Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Hematologie 120985/2181/2122/1/92
Studiegids

Hematologie 1

20985/2181/2122/1/92
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
  • Gaststudenten
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Olympiade
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Pittois Karen, Van de Velde Brigitte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Voor het facet ' Hematologie'

Hematologie is de leer van het bloed en de weefsels waarin zij gevormd worden. Hematologie bestaat uit cytologie of de leer van de cellen; immuunhematologie waar o.a. de bloedgroepbepalingen aan bod komen en hemostase waar de bloedplaatjes deel uitmaken van de primaire stolling. In hematologie 1 worden de rode bloedcellen uitvoerig besproken.

Voor het facet 'Immunologie'

Inleiding tot het niet-specifiek en specifiek verweer. Voor beide luiken wordt er kennis gemaakt met de cellen en moleculen die een rol spelen in het bestrijden van infecties. Er wordt reeds kort ingegaan op de werking van al deze spelers.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
beschrijft de bloedafname, bloedafnamebuisjes en hun anticoagulantia
bespreekt de basisbegrippen van de hematologie (bezinkingssnelheid, hematocriet,....)
beschrijft de aanmaak en functie van hemoglobine; hemoglobinopathiën; hemoglobineliganden
beschrijft de hematopoiese en  erythropoiesis (weet hoe de bloedcellen uitrijpen, ontwikkeling, groeifactoren, regeling aanmaak)
beschrijft het energiemetabolisme van de rbc
beschrijft het ijzermetabolisme
geeft de opbouw en de eigenschappen van het membraan van de rbc weer
geeft een overzicht van de verschillende anemieën met hun indeling
bespreekt de zuurstof - saturatiecurve met zijn beïnvloedende factoren
somt de samenstelling en de functie van het bloed op
verklaart de afbraak van de rbc en de osmotische resistentie
beschrijft de componenten van het specifiek en niet-specifiek verweer: barrières, cellen en moleculen

Leerinhoud

Voor het facet 'Hematologie'
 
De hematologie is de leer van het bloed, meer bepaald van de bloedcellen. We noemen dit deel van de hematologie de cytologie.

Daarnaast speelt bloed een belangrijke rol in de bloedstolling of hemostase. Bloedplaatjes en stollingseiwitten zijn hier essentiële componenten

De immuunhematologie is een derde belangrijk onderdeel van de hematologie: hier zijn de op de bloedcellen aanwezige antigenen en hun respectievelijke antistoffen de belangrijkste spelers

In het cytologisch gedeelte wordt aandacht geschonken aan het 'ontstaan' van de bloedcellen uitgaande van de stamcel, ook wel de hematopoiese genaamd

Er wordt vervolgens dieper ingegaan op de rode bloedcel in de erytropoiese met o.a. rol van EPO, reticulocyten, enz¦.

Aanmaak en functie van hemoglobine wordt besproken

Ook enkele biochem. parameters, die een rol spelen in de erytropoiese, worden kort toegelicht

In de myelopoiese zullen hoofdzakelijk granulocyten besproken worden

Voor het facet 'Immunologie'

Inleiding tot het verweer.

Het niet-specifiek verweer met fagocyterende cellen en complement-eiwitten.

Het specifiek verweer: soorten antigenen en de structuur van antilichamen.

Biologische functies en werking van antilichamen. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Voor het facet 'Hematologie'

Cursus R.Flies en B.Van de Velde, met vragen per hoofdstuk.

Handouts van de slides die horen bij de lessen zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving.

Voor het facet 'Immunologie'

Cursus immunologie: ppt slides met notities (auteur: Karen Pittois)

Testjes op Digitap met oefenvragen per lesStudiematerialen (tekst): Aanbevolen

Voor het facet "hematologie"

CD-roms
Anatomie en fysiologie, een inleiding. Frederic H. Martini & Edwin F. Bartholomew. Pearson education, 6de editie, ISBN 9789043024327.
Coëlho Zakwoordenboek van de geneeskunde, A.A.F. Jochems en F.W.M.G Joosten (2012). 30ste editie, Elsevier Gezondheidszorg. ISBN 9789035233218


 

Voor het facet "immunologie"

Niet verplichte literatuur, ook te gebruiken in het 2de jaar en in het 3de jaar MLT, aanwezig in de bib:

Doan, T., Melvold, R., Viselli, S. & Waltenbaugh, C. (2012). Immunology. Lippincot & Wilkins. ISBN 978-1-451-11154-5
Male, D., Brostoff, J., Roth, D.B. & Roitt, I.M. (2013). Immunology. Elsevier. ISBN 987-0-702-04548-6
Sompayrac., L. (2015). How the immune system Works. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-118-99778-9

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen99,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Weging van de facetten:

hematologie 1: 75%

immunologie 1: 25%

Toetsvorm:hands-off vaardigheidstoets voor 100% Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan voor deze leerdoelen een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.