Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Labcluster Instrumentele analyse 2 MLT20957/2181/2122/1/13
Studiegids

Labcluster Instrumentele analyse 2 MLT

20957/2181/2122/1/13
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Bruycker Sven, Luyten Luc, Opsteyn Ine, Peeters Benny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Instrumentele analyse 2 MLT OF eerder ingeschreven voor Instrumentele analyse 2 MLT) EN (simultaan te volgen met Statistiek OF eerder ingeschreven voor Statistiek) EN (binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben) EN (geslaagd of getolereerd voor Labcluster Instrumentele analyse 1).

Korte omschrijving

Er worden analyses uitgevoerd op eenvoudige monsters. De studenten leren de instrumenten gebruiken en krijgen meer inzicht in de toepasbaarheid en het belang van de spectrometrische en analysemethoden en scheidingsmethoden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
heeft inzicht in de mogelijkheden en de beperkingen van de besproken instrumentele analysetechnieken
analyseert, organiseert en bereidt een welomschreven labopdracht voor
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
werkt nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt
voert elektroforetische, potentiometrische, chromatografische en spectrofotometrische analysetechnieken correct uit
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
legt bij de gebruikte analysetechnieken het verband tussen de gemeten parameter en de concentratie van de te bepalen component in het oorspronkelijk staal
Labtechnicus BL - Rapporteren
houdt alle gegevens over de uitgevoerde opdrachten nauwkeurig en systematisch bij in een labschrift (voorbereiding, werkzaamheden en bevindigen)
verwerkt meetgegevens en de resultaten van spectrofotometrische, potentiometrische, chromatografisch en elektroforetische analyses in een wetenschappelijk en taalkundig correct verslag.
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
handelt volgens voorgescheven veiligheid- en afvalverwerkingsvoorschriften

Leerinhoud

Er worden analyses uitgevoerd op eenvoudige monsters. De studenten leren de instrumenten gebruiken en krijgen meer inzicht in de toepasbaarheid en het belang van de spectrometrische en analysemethoden en scheidingsmethoden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Labnota's Labcluster Instrumentele Analyse 2MLT (AP Hogeschool)
- Aanvullende informatie kan geraadpleegd worden via Digitap. 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
  • Opmerking: 
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00Labverslagen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)30,00Permanente evaluatie labwerk
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)40,00Prelabtoetsen

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

De puntenverdeling is als volgt:

- 40% prelabtoetsen
- 30% labverslagen
- 30% permanente evaluatie: labvoorbereiding en werkattitude (veilig, gestructureerd, efficiënt, correct)

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan voor dit opleidingsonderdeel maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksesssie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie af te spreken en in te plannen.
Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Digitale examens en testen worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen of test een monitoringapplicatie opstarten. Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

 
Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Er is geen tweede zit.