Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Instrumentele analyse 120990/2181/2122/1/68
Studiegids

Instrumentele analyse 1

20990/2181/2122/1/68
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Cleiren Emelie, Opsteyn Ine, Peeters Benny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Volgende onderwerpen komen aan bod:
Deel 1: Absorptie van het licht: colorimetrie, VIS en UV spectrofotometrie, turbidimetrie en basis AAS. 
Deel 2: Chromatografische technieken (DLC, basis HPLC en basis GC). De basisprincipes van de technieken worden theoretisch besproken.

Per analysemethode worden het blokschema en het toepassingsgebied besproken.

In de vraagstukken komen interpreteren en het verwerken van de resultaten aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
brengt de elementaire eigenschappen van licht in verband met de werking van analysetoestellen
beschrijft de principes en de toepassingsgebieden van de aangeboden analysemethoden
beschrijft de werking van een instrument en de verschillende onderdelen uitgaande van een blokschema
legtĀ bij alle aangeleerde techniekenĀ het verband tussen de gemeten parameter en het te onderzoeken staal
vergelijkt de werking, opbouw en toepassingsgebied van een aangeboden analysetoestel met een gelijkaardig, ongekend analysetoestel
stelt een blokschema op voor een gelijkaardig, ongekend analysetoestel
kiest onderbouwd de gepaste bepalingsmethode (routinemethode of ijklijnmethode)
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
past in functie van de gehanteerde bepalingsmethode de correcte wet of formule toe bij concentratiebepalingen

Leerinhoud

- Deel 1: De groep (spectro)fotometrische methoden kan men verdelen in twee groepen namelijk de absorptiespectrometrie, waarbij het licht door het monster geabsorbeerd wordt en de emissiespectrometrie, waarbij het monster zelf licht uitzendt. In deze opdracht wordt enkel de absorptie van licht bestudeerd. Bij colorimetrische analyses gaan we de kleur gebruiken om kwalitatieve en kwantitatieve informatie te bekomen adhv externe standaardmethode:  ijklijnmethode en de éénpuntskalibratie.

- Deel 2: In dit deel maak je kennis met de scheidings- en analysetechniek: chromatografie. Chromatografie is als scheidingsmethode belangrijk om allerlei storende stoffen te verwijderen en zo de kwaliteit van de analyse te verbeteren. Deze techniek kan gebruikt worden voor de isolatie, identificatie en ook relatieve kwantificatie van eiwitten en andere biologische stoffen. Evenwel kan men voor een gelijktijdige bepaling van meer dan één stof in een complex mengsel terugvallen op de chromatografie. Dit jaar worden de basisprincipes van een goede chromatografische scheiding theoretisch besproken. Er wordt een duidelijke indeling in chromatografische methoden geschetst.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • cursus 'Instrumentele analyse 1'; auteur Reyniers K.; AP hogeschool
 • aanvullend studiemateriaal, documentatie en/of oefeningen bezorgd tijdens contacturen en via elektronische leeromgeving: 'Digitap'
 • powerpoints op Digitap 
 • zelfstudiepakket AAS op Digitap     
 • bib en lab: naslagwerken ivm instrumentele chemie
 • aanbevolen:
         - Experimentele vaardigheden I
           auteurs: Geuens E., Reyniers K., Dewilde S., Moens L
           uitgeverij: Academia Press
           ISBN 978 90 382 1611 9

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Eerste zittijd:

hands off vaardigheidstoets 
 
De leerstof m.b.t. AAS bestaat uit een zelfstudiepakket en wordt getoetst tijdens de lesweken. Het resultaat van deze toets wordt opgenomen in het geheel van de punten voor het instrumentele analysemethoden 1 én blijft leerstof voor het examen.

Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan voor deze leerdoelen een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.

 
Tweede zittijd:

hands off vaardigheidstoets