Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Belichaamde theorie35212/2171/2122/1/44
Studiegids

Belichaamde theorie

35212/2171/2122/1/44
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in Dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe belichaam je theorie? Deze vraag is relevant voor elke artistieke praktijk. Specifiek sinds de opkomst van de conceptuele dans in de jaren zestig en de introductie van het begrip 'expanded choreography' in de jaren negentig, is de relatie tussen theorie en praktijk in scherpe dialoog. Vandaag de dag zetten we de erfenis van deze periodes deels voort in de kunstcreatie, maar tegelijkertijd worden de grenzen tussen de kennisvelden steeds vloeiender.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Reflecteert en onderzoekt op vragen en ervaringskennis om zijn/haar artistieke praktijk te verdiepen
Investeert in belichaamde praktijken als een middel om theorie te ontwikkelen
6. Is in staat het artistieke veld te onderzoeken om zijn/haar praktijk te voeden en zich dienovereenkomstig te positioneren
Is in staat theoretische kaders te vertalen naar belichaamde kennis en deze te verweven met de eigen artistieke praktijk
Investeert in belichaamde praktijken als een middel om theorie te ontwikkelen
7. Zet zijn/haar vakmanschap en belichaamde kennis in andere settings in
Daagt de rol van de belichaamde kennis in de samenleving uit
Implementeert relevante belichaamde kennis in verschillende omstandigheden
Vertaalt de belichaamde methodologieën om met de maatschappij in wisselwerking te kunnen treden
9. Investeert, door te resoneren binnen het sociaal-politieke en economische klimaat, in de wederkerige relatie tussen zijn/haar artistieke praktijk en de samenleving
Vertaalt de belichaamde methodologieën om met de maatschappij in wisselwerking te kunnen treden

Leerinhoud

Het verbinden van theorie en praktijk in de kunsten roept de vraag op naar vertaling. Hoe kan een praktijk worden vertaald in theorie en vice versa? Bovendien, hoe kan theorie worden belichaamd? Vaak leiden ééndimensionale benaderingen van het vertaalproces tot oppervlakkige resultaten. Ofwel is het theoretisch kader te sterk en kan het niet gelezen worden in de belichaamde praktijk, ofwel is het theoretisch kader te zwak om op één lijn te staan met de praktijk. Tijdens deze week zullen we ons verdiepen in de discussie over de relatie tussen theorie en een belichaamde artistieke praktijk. Voorbeelden van deze relaties zullen worden onderzocht en studenten zullen strategieën van belichaming van theorie en praktijk relateren aan hun eigen onderzoek.




Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Zie Trotter (studiegids)
  • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Artistieke praktijk50,00
Semester 1Reflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

De student moet 2/3 aanwezig zijn voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens dit opleidingsonderdeel vindt permanente evaluatie plaats.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.

Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid (gewettigde afwezigheid wordt niet meegerekend in de 2/3)
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd/artistiek coördinator

De student moet slagen voor elke deelproef van het opleidingsonderdeel om voor het volledige opleidingsonderdeel te kunnen slagen. Indien men voor een deelproef niet slaagt, wordt de student voor dit opleidingsonderdeel doorverwezen naar de volgende examenperiode. Het cijfer van de andere deelproef wordt behouden.