Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Labcluster Chemie 120996/2181/2122/1/78
Studiegids

Labcluster Chemie 1

20996/2181/2122/1/78
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cleiren Emelie, Heykers Annick, Luyten Luc, Theunen Marjorie, van den Akker Suzanne, Vanmaele Lisa, Voortmans Martine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Chemie 1 OF eerder ingeschreven voor Chemie 1.

Korte omschrijving

Tijdens de eerste praktijksessies leer je verdunningen maken rekening houdend met de regels van het analytisch werken.
Alle handelingen worden correct genoteerd in een labschrift.
Aan de hand van eenvoudige verslagen kan je je verworven labvaardigheden verwoorden.
Zuur/base- en redoxtitraties worden uitgevoerd als toepassing op het uitschrijven van chemische reacties en stoechiometrie.

pH-metingen en bufferbereidingen worden uitgevoerd als toepassing op pH-berekeningen met onder andere de vergelijking van Henderson-Hasselbach.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
voert chemische berekeningen uit ter voorbereiding van het lab
beschrijft de principes van basis labotechnieken ter voorbereiding van het lab
beschrijft de principes van basis labotechnieken
bereidt een labopdracht voor volgens de geldende richtlijnen van de chemie
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
voert zuur-base en redoxtitraties uit
voert pH-metingen uit met een pH-meter
bepaalt de samenstelling en buffercapaciteit van een buffer
handelt nauwkeurig, systematisch en betrouwbaar bij het uitvoeren van de toegewezen chemische opdracht
voert de basis labotechnieken in een chemisch lab correct uit
neemt initiatief en werkt constructief mee aan het volbrengen van de toegewezen opdracht
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
voert berekeningen uit op basis van meetresultaten
Labtechnicus BL - Rapporteren
rapporteert over zijn werkzaamheden in het laboratorium volgens de geldende richtlijnen
stelt zich correct op naar medestudenten en lectoren bij het uitvoeren van de toegewezen opdracht
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
beschrijft de basisprincipes omtrent veiligheid, milieu en hygiëne ter voorbereiding van het lab
beschrijft de basisprincipes omtrent veiligheid, milieu en hygiëne in een chemisch lab
handelt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne

Leerinhoud

 • concentratierekenen,
 • verdunningsvraagstukken,
 • basisregels (analytisch) werken in een labo, conform de geldende voorschriften rond milieu, veiligheid en hygiëne
 • bereiden van oplossingen van verschillende concentraties,
 • toepassingen zuur-base evenwichten (zuur-base titraties),
 • toepassingen redoxevenwichten (redoxtitraties),
 • pH-metingen en buffers bereiden

Studiematerialen (lijst)

Experimentele vaardigheden. Deel 1: Veiligheid, algemene, chemische en microbiologische vaardighedenAanbevolen
 • Auteur: Geuens Eva; Reyniers Kathy; Dewilde Sylvia; Moens uc

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Nota's labcluster chemie 1
 • Aanvullend cursusmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving. (https://digitap.ap.be)
 • Standaard mag een student zijn laptop tijdens de les gebruiken (OER artikel 23.4 §10). Het is wel toegestaan om gebruik te maken van een laptop of tablet voor het maken van notities, opdrachten of oefeningen in het kader van de onderwijsactiviteit (maar dus niet voor andere doeleinden), tenzij in de ECTS-fiche is aangegeven dat dit voor bepaalde onderwijsactiviteiten binnen het opleidingsonderdeel niet is toegelaten.). Gebruik van een laptop tijdens de labactiviteiten is op eigen risico (schade door water, chemicaliën,...) en enkel toegestaan indien de lector op dat moment toestemming geeft.
 • Eigen laptop (met opgeladen batterij) voor het maken van digitale toetsen tijdens het lab.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Experimentele vaardigheden deel 1 - Kathy Reyniers - ISBN 978 90 382 1611 9

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
 • Opmerking: 

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen44,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen112,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)30,00Permanente evaluatie tijdens labo, met inbegrip van controle op goed voorbereiden van het labo, correcte uitvoering van proeven, verslaggeving, correct analytisch werken, oog voor veiligheid, prélabtoetsen, ...
Geen tweede examenkans mogelijk

AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00Toetsen over de theorie en het praktisch handelen in het labo. Gesloten boek. Een rekentoestel is toegelaten. Deze toetsen kunnen schriftelijk of digitaal (toets.ap.be) bevraagd worden.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00uitvoering en verslaggeving van een praktische proef in het labo. Bij afwezigheid kan het praktisch examen tijdens een extra toetsmoment afgelegd worden.

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan voor dit opleidingsonderdeel maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie af te spreken en in te plannen.
Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden verstrekt betreffende inhoudelijke vragen over de leerinhouden. Er is regelmatig ruimte voor vragen tijdens of na de labo's.

Voor digitale examens: Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

De concrete organisatie van de toetsen tijdens het academiejaar en mogelijkheid tot inhalen wordt gecommuniceerd via Digitap.

Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan voor deze leerdoelen een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.


Er is geen tweede examenkans mogelijk.