopedagogische competenties bij op basis van zelfreflectie en levenslang leren
De student reflecteert over zijn aandeel in de samenwerking met het team en externe actoren
De student brengt zijn groeiproces aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan in kaart.
12: Doelstellingen: De gegradueerde werkt kritisch en constructief mee aan de doelstellingen van de eigen organisatie.
De student vertaalt de missie, visie en doelstellingen van de organisatie naar concreet handelen
De student legt in eigen woordende missie en visie van de organisatie uit
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
De student begeleidt de cliënt zelfstandig in functie van de vooropgestelde (ontwikkelings)doelen
De student voert de taken als begeleider in de dagelijkse setting zelfstandig uit
05: Acties: De gegradueerde vertrekt vanuit krachten bij de cliënt en het cliëntsysteem, heeft oog voor kwetsbaarheden en onderneemt doelgericht acties in functie van levenskwaliteit.
De student treedt zelfstandig op i.f.v. veiligheid voor het individu, de groep en de omgevin
De student onderneemt binnen zijn orthopedagogische setting doelgericht actie i.f.v. de levenskwalitieit van de cliënt
De student hanteert een begeleidingsstijl vanuit de krachten van de cliënt/het cliëntsysteem
De student beschrijft zijn ondernomen acties i.f.v. de levenskwaliteit van de cliënt
07: Beroepsethisch kader: De gegradueerde handelt in overeenstemming met het beroepsethisch kader en de relevante wettelijke bepalingen.
De student handelt volgens de deontologische afspraken, kaders van de organisaties en wettelijke bepalingen
De student evalueert zijn eigen beroepsethiek
De student beschrijft hoe hij zijn handelen afstemt op de deontologische afspraken en het beroepsethisch kader van de voorziening
09: Team: De gegradueerde overlegt en werkt samen in een (interdisciplinair) team en met interne en externe actoren in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten.
De student werkt constructief samen met een team en externen
De student reflecteert over zijn aandeel in de samenwerking met het team en medestudenten
11: Suggesties: De gegradueerde doet op basis van praktijkervaring en ontwikkelingen in de samenleving suggesties ter verbetering van de (ortho)(ped)agogische werking.
De student doet op basis van praktijkervaring suggesties ter verbetering van de (ortho)(ped)agogische werking
De student beschrijft zijn persoonlijke leerwinst na het maken van zijn project.
De student geeft kritische feedback aan medestudenten aan de hand van het peer-evaluatie document.
De student analyseert informatie en vat deze info op een objectieve wijze samen in functie van zijn project, afgestemd op de noden van de leerwerkplek.
De student presenteert op een heldere manier zijn project aan derden.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage250,00 uren
Werktijd buiten de contacturen145,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage60,00
AcademiejaarPortfolio40,00

Toetsing (tekst)

De beoordeling gebeurt op basis van:
- evaluatie stage
- portfolio
- inbreng tijdens supervisiecontacten

Het aanleveren van een uitgewerkt digitaal portfolio is een voorwaarde om deel te nemen aan het eindevaluatiegesprek op de leerwerkplek.
Als de student ongewettigd afwezig is tijdens de stage of supervisiemomenten, kan er een 0 op 20 toegekend worden.
Als de student aan het einde van de stageperiode meer dan 10% van de totaal uit te voeren stage-uren gewettigd afwezig was, kan er een 0 op 20 toegekend worden.
Bij ongewettigde afwezigheid op het arbeidsgeneeskundig onderzoek wordt 1 punt van het totaalcijfer afgetrokken voor elke afwezigheid.