Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Communiceren32139/2154/2122/1/53
Studiegids

Communiceren

32139/2154/2122/1/53
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer als Communiceren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van de Velde Chris
Andere co-titularis(sen): Maes Sven, Stevens Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Communiceren behandelt de sociale en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor een functie in de IT-sector.
Het olod Communiceren bereidt voor op het opstellen van documentatie en het communiceren in teamverband.

OLR-Leerdoelen (lijst)

08: Samenwerken: Werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten. Zoekt mee naar oplossingen om problemen te vermijden.
De student gebruikt correcte communicatievaardigheden in een vergadering.
De student beoordeelt de samenwerking met medestudenten aan de hand van een peerreviewdocument. 
09: Communiceren: Verzamelt informatie, communiceert en rapporteert efficiënt over het geleverde werk, afgestemd op het doelpubliek. Gebruikt hiervoor ook het gepaste anderstalige vakjargon.
De student geeft een professionele presentatie.
De student communiceert mondeling over het geleverde werk, aangepast aan de doelgroep.
De student rapporteert schriftelijk over het geleverde werk, aangepast aan de doelgroep. 
De student documenteert zijn/haar werkzaamheden.

Leerinhoud

 • Feedback geven en ontvangen
 • Gesprekstechnieken
 • Teamwerking
 • Vergadertechnieken
 • Notuleren
 • Rapporteren en documenteren
 • Presenteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)7,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)17,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)54,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)7,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)17,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)60,00Permanent uitgesteld. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarProjectopdracht20,00Eindresultaat van de projectopdracht (permanent uitgesteld). Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie60,00Momentopname na proces
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Eindresultaat van de projectopdracht (momentopname na proces)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht20,00Proces van de projectopdracht (permanent uitgesteld). Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.