Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Labcluster Klinische Biologie 124551/2181/2122/1/86
Studiegids

Labcluster Klinische Biologie 1

24551/2181/2122/1/86
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Appels Ann, Van de Velde Brigitte, Vanmaele Lisa, Wouters Flore
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Labcluster biologie OF eerder ingeschreven voor Labcluster biologie) EN (simultaan te volgen met Hematologie 1 OF simultaan te volgen met Hematologie 1).

Korte omschrijving

Hematologie is de leer van het bloed en bestaat uit cytologie of de leer van de cellen, immuunhematologie waar o.a. de bloedgroepbepalingen aan bod komen en hemostase waar de bloedplaatjes deel uitmaken van de primaire stolling.

In practica worden de verschillende basishandelingen, de bepaling van de bloedgroepen en het herkennen van normale bloedcellen in bloeduitstrijkjes aangeleerd.

In labspecifieke oefeningen (werkcolleges) zal de aandacht gaan naar de verschillende facetten van de fasen die stalen doorlopen in een klinisch laboratorium en oefent men op de morfologie van de bloedcellen, berekeningen en interpretaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
bereidt praktijksessies voor van eenvoudige hematologische experimenten
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
voert microscopische tellingen uit( m.b.t. de hematologie)
voert de verschillende (basis)handelingen uit de hematologie uit
handelt nauwkeurig, systematisch en betrouwbaar bij het uitvoeren van de toegewezen hematologische opdracht
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
berekent bloedwaarden met de bekomen resultaten
bespreekt alle aspecten van de pre-analytische/analytische fase
evalueert de testresultaten
benoemt bloedcellen a.d.h.v. hun kenmerken
Labtechnicus BL - Rapporteren
rapporteert over zijn werkzaamheden in het laboratorium volgens de geldende richtlijnen
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
handelt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiƫne

Leerinhoud

Tijdens practica worden de volgende technieken aangeleerd:

- Verschillende basishandelingen ( vingerprik, bloeduitstrijkjes,...)

- Bepaling van de bloedgroepen,aantal leucocyten, aantal reticulocyten, hemometrische waarden

- Herkennen van cellen in bloeduitstrijkjes 

Tijdens labspecieke oefeningen (werkcolleges) zal de aandacht gaan naar volgende punten:

- Referentiewaarden

- Verwerken van labo-aanvragen,  pre-analytische fase- en analytische fase met enkele ethische aspecten

- Rode bloedcelindexen - hematocriet - sedimentatie - hemoglobinebepalingen

- Eenvoudige berekeningen in de hematologie 

- Morfologie van de RBC

- Reticulocyten - berekening van absolute aantal en reticulocytenindex

- Oefeningen op bloedgroepinterpretaties en bloedgroepencompatibiliteit 

- Differentiatie van de WBC (digitale telling)

Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden via het discussieforum op de digitale leeromgeving of tijdens practica/werkcolleges.Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden geformuleerd over inhoudelijke vragen met betrekking tot de leerinhouden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht


 • Cursustekst Labcluster Klinische biologie 1 facet Hematologie: A. Appels - B. Van de Velde
 • Hand-outs van de slides horende bij de lessen zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving
 • Werkdocumenten Labcluster Klinische biologie 1 Facet Hematologie zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen


Internet
Handboeken aanwezig in de bibliotheek:

Heckner F. Practikum der Microscopische Hämatologie. ( Elsevier)
Hoffmann DR.J.J.M.L. Hematologie ( Heronreeks). Arnhem: Syntax Media
ten Boekel Dr. E. e.a. Klinische chemie en Hematologie voor Analisten deel 1 en 2 ( Heronreeks).Arnhem: Syntax Media

Het gebruik van een laptop is tijdens practica niet toegestaan.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Er is geen tweede zit mogelijk voor dit opleidingsonderdeel
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)50,00Er is geen tweede zit mogelijk voor dit opleidingsonderdeel

Toetsing (tekst)

Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets: 50%

Digitaal examen: Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

Permanente evaluatie: 50%

Toetsvorm: simulatie vaardigheidstoets: 

 • attitudes en voorbereiding voor 15%                                                                                                                                        
 • verslagen voor 25%                   
 • praktische proef voor 10%

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle practica van dit opleidingsonderdeel

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan voor dit opleidingsonderdeel maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen in overleg met alle betrokken lectoren en indien organisatorisch mogelijk. De student neemt hiervoor zelf contact op met de betrokken lectoren binnen de 3 kalenderdagen.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.

Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan voor deze leerdoelen een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.

Specifiek voor tweede examenperiode: 


Er is geen 2de zit mogelijk voor dit opleidingsonderdeel.