Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
IT Project32222/2154/2122/1/62
Studiegids

IT Project

32222/2154/2122/1/62
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Coenen Christel, Maes Sven, Sturm Dimitri, Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Webprogrammeren OF simultaan te volgen met Webprogrammeren OF geslaagd voor Programmeren 1/Programmeren) EN (geslaagd voor Webontwikkeling OF simultaan te volgen met Webontwikkeling).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Korte omschrijving

Het olod IT Project behandelt het inoefenen van de programmeervaardigheden o.b.v. een projectopdracht. De projectopdracht wordt uitgevoerd in teamverband. 
Het olod IT Project bereidt voor op het uitvoeren van een softwareproject in teamverband.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Ontwerpen: Maakt op basis van de analyse een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de programmeertaal en -methodiek en stemt hiervoor af met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider. Houdt rekening met de vooropgestelde methodiek en doelstellingen tijdens de uitvoering van het project.
De student maakt een ontwerp op basis van de functionele vereisten.
De student interpreteert een functionele analyse.
04: Opleveren: Is medeverantwoordelijk voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student gebruikt de samenwerkingsprincipes van versiebeheer
De student kent de samenwerkingsprincipes van versiebeheer
08: Samenwerken: Werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten. Zoekt mee naar oplossingen om problemen te vermijden.
De student werkt constructief en actief samen in teamverband.
De student participeert actief tijdens overlegmomenten.
10: Documenteren: Documenteert de zelf ontwikkelde applicaties op een adequate en overzichtelijke manier gebruikmakend van een kennisdatabank en volgens de afspraken binnen het bedrijf. Geeft kwalitatieve input voor de gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen.
De student participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student zorgt voor technische documentatie en een gebruikershandleiding.
01: Plannen: Bereidt de realisatie van een softwareproject voor.
De student lijst de functionele vereisten op voor een geïntegreerd project.
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student realiseert het project op basis van de opdrachtomschrijving.
05: Uitvoeren kwaliteit: Programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student werkt constructief en actief samen in teamverband.
De student realiseert het project rekening houdend met de kwaliteitsnormen.
11: Levenslang leren: Volgt relevante IT-evoluties op en ontwikkelt en verbetert continu de eigen praktijk. Identificeert de behoefte aan eigen ontwikkelingsnoden.
De student reflecteert over de uitvoering van het project.

Leerinhoud

Voorbereiding op sollicitatiegesprekken:

 • Vacatures lezen
 • Competenties kennen
 • Sectoren onderscheiden
 • Solliciteren (CV, motivatie)
 • Sollicitatieproces (gesprek, code-interview)

Netwerken binnen de IT-sector:

 • Wat is "netwerken"
 • Hoe doe ik aan "netwerken"
 • Welke events bestaan er
 • Zelf events bijwonen

Timemanagement

 • Mijn tijd zinvol gebruiken
 • Time-logging
 • Pomodoro-techniek 

Samenwerking mbv versiebeheer:

 • Gebruik maken van branches (pull, feature branch, merge)
 • Oplossen van problemen (merge conflicts)

Projectopdracht in groep:

 • Aangereikte realistische functionele beschrijving
 • Werken volgens het Agile/Scrum/KanBan-principe
 • Projectgroepen van ±4 studenten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)0,50 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)185,50 uren
Dagtraject
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)185,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht85,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen.
AcademiejaarReflectieopdracht15,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.