Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Labcluster Klinische Biologie 224552/2181/2122/1/23
Studiegids

Labcluster Klinische Biologie 2

24552/2181/2122/1/23
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Appels Ann, Van de Velde Brigitte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Hematologie 2 OF eerder ingeschreven voor Hematologie 2) EN (simultaan te volgen met Medische microbiologie OF eerder ingeschreven voor Medische microbiologie) EN (geslaagd of getolereerd voor Labcluster Klinische Biologie 1) EN (binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben) EN (geslaagd of getolereerd voor Labcluster biologie).

Korte omschrijving

Voor het facet 'Hematologie'

Voor het facet hematologie leert men prikken op de kunstarm, komen routinetesten van primaire en secundaire hemostase aanbod.  De differentiële telling van de witte bloedcellen en beoordeling van de rode bloedcellen en bloedplaatjes op microscopische en digitale uitstrijkjes. Bloedgroepen en Coombs-reacties worden uitgevoerd en vanuit dat standpunt wordt er gekeken naar de zwangerschapsproblematiek. 

Voor het facet 'Microbiologie'

In de cursus worden micro-organismen besproken welke bij de mens infecties kunnen veroorzaken. Op welke wijze ze in het klinisch laboratorium worden geïdentificeerd komt aan bod in theorie en praktijk. Serologische basistechnieken voor het aantonen van antigenen en antilichamen zullen in praktijk worden omgezet. Gevoeligheidsbepaling of antibiogram wordt tevens uitgevoerd in het labo.

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
bereidt praktijksessies voor van hematologische experimenten
identificeert micro-organismen
beschrijft en interpreteert testen (Rhesus, ABO, Coombs) inclusief zwangerschapsproblematiek
bereidt praktijksessies voor van medisch microbiologische experimenten
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
voert de isolatietechnieken van micro-organismen uit
identificeert micro-organismen
voert een antibiogram uit volgens de dilutie en de diffusiemethode
voert hematologische testen uit (Rhesus, ABO, Coombs, foetale cellen)
voert een bloedafname uit op de kunstarm en houdt hierbij rekening met de pre-analytische condities
voert routinestollingen uit
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
berekent foetale cellen in het kader van zwangerschap en bloedgroepen
interpreteert routinestollingen
identificeert, abnormale niet malige witte bloedcellen, abnormale rode bloedcellen
interpreteert het uitgevoerde antibiogram
interpreteert het resultaat van de serologische testen
Labtechnicus BL - Rapporteren
rapporteert helder en correct, gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie
verwerkt resultaten in een wetenschappelijk verslag
rapporteert helder en correct, gebruik makend van de gepaste medisch microbiologische vakterminologie
formuleert principes, werkwijzen en interpretaties van het labwerk
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
handelt volgens de voorgeschreven hematologische veiligheids- en afvalverwerkingsvoorschriften
handelt volgens de voorgeschreven medisch microbiologische veiligheids- en afvalverwerkingsvoorschriften

Leerinhoud

Voor het facet 'Hematologie'

Bloedname: prikken op de kunstarm

Routinetesten van primaire, secundaire hemostase.

Coombs-reacties (antiglobulinetesten) en zwangerschapsproblematiek.
Bloedgroepen met de rhesus- en ondergroepbepalingen met de tubemethode en/of gelmethode.

Differentiële telling van de witte bloedcellen en beoordeling van de rode bloedcellen en bloedplaatjes (normale + niet maligne afwijkingen).

Voor het facet 'Microbiologie'

De voornaamste micro-organismen welke bij de mens infecties kunnen veroorzaken worden besproken. Hoe ze in het klinisch laboratorium worden geïdentificeerd komt aan bod in theorie en praktijk.

Serologische basistechnieken (agglutinatiereacties, Elisa,...) voor het aantonen van antigenen en antilichamen zullen in praktijk worden omgezet en geinterpreteerd.

Gevoeligheidsbepaling of antibiogram (diffusiemethode en E-test) worden ingezet en afgelezen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

facet hematologie

Cursus Labcluster Klinische Biologie 2 facet Hematologie

Labnota's

Handouts van de slides horend bij de lessen/ labs zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving.

Praktikum der mikroskopischen Hämatologie - ISBN 9783437450396

Toestellen

Medische stalen

Microscoop 

facet microbiologie

Cursus Labcluster Klinische Biologie 2 facet Microbiologie  

Labnota's  

Handouts van de slides horend bij de lessen/ labs zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving.

Filmpjes zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving (N-schijf en digitap)

Medische stalen

Toestellen

Microscoop en microplate reader• het gebruik van een laptop is tijdens het lab niet toegelaten.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

facet hematologie

Internet

CD-Rom

Praktikum der mikroskopische Hämatologie ISBN 9783437450396
 
Atlas hematologie

facet microbiologie

J. Verhaegen, L. Verbist en M. Pyckavet . Medische microbiologie voor laboratoriumtechnologen : deel 1 en 2 : derde herziene uitgave (ACCO Leuven): ISBN 90-334-3185-8 en ISBN 90-334-3299-4 in bib (niet meer te verkrijgen of 2de hands).

N.M.Knecht & dr.L.Doornbos. Bacteriologie voor laboratorium en klininiek 1. Arnhem. Syntax Media. Heron Reeks, ISBN 9789077423424

J.A.E.M. Mutsaers, C.L. Jansen, N.M. Knecht & dr.L. Doornbos. Bacteriologie voor laboratorium en klininiek 2. Arnhem Syntax Media. Heron Reeks, ISBN 9789077423431

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
  • Opmerking: Dit OLOD bevat 2 deelexamens. De totale examentijd voor elk deelexamen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen76,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)50,00Er is geen tweede zit mogelijk voor dit opleidingsonderdeel
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Er is geen tweede zit mogelijk voor dit opleidingsonderdeel

Toetsing (tekst)

Weging van de facetten:

hematologie 50%
microbiologie 50%


simulatie vaardigheidstoets voor 25% 

gedragsobservatie 

simulatie vaardigheidstoets voor 25% 

verslag

hands off vaardigheidstoets voor 50%Voor digitale examens: Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

   

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle of bepaalde (te specifiëren) activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan voor dit opleidingsonderdeel maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen in overleg met alle betrokken lectoren en indien organisatorisch mogelijk. De student neemt hiervoor zelf contact op met de betrokken lectoren binnen de 3 kalenderdagen.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.Specifiek voor tweede examenperiode:

Er is geen 2de zit mogelijk voor dit opleidingsonderdeel.De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.Duaal leren

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van duaal leren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van duaal leren worden de reguliere praktijksessies waar mogelijk vervangen door activiteiten op de werkplek.