Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Kunstfilosofie1017/2173/2122/1/42
Studiegids

Kunstfilosofie

1017/2173/2122/1/42
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Master in de muziek
  Afstudeerrichting:
  • compositie
  • Directie
  • Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  • Conducting
  • Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Goossens Dimitri
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges (groepslessen) met discussiemomenten.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft een algemene basiskennis van de filosofie en van algemene culturele vakken zoals die worden aangeboden in het curriculum van het Conservatorium of gelijkwaardig daaraan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in zijn artistieke praktijk.
De student kan een inzicht verwoorden over de betekenis en eigenheid van kunst en de kunstvormen
De student kan een inzicht verwoorden over vragen betreffende de kunst als een historisch-cultureel proces en gebeuren.
De student kan een persoonlijk en onderbouwd antwoord formuleren op de basisvragen uit de kunstfilosofie
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student heeft een inzicht verworven in de kritische vraagstelling rond kunsten in het algemeen en muziek in het bijzonder – zowel op esthetisch als cultureel-maatschappelijk vlak.
De student is in staat de historische veranderingen in de uitvoeringspraktijk in algemene zin kritisch te duiden en vruchtbaar te maken voor het nadenken over de eigen praktijk.
De student is in staat zelfstandig basisteksten met een kritisch, filosofisch uitgangspunt te lezen, te begrijpen en te interpreteren.

Leerinhoud

De filosofie stelt zich wezenlijke vragen over de mens en zijn handelen in de wereld. Vragen waar niet direct een eenduidig of pasklaar antwoord op te geven valt. Eén van deze soorten van handelen, fundamenteel humaan, is kunst. Kunstfilosofie is de deeldiscipline van de filosofie die zoekt naar de fundamenten van kunst als discipline, als handelen, als ervaring, als vorm van discours of taal.....of het over de onmogelijkheid van vaste fundamenten wil hebben (post-metafysische). De cursus wil een overzicht geven van belangrijke vraagstellingen in de kunstfilosofie en de antwoorden die daar door verschillende denkers op gegeven zijn. De bedoeling is dat de student niet alleen zich deze visies eigen maakt, maar de visies van deze verschillende denkers ook met elkaar confronteert en ze toetsen kan aan concrete kunstwerken van vroeger en nu die in de les kunnen gepresenteerd worden. Op die manier kan meer inzicht in kunst en het eigen kunstzinnige handelen rijpen en groeien.
Om dit na te streven behandelt de cursus een hele reeks van kunstfilosofische vragen : Wat is kunstfilosofie ? Wat is kunst (mimesis, formalisme, synthese van vorm en expressie) ? Wat is een esthetisch oordeel (Kant) ? Hoe spreken over de esthetische ervaring (taal en kunst : semiotiek) ? Beleven we het 'einde van de kunst' (Hegel) en het einde van de schoonheid ? Wat is een beeld ? Hoe nog spreken over kunst in een tijd van postmodernisme (Lyotard, Derrida, Baudrillard, Deleuze,.....) ? Wat met de zintuigen van de nabijheid (geur, tast, smaak), afkeer en esthetica ? De lijst is niet limitatief en staat ook open voor de eventuele inbreng van de student.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

A. Van den Braembussche, 'Denken over kunst'. (English version: 'Thinking Art')
Powerpoints en notities uit les
Eventuele extra teksten

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Er wordt bij het begin van de college’s een uitgebreide algemene en specifieke literatuurlijst aan de studenten bezorgd.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00