Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Studentenparticipatie 234299/2169/2122/1/56
Studiegids

Studentenparticipatie 2

34299/2169/2122/1/56
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  • Master of Arts in Visual Arts
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de beeldende kunsten als Studentenparticipatie 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Wolfaert Indra
Andere co-titularis(sen): Devos Mariella
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA1 - Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen.
De student kan een groep studenten vertegenwoordigen, door in overleg een gedeeld standpunt in te nemen en dit standpunt op een professionele manier naar voor te brengen in een bestuurs en/of overlegorgaan.
De student kan actief samenwerken, o.a. in de departementale studentenraad (afspraken nakomen, niet enkel eigen mening verkondigen, teamgeest bevorderend).
De student kan meewerken aan besluitvorming, door toekomstgerichte voorstellen te formuleren en te zoeken naar constructieve oplossingen.
De student kan op zelfstandige wijze de nodige stappen zetten om het project uit te voeren
De student kan actief samenwerken (afspraken nakomen, niet enkel eigen mening verkondigen, teamgeest bevorderend).
De student kan meewerken aan besluitvorming, door voorstellen te formuleren en te zoeken naar constructieve oplossingen.
De student heeft door mee te werken aan de organisatie van een project geleerd te plannen en te organiseren en kan gericht werken naar een eindresultaat.
De student kan een specifieke rol op zich nemen in het projectteam (bijv. Teamleider, notulist, communicatieverantwoordelijke,…).
De student kan linken en verbanden leggen tussen theorie ten voordele van de slaagkansen van het project.
MA2 - Eindverantwoordelijkheid opnemen bij het ontwerpen en/of realiseren van een persoonlijk artistiek project.
De student heeft door mee te werken aan de organisatie van een evenement geleerd te plannen en te organiseren.
De student kan de rol van coördinator op zich nemen (bijv. een groep studenten leiden bij het innemen van standpunten of het organiseren van activiteiten ).
De student kan op zelfstandige wijze de nodige stappen zetten om het project uit te voeren
De student kan actief samenwerken (afspraken nakomen, niet enkel eigen mening verkondigen, teamgeest bevorderend).
De student kan meewerken aan besluitvorming, door voorstellen te formuleren en te zoeken naar constructieve oplossingen.
De student heeft door mee te werken aan de organisatie van een project geleerd te plannen en te organiseren en kan gericht werken naar een eindresultaat.
De student kan een specifieke rol op zich nemen in het projectteam (bijv. Teamleider, notulist, communicatieverantwoordelijke,…).
De student kan linken en verbanden leggen tussen theorie ten voordele van de slaagkansen van het project.
MA3 - De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan vakgenoten en een extern publiek.
De student kan doelgericht communiceren en informatie helder doorgeven, zowel op schriftelijke als mondelinge wijze.
De student kan doelgericht en projectmatig communiceren en informatie helder doorgeven, zowel op schriftelijke als mondelinge wijze.
De student kan constructief communiceren met externe partners met het oog op het verrijken en verwezenlijken van het project.
De student presenteert het proces en de resultaten van het project, waarbij hij/zij gebruik maakt van relevant en ondersteunend beeldmateriaal.
MA4 - In functie van de ontwikkeling van de artistieke praxis zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren.
De student kan met teamgenoten een helder en inhoudelijk sterk projectplan uitwerken.
MA6 - Een kritische positie kunnen innemen en verdedigen ten aanzien van relevante maatschappelijke, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen.
De student reflecteert kritisch over de gekozen methodiek, het proces, de output en over de eigen rol binnen het team.
De student reflecteert over zijn positie als kunstenaar in relatie tot het thema duurzaamheid.

Leerinhoud

Binnen het beleid van de Academie werken we via een werkgroep of denktank ‘Duurzame Academie’
sinds twee jaar rond het thema Duurzaamheid.
Een belangrijke vraag binnen het beleid is: Hoe kan men aan de hand van ecologische, sociale en artistieke acties een drempelverlagende werking opzetten rond ‘duurzaamheid’ in de Academie die een mentaliteitswijziging kan teweegbrengen? We merken dat we als Academie een duurzaam platform nodig hebben die concrete acties kan uitvoeren. Studentenparticipatie kan dit platform zijn.

De opdracht bestaat eruit om als collectief van 4 à 5 studenten een project in het kader van duurzaamheid uit te werken.
We kijken enerzijds naar ecologische duurzaamheid waar eventuele acties/projecten in het kader van een duurzame werking binnen de Academie en/of een atelier kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld: fiets repair, recyclageplaats (per atelier), workshops, green-marketing, duurzame kwaliteitsvolle verf/inkt, eco-talks enz.
Anderzijds wordt er ingezet op sociale duurzaamheid waar acties kunnen ontstaan voor bijvoorbeeld de begeleiding/opvang van erasmusstudenten, ontvangst van de eerstejaars en zij-instromers, sociale projecten, ontmoetingsplaats, enz.

Gedurende het academiejaar komt het collectief 1 uur per week (onder begeleiding van de docent) samen (live en via Microsoft Teams) om een project en een bijhorend projectplan uit te werken. In dit projectplan verwerken zij informatie over: het concept/plan, projectteam en de concrete afspraken die er worden gemaakt, stappenplan met deadlines en taakverdeling en een communicatieplan.
Om het project inhoudelijk voldoende uit te werken wordt er ook ingezet op een deel ‘studie/ benchmarking waar de collectieven zich verdiepen in de werking van andere organisaties en/of kunstenaars.
Researchsuggesties: Deelname aan werkgroepvergaderingen ‘Duurzame Academie’; erasmusstudenten bevragen; lessen ‘Making Change’ (Roel Arkestijn); Studiebureau Corridor; Green Track; organisatie Kleur bekennen; MOS; Extra Academy/Het Bos; andere Schools of Arts …

As of two years it has been the policy of the Academy to have a work group or think tank called ‘Sustainable Academy’ on the subject sustainability.
An important question of that policy is: How can ecological, social and artistic actions be used to create a threshold-lowering effect on 'sustainability' at the Academy and can bring change? We notice that as an Academy we need a sustainable platform that can carry out concrete actions. This course can be that platform.

The assignment consists of developing a sustainability project as a collective with 4 to 5 students. We look at ecological sustainability where possible actions / projects can be created within the framework of a sustainable operation in a studio and /or the Academy. For example: bicycle repair, a recycling place, workshops, green marketing, sustainable high-quality paint / ink / paper, eco-talks, etc.
We also focus on social sustainability where actions can be created for example, the supervision / reception of erasmus students, reception of first year students, social projects, meeting places, etc.
During the academic year, the collective comes together (live and with Microsoft Teams) one hour a week (under the guidance of the teacher) to develop out a project and corresponding project plan.
This projectplan contains information about: the concept/plan, the project team and the agreements, a step-by-step plan with deadlines and a division of tasks, and a communication plan.
This also contains 'study/benchmarking' where the collectives will research the workings of other organizations and/or artists.
Research suggestions: Participation in working group meetings "Sustainable Academy"; interview erasmus students; lessons "Making Change" (Roel Arkestijn); Engineering office Corridor; Green Track; organization Kleur bekennen; MOS; Extra Academy/Het Bos; other Schools of Arts…

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Elemental. An Arts and ecology reader, James Brady (ed.), Gaia Projects
• Embrace Our Rivers - Public Art and Ecology in India Revi Agarwal, Florian Matzner & Helmut Schippert (eds.), Kerber Verlag
• Artistic Visions of the Anthropoce North: Climate Change and Nature in Art, Gry Hedin & Ann-Sofie Gremaud, Routledge, 2018
• Soil Culture: Bringing the Arts Down to Earth, Gaia Project
• Art & Ecology Now, Andrew Brown
• Handbook of Theory and Practice of Sustainable, Development in Higher Education. World Sustainability Series, Springer Press
• Indicators: Artist On Climate Change, David R. Collens et. Al., Storm King Art Center
• WEtransFORM, Franziska Stöhr (ed.), Verlag für moderne Kunst
• Moral Imagination: Art and Climate, Verlag fur moderne Kunst Nurnberg (2008)
• Art+Climate=Change, Guy Abrahams, Bronwyn Johnson & Kelly Gellatly (eds.), Melbourne University Press, 2016
• Burning Ice: Art & Climate Change, Gaia Project/Cape Farewell

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren40,00 uren
Werkplekleren en/of stage30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen20,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)70,00Actieve bijdrage en uitvoeren van projecten
AcademiejaarReflectieopdracht30,00Reflectieverslag

Toetsing (tekst)

De student wordt tussentijds opgevolgd. De student zal een schriftelijke weerslag geven van zijn project en een reflectieverslag schrijven.

There will be a permanent evaluation during the meetings. The student will make a written report of his project and his own role within the project.