Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Validatie20963/2181/2122/1/23
Studiegids

Validatie

20963/2181/2122/1/23
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cleiren Emelie, De Bruycker Sven, Opsteyn Ine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Statistiek EN geslaagd of getolereerd voor Instrumentele analyse 2 MLT EN (geslaagd of getolereerd voor Labcluster Instrumentele analyse 2 MLT OF geslaagd of getolereerd voor Labcluster Instrumentele analyse 2 MLT).

Korte omschrijving

Facet Toegepaste statistiek:

Kwaliteitszorg is niet meer weg te denken uit het lab. We bekijken de basisprincipes van interne en externe kwaliteitscontroles. De statistiek uit de vorige bachelorjaren wordt toegepast bij validatie van methoden en meetinstrumenten.

Facet Instrumentele analyse 3:

Tijdens verschillende labsessies worden controles, validaties en kalibraties uitgevoerd. De verkregen analysedata worden statistisch verwerkt en kritisch geïnterpreteerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
analyseert, organiseert en bereidt de gegeven opdrachten voor
maakt, in samenspraak met de groepsleden, een haalbare planning van meerdere taken
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
voert de planning systematisch, efficiënt en binnen de aangegeven tijd uit
maakt gebruik van de verschillende bepalingsmethoden in de juiste context 
voert de planning in samenspraak met de groepsleden uit
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
selecteert in functie van de onderzoeksvraag en de beschikbare gegevens de correcte statistische methodiek
Labtechnicus BL - Rapporteren
maakt, in samenspraak met de groepsleden, een samenhangend wetenschappelijk verslag en ppt
beschrijft traceerbaar berekeningen, interpretaties en besluiten
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
voert een methodevalidatie uit (proefopzet, statistiek, interpretatie)
beoordeelt de statistische analyses in interne en externe kwaliteitscontroles en validatierapporten
interpreteert de gegevens op een controlekaart aan de hand van leesregels
houdt alle gegevens over de uitgevoerde opdrachten nauwkeurig en systematisch bij in een labschrift (voorbereiding, werkzaamheden en bevindingen)
werkt volgens de regels van veiligheid en hygiëne

Leerinhoud

Facet Toegepaste statistiek:

- Inleiding tot kwaliteitszorg in een laboratorium
- Methodevalidatie: proefopzet, statistiek en interpretatie 
- Meetonzekerheid
- Controlekaarten

Facet Instrumentele analyse 3:

- Praktische toepassing van kwaliteitszorg in een laboratorium
- Praktische toepassing van methode- en instrumentvalidatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Facet Toegepaste statistiek:

- Cursus Statistiek (AP Hogeschool)
- Formuleboekje Statistiek (AP Hogeschool)
- Rekentoestel

Aanvullend lesmateriaal wordt gedeeld via Digitap.

Facet Instrumentele analyse 3:

Lesmateriaal wordt gedeeld via Digitap.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Facet Toegepaste statistiek:

- Cursus Statistiek 2BL (AP Hogeschool)
- Statistics and chemometrics for analytical chemistry. J.N. Miller, J.C. Miller & R.D. Miller (ISBN 9781292186719) - 2018
- Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium. J.W.A Klaessens (ISBN 9789491764363) - 2019

Facet Instrumentele analyse 3:

- Cursussen Instrumentele Analyse 1 en 2 (AP Hogeschool)
- Labnota's Instrumentele Analyse 1 en 2 (AP Hogeschool)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen89,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Facet Toegepaste statistiek: schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00Facet Toegepaste statistiek: schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)30,00Facet Instrumentele analyse 3: permanente evaluatie labwerk
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00Facet Instrumentele analyse 3: labverslag en eventuele andere opdrachten

Toetsing (tekst)

Facet Toegepaste statistiek (40%):

- Schriftelijk examen (Hulpmiddelen: Formuleboekje Statistiek (AP Hogeschool) en rekentoestel)

De effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via Digitap. De examentijd bevat eenzelfde tijdsverlenging voor alle studenten. Voor digitale examens: het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

Tweede zittijd: Enkel het facet Toegepaste statistiek kan hernomen worden in tweede zittijd. De punten van het facet Instrumentele analyse 3 worden overgedragen.

Werkplekleren: Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van duaal leren of werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks. Afspraken zijn terug te vinden in de syllabus Werkplekleren.

Facet Instrumentele analyse 3 (60%): 

- 30% labverslag en eventuele andere opdrachten
- 30% permanente evaluatie: labvoorbereiding en werkattitude (veilig, gestructureerd, efficiënt, correct)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van het facet Instrumentele analyse 3.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan voor dit facet maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksesssie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie af te spreken en in te plannen.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

De procedure "Medische opvolging bij practicum en stage" zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform, moet worden nageleefd.

Werkplekleren: Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van duaal leren of werkplekleren zijn de praktijksessies niet verplicht. Het facet toegepaste statistiek theorie vormt het totaalpunt.