Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Bio-organische chemie20976/2181/2122/1/77
Studiegids

Bio-organische chemie

20976/2181/2122/1/77
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Meyers Caroline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bijna alle verbindingen die in biologische processen een rol spelen, zijn voor een aanzienlijk deel uit koolstof opgebouwd. Bio-organische chemie wil de brug slagen tussen organische chemie en biochemie. De veranderingen die koolstofverbindingen ondergaan in de levende cel zijn in wezen dezelfde als de reacties uitgevoerd in een laboratorium. Biologische verbindingen zijn weliswaar groter en complexer van structuur dan de meeste organische verbindingen, maar het gedeelte dat tijdens een biologisch proces de werkelijk chemische veranderingen ondergaat is slechts beperkt en op zich niet ingewikkelder van structuur dan de meeste kleine organische moleculen.

Deze lessenreeks handelt over de belangrijke onderdelen van verschillende (bio-)organische moleculen. Verder wordt het reactiepatroon van een organische verbinding onder de loep genomen. Dit is onder te brengen in een aantal algemeen geldende basisprincipes. Wanneer er eenmaal voldoende kennis van deze basisprincipes is verworven kunnen deze gebruikt worden om biochemische reacties te bekijken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
bepaalt de absolute en relatieve configuratie van een gegeven molecuul
tekent de verschillende voorstellingswijzen van een organisch molecuul
past de iupac nomenclatuur toe voor organische moleculen
onderscheidt aromatische, niet-aromatische en anti-aromatische moleculen
interpreteert de factoren die de eigenschappen van organische moleculen bepalen
vergelijkt het zuur/base gedrag van organische moleculen
legt het verband tussen de functionele groep aanwezig in een molecuul en het reactietype dat voornamelijk optreedt
tekent isomeren, kanonieken en tautomeren van een gegeven molecuul
schrijft en interpreteert het mechanisme van de belangrijkste organische reacties

Leerinhoud

De verschillende klassen van organische verbindingen:
     *Alifatische moleculen
     *Cyclische moleculen
     *Heterocyclische moleculen
     *Aromatische moleculen
     *Congeneren
De verschillende manieren om een molecuul voor te stellen:
     *Brutoformule
     *Structuurformule
     *Skeletstructuur
     *Fisherprojectie
     *Wedge projectie
     *Zijdelingse projectie
Naamgeving van organische moleculen
Isomerie
*structuurisomeren en stereoisomeren
*naamvorming geometrische en optische isomeren (cis/trans, R/S) 
Kanonieken
De belangrijke factoren die eigenschappen van organische moleculen bepalen:
*polariteit van een organische binding
*elektronenaffiniteit
*aromaticiteit
*inductief/mesomeer effect
*invloed op zuurbasegedrag
De organische reacties van de verschillende functionele groepen
Zuren en basen in de organische chemie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Noodzakelijk studiemateriaal:
- cursus 'Bio-organische chemie' - AP Hogeschool
- panoptofilmpjes, powerpointpresentaties en oefeningen op digitap
- molecuulmodellen
- periodiek systeem de elementen

Aanvullend studiemateriaal:
- 'Inleiding in de bio-organische chemie', Engbersen, J.F.J, De Groot, AE., Wageningen pers, 1995, ISBN-10 90-  74134-21-1
- 'Organic Chemistry', Mc Murry, J., Brooks/Cole-Thomson Learning, 2004, ISBN 0-534-42005-2

Materiaal aanwezig in de bibliotheek

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Toetsvorm
Kennistoets voor 100%
bron: gesloten boek

Werkcolleges:

Voor het bijwonen van de werkcolleges wordt verwacht dat de student ter voorbereiding:
-de podcasts van de les op digitap beluisterd heeft
-een digitaal aangeboden oefeningenreeks ingevuld heeft. 
Inhoudelijke vragen over de leerinhouden worden tijdens het academiejaar behandeld in het werkcollege dat volgt op de podcast en de oefeningenreeks (wordt wekelijks vrij gegeven). Het beluisteren van de podcast en het maken van de digitale oefeningenreeks vormen een correcte voorbereiding van het werkcollege.


Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan voor deze leerdoelen een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.