Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Labcluster biologie20961/2181/2122/1/52
Studiegids

Labcluster biologie

20961/2181/2122/1/52
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Appels Ann, Heykers Annick, Raes Adam, Van de Velde Brigitte, Wouters Flore
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Biologie OF eerder ingeschreven voor Biologie.

Korte omschrijving

facet Microbiologie
Hoe gedraag je je veilig in een microbiologisch labo ?
Je leert welke gevaren er schuilen in het werken met micro-organismen en hoe ze op te vangen.
Besmetting en contaminatie loeren altijd om de hoek.

facet Celbiologie
Met behulp van de microscoop/elektronenmicroscopie foto's worden de voornaamste gedifferentieerde cellen bekeken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
bereidt een labopdracht voor volgens de geldende richtlijnen van de celbiologie
legt het gebruik en functie van de lichtmicroscoop uit
beschrijft microbiologische basismethoden en technieken
bereidt een labopdracht voor volgens de geldende richtlijnen van de microbiologie
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
ent bacteriƫn over volgens de verarmingsmethode
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
benoemt de ligging en bouw van de organellen en cellen op lichtmicroscopische en elektronenmicroscopische beelden
tekent eukaryote cellen en weefsels van coupes voor lichtmicroscopie na
identificeert weefsels aan de hand van kenmerkende eigenschappen
identificeert micro-organismen op basis van biochemische kenmerken
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
beschrijft handelingen met betrekking tot steriel en aseptisch werken in het lab microbiologie
werkt steriel
handelt volgens de (veiligheids-) voorschriften van het lab
gedraagt zich professioneel in een L2-lab

Leerinhoud

facet Microbiologie:
Veiligheid in een microbiologisch labo.
Sterilisatie - en desinfectie technieken en hun toepassingsgebieden
Handhygiëne microbiologisch lab
Principes van afvalverwerking in het microbiologisch labo
Gevaren bij het werken in een microbiologisch labo
Voorzorgsmaatregelen om het risico op een besmetting en contaminatie te beperken
Onderscheiden van micro-organismen op basis van hun algemene voorkomen, hun vermeerdering en hun samenlevingsvorm
Kweken van micro-organismen op verschillende types van voedingsbodems
Enten van voedingsbodems
Gramkleuring

facet Celbiologie:
De bouw van eukaryote cellen
Elektronenmicroscopische foto's van eukaryote cellen herkennen en structuren benoemen
De verschillen zien tussen een plantencel en dierlijke cel
Mitose
De bouw van de primaire weefsels in het menselijke lichaam
De bouw, werking, functies onderdelen van een microscoop
Zelf een preparaat te maken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitaal cursusmateriaal Microbiologie op Digitap

Cursustekst Labcluster biologie 1 facet Celbiologie: E. Van Eyken-A. Appels-L. Vanmaele
Hand-outs van de slides horende bij de lessen Celbiologie zijn steeds te raadplegen via Digitap

Het gebruik van een laptop is tijdens de practica niet toegelaten conform de veiligheidsvoorschriften van het lab.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Anatomie en fysiologie, een inleiding. Frederic H. Martini & Edwin F. Bartholomew. Pearson education, ISBN 9789043035835

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Gesloten boek. Open en gesloten vragen.
Geen tweede zit mogelijk.

AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00Vaardigheid in het lab. Geen tweede zit mogelijk

Toetsing (tekst)

Berekening totaalpunt:

  • Facet Microbiologie: 50% (25% permanente evaluatie en 25 % examen)
  • Facet Celbiologie: 50% (25% permanente evaluatie en 25% examen)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan voor dit opleidingsonderdeel per facet maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksesssie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie af te spreken en in te plannen.
Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

Voor digitale examens: Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan voor deze leerdoelen een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.