Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Webontwikkeling32221/2154/2122/1/28
Studiegids

Webontwikkeling

32221/2154/2122/1/28
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Charleer Sven, Maes Sven, Similon Andie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Webprogrammeren EN geslaagd voor Webtechnologie OF geslaagd voor Multimedia 1) OF (simultaan te volgen met Webprogrammeren EN simultaan te volgen met Webtechnologie).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Webontwikkeling behandelt het ontwikkelen van een webapplicatie bestaande uit een front-end- en een back-endgedeelte.
Het olod Webontwikkeling bereidt voor op het ontwikkelen van webapplicaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Opleveren: Is medeverantwoordelijk voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student werkt met GIT.
De student installeert de nodige software en frameworks.
De student gebruikt de samenwerkingsprincipes van versiebeheer
06: Verbeteren: Gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze, na bespreking met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider, op basis van ontvangen feedback van de gebruikers.
De student verbetert de front-end en de back-end van een webapplicatie.
De student test de front-end en de back-end van een webapplicatie.
08: Samenwerken: Werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten. Zoekt mee naar oplossingen om problemen te vermijden.
De student ontwikkelt in teamverband de front-end en de back-end van een webapplicatie vertrekkend van een functionele analyse.
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student ontwikkelt de front-end en de back-end van een webapplicatie vertrekkend van een functionele analyse.
De student maakt HTML UI's op basis van wireframes/mock-ups.
De student ontwikkelt een Single-Page-webapplicatie.
De student maakt een NoSQL-databank vertrekkend van een conceptueel model.
05: Uitvoeren kwaliteit: Programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student ontwikkelt volgens de coding conventions voor webapplicaties.

Leerinhoud

Advanced TypeScript:

  • Node.js
  • Express.js
  • API's
  • Template Engines (e.js)
  • MongoDB

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)117,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)50,00Permanent uitgesteld
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00Momentopname op examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Momentopname op examen

Toetsing (tekst)

Monitoraat (dagtraject)
Deelname aan het monitoraat is vrijblijvend.Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.