Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Meten is weten20952/2181/2122/1/37
Studiegids

Meten is weten

20952/2181/2122/1/37
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Lemmens Els, Van den Bossche Ingrid
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Facet chemisch rekenen 
Je oefent basisvaardigheden en rekentechnieken die je doorheen je opleiding en in de latere praktijk nodig zal hebben. Je verwerft hierin kennis, begrip en inzicht.


Facet meetvariatie
Als een experiment is uitgevoerd en je over een reeks meetresultaten beschikt dan is je werk als biomedisch analist nog niet af: je dient deze resultaten nog te beoordelen en te interpreteren. Statistiek is het hulpmiddel waarmee je dit doet. De nadruk ligt volledig op het praktijkgericht toepassen van de statistiek: alle voorbeelden, oefeningen komen uit het lab en we proberen zoveel mogelijk de computer voor de berekeningen in te schakelen. In dit eerste blok statistiek van de opleiding komen de beschrijvende technieken en de statistiek van de ijklijn aan bod. We leggen het verband met juistheid en precisie van een meetmethode.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
hanteert wiskundige basisvaardigheden nodig voor het rekenen in een basislab
vat een steekproef samen met frequentietabel, frequentieverdeling, boxplot, histogram 
berekent kengetallen bij gegroepeerde metingen (standaardafwijking between en within, biologische variatie)
berekent het betrouwbaarheidsinterval voor een gemiddelde waarde en de statistische A.F. op een gemiddelde waarde
maakt een volledige enkelvoudige lineaire regressie-analyse (kleinste kwadraten methode)
interpreteert de berekende statistische kengetallen
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
past de begrippen juistheid en precisie toe op meetresultaten uit een biomedisch lab
voert een methodevergelijking uit

Leerinhoud

Facet chemisch rekenen

 • De student oefent zelfstandig de rekenregels uit de basisalgebra (via het digitale oefenplatform)
 • De student kan vraagstukken omzetten in een stelsel en deze oplossen
 • De student kan een vergelijking van een rechte interpreteren
 • De student kan een set gegevens lineariseren
 • De student kan werken met hogere graadvergelijkingen (parabool,...)
 • De student kan logaritmische en exponentiële functies interpreteren
 • De student kan vraagstukken omzetten in exponentiële of logaritmische vergelijkingen

Facet meetvariatie

 • Beschrijven van een reeks resultaten (steekproef) met frequentietabel en grafieken
 • Parametervrije kengetallen (Me, kwartielen, percentielen, IQR, boxplot, outliers)
 • Parametrische kengetallen (gemiddelde, SD en VC%); herhaalde metingen; gegroepeerde metingen (spreiding intra en inter); biologische variatie
 • Normale verdeling: z-waarden en p-waarden; werken met cutoff; verdeling van een steekproefgemiddelde (SE); t-verdeling Student; betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde; A.F. op een gemiddelde
 • Toepassing in het lab: juistheid en precisie; gebruik controlemateriaal (CRM); uitbijters
 • Enkelvoudige lineaire regressie: correlatie, regressie, best passende rechte (kleinste kwadratenmethode), SE, invloed van SE op a en b (betrouwbaarheidsinterval), voorspellen en terugrekenen (betrouwbaarheidsinterval), lijnschatting, (Excel), spreidingsdiagram, residuele plot    
 • Methodevergelijking - grafische analyse  

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Facet chemisch rekenen

 • cursus Wiskunde
 • rekenmachine
 • digitale oefenmodule (Digitap)

Facet meetvariatie

 • Van Vlaslaer, V, Van den Bossche, I. (2021). Meetvariatie. Antwerpen: AP Hogeschool.
 • Van Vlaslaer, V, Van den Bossche, I. (2021). formuleboekje Meetvariatie. Antwerpen: AP Hogeschool.
 • rekentoestel
 • leerplatform (lespresentatie, filmpjes, extra oefeningen, ...)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Facet meetvariatie

aanvullend in de bib
- 'understanding clinical papers' Bowers-House-Owens (ISBN 047148976X)
- 'Statistics and chemometrics' Miller&Miller (ISBN 013028885)
- ˜Praktische statistiek voor het laboratorium' Klaessens en Van Leeuwen (ISBN 9071694526)
- 'Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium' Klaessens (ISBN 9789077423622)
- 'fundamentals of biostatistics' Rosner (ISBN 0534209408)Facet wiskunde:
aanvullend in de bib
- Douwes, J.; Grasmeijer, J. (2009); Basisvaardigheden wiskunde voor het HTO ISBN 978-90-01-76438-8
- Van de Craats, J.; Bosch R. (2005); Basisboek wiskunde. ISBN 978-90-430-1156-3

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
 • Opmerking: Dit OLOD bevat 2 deelexamens. De totale examentijd voor elk deelexamen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges34,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Facet Chemisch rekenen en Facet Meetvariatie: rekentoestel en gebruik formuleboekje Meetvariatie toegestaan
(de student mag hierin niets bijgeschreven of aangeduid hebben)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Facet Chemisch rekenen en facet Meetvariatie: rekentoestel en formuleboekje Meetvariatie toegestaan (er mag niets in het formuleboekje bij geschreven staan, er mag niet in aangeduid staan)

Toetsing (tekst)

Facet chemisch rekenen 50%

examen na semester 1

Facet meetvariatie 50%

De student mag in het formuleboekje Meetvariatie, dat op het examen mag gebruikt worden, niets aangeduid of bijgeschreven hebben. (schriftelijk of digitaal)

Voor beide facetten kan het examen digitaal afgenomen worden (op eigen laptop van student of via tablet) .

Digitale examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringapplicatie opstarten. Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan voor deze leerdoelen een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.