Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Proefdierkunde I20955/2181/2122/1/42
Studiegids

Proefdierkunde I

20955/2181/2122/1/42
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cleiren Emelie, Crols Marina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De student verwerft inzicht en kennis in de proefdierkunde, zodat hij/zij op een zorgvuldige en verantwoorde manier kan werken met proefdieren in biomedisch onderzoek, conform met de huidige wetgeving.De student beoordeelt het welzijn van de proefdieren op een deskundige manier en neemt hierover adequate beslissingen.

Naast de theoretische uiteenzetting worden enkele relevante praktische vaardigheden aangeleerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
interpreteert de wetgeving rond proefdierkunde
benoemt de rassen en soorten proefdieren, alsook de huisvesting, verzorging en voeding van de dieren met aandacht voor het welzijn
extrapoleert de algemene anatomie en fysiologie naar de anatomie en fysiologie van de proefdieren
formuleert de 3v's en alternatieven voor dierproeven
herkent de voornaamste pathologiƫn en zoƶnosen bij proefdieren
formuleert microbiologische en genetische standaardisatie
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
beschrijft hoe dieren gemanipuleerd en behandeld worden met respect en aandacht voor het welzijn
voert eenvoudige hechtingtechnieken en ingrepen uit
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
kiest de gepaste score bij ongerief

Leerinhoud

 • Algemene inleiding tot de proefdierkunde, historiek van het gebruik van proefdieren gekoppeld aan de wetgeving
 • Kennis van de anatomie en fysiologie specifiek voor kleine proefdieren.
 • Bespreking van de meest gebruikte soorten, rassen, en stammen van proefdieren, de huisvesting, kooiverrijking, voeding en proefdierhygiëne.
 • Bespreking van de voornaamste zoönosen, per agens (bacterie, parasiet, virus), per proefdiersoort: herkenning, behandeling en hoe zoönose voorkomen. De veiligheid voor het personeel en correct afvalbeheer 
 • De voornaamste pathologiën bij proefdieren, preventie, herkennen en behandelen.
 • Bespreking van factoren die het welzijn van proefdieren beïnvloeden: evaluatie van bioparameters voor stress, pijn, angst.
 • Proefdiervoeding gerelateerd aan onderzoek.
 • Welzijn van de proefdieren.
 • Anesthesie, analgesie, euthanasie bij proefdieren
 • Bespreking van de verschillende fasen van het proefdierkundig onderzoek, methodologiën, specifiek experimenteel gebruik van kleine proefdieren en standaardisering van dierproeven.
 • Uitdieping van de Genetica met de nadruk op genetische standaardisatie
 • Het belang van microbiologische standaardisatie
 • Bespreking van de ethiek rond proefdierkunde, met de nadruk op de 3 V's en alternatieven in de proefdierkunde
 • Werking van het animalarium met onder andere een bedrijfsbezoek
 • Manipulatie van de meest voorkomende proefdieren (immobiliseren/stoffen toedienen/monsterafname/seksen,...) 
 • Werkcolleges: manipulatie van proefdieren, aseptisch en steriel werken, dissectietechnieken, hechtingstechnieken, hechtmaterialen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • handboek: "handboek proefdierkunde, proefdieren, dierproeven, alternatieven en ethiek", L.F.M. van Zutphen. vijfde druk. Elsevier gezondheidszorg.ISBN 978 90 352 2981 5
 • syllabus  "hecht- en afnametechnieken"  (Auteur: Marina Crols)
 • extra informatie wordt elektronisch ter beschikking gesteld (digitap learning AP)
 • powerpoint slides beschikbaar op digitap learning AP
 • opdrachten voor HO en oefenvragen beschikbaar op digitap learning AP

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen47,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle praktische activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

De student die weigert de opgelegde opdrachten uit te voeren, wordt uitgesloten voor een FELASA B certificaat.


Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.
Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren (of uitwisselingssemester in het buitenland) worden de reguliere praktijksessies/leerdoelen en evaluaties waar mogelijk vervangen. Afspraken zijn terug te vinden in de syllabus werkplekleren.