Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Labcluster Klinische Biologie 320960/2181/2122/1/18
Studiegids

Labcluster Klinische Biologie 3

20960/2181/2122/1/18
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Appels Ann, Feyens Anne-Marie, Van de Velde Brigitte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 312,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 100 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Labcluster Klinische Biologie 2 EN (simultaan te volgen met Bacteriologie en serologie OF eerder ingeschreven voor Bacteriologie en serologie) EN (simultaan te volgen met Hematologie 3 OF eerder ingeschreven voor Hematologie 3).

Korte omschrijving

Voor het facet 'Hematologie'

Onderverdeeld in 2 delen:
Immunohemato (bloedgroepen, kruisproeven en de mogelijke problemen en hun oplossingen)
Cytologie: tellen van normale en abnormale formules en beoordelen van het bloedbeeld

Voor het facet ' Bacteriologie en serologie'

verwerken van medische bacteriologische stalen (herkennen van eventuele commensale flora, identificeren van pathogene bacteriën, uitvoeren en interpreteren van een antibiogram). Uitvoeren en interpreteren van serologische testen ( het zoeken naar antigenen en/of antilichamen in lichaamsvochten)

Voor het facet 'Parasitologie'

Parasitologie geeft een overzicht van de eencelligen en wormen die pathogeen zijn voor mensen. Door de kennis van de kenmerken en de levenscyclus van deze parasieten komt men tot de meest aangewezen diagnosetechnieken teneinde de aanwezige parasiet te identificeren

Voor het facet 'Mycologie'

Kennis en overzicht van de verschillende fungische aandoeningen

Begincompetenties (tekst)


OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
beschrijft het pathogeen vermogen van humane parasieten
beschrijft wat schimmels zijn, hun morfologie en reproductie
geeft een overzicht van de verschillende fungische aandoeningen bij klassieke en opportunistische infecties en de technieken waarmee ze gediagnosticeerd worden
beschrijft humane parasieten, hun levenscyclus en overdracht
beschrijft de verwerking van medische bacteriologische stalen: herkent eventuele commensale flora, zoekt pathogene bacteriën op en identificeert deze
kiest de meest geschikte techniek om een parasiet efficiënt op te sporen
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
voert niet infectieuze serologische testen uit: zoeken naar antigenen en/of  antilichamen
bepaalt bloedgroepen met de gelmethode
voert een directe en indirecte Coombs en kruisproeven uit met de gelmethode
bepaalt de aanwezige antistof(fen) met behulp van de resultaten van een panel in verschillende technieken (LISS Coombs, enzympanels)
kweekt schrimmels op en identificeert ze
hanteert de juiste laboratoriumtechnieken voor onderzoek van klinische stalen in een mycologisch laboratorium.
identificeert humane parasieten a.d.h.v. een preparaat uit klinische stalen en de anamnese van de bijhorende patiënt
analyseert kritisch zijn handelen en stuurt bij zodat een betrouwbaar resultaat wordt bekomen
geeft mogelijke oorzaken van problemen bij de bloedgroepbepaling
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
verwerkt medische bacteriologische stalen: herkent eventuele commensale flora, zoekt pathogene bacteriën op en identificeert deze
differentiëert maligne en niet- maligne bloedcellen, digitaal of analoog
interpreteert het resultaat van de Coombsbepaling en de kruisproeven
beoordeelt het bloedbeeld (WBC, RBC, Trombocyten) van benigne en maligne afwijkende bloedbeelden digitaal of analoog
interpreteert het resultaat van het antibiogram 
implemeneert de pre-analytische condities
interpreteert het resultaat van de serologische testen
interpreteert het resultaat van de bloedgroepbepaling
trekt een conclusie uit de resultaten van het laboratorium mycologisch onderzoek ter ondersteuning van de diagnostiek
geeft mogelijke bloed- en plasmadonoren passend bij de bloedgroepbepaling
Labtechnicus BL - Rapporteren
verwerkt resultaten in een wetenschappelijk verslag (schriftelijk)
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
handelt volgens de voorgeschreven klinische veiligheids- en afvalverwerkingsvoorschriften

Leerinhoud

Voor het facet 'Hematologie'

Immunohemato: bloedgroepen, kruisproeven en de mogelijke problemen en hun oplossingen
Cytologie: tellen van normale en abnormale formules en beoordelen van het bloedbeeld

Voor het facet 'Bacteriologie en Serologie'

Bepalen van medische bacterologische stalen : de commensale flora, de mogelijke pathogenen per monster, volgens identificatieschema. Volgende stalen worden ingezet en besproken : urines,  faeces, sputum/keel, etter en HK.
Het antibiogram : het testen van antibiotica tegenover de pathogene bacteriën met als doel een adequate antimicrobiële behandeling
Serologie : opsporen auto-immuniteit, het zoeken naar antigenen en/of antilichamen (antistoffen) in het bloed (serum) met als doel een diagnose stellen.

Voor het facet ' Parasitologie'

Parasitologie geeft een overzicht van de eencelligen en wormen die pathogeen zijn voor mensen. Door de kennis van de kenmerken en de levenscyclus van deze parasieten komt men tot de meest aangewezen diagnosetechnieken teneinde de aanwezige parasiet te identificeren.
Dit wordt dan ook in praktijk omgezet door het uitwerken van casussen.

Voor het facet ' Mycologie'

noties van fungische systematiek toegespitst naar pathogene schimmels
morfologie van anamorfe en teleomorfe vormen
mycetisme overzicht, case-report
mycotoxicose o.a. aflatoxines
fungische allergie
oppervlakkige mycosen - o.a. dermatofieten
subcutane mycosen
diepe inheemse mycosen
Aspergillose -
Cryptococcose
diepe candidose - zygomycose -
Pneumocystis jiroveci
diepe uitheemse mycosen: histoplasmose - blastomycose - coccidioidomycose - paracoccidioidomycose - penicilliose

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Voor het facet 'Hematologie'

cursus hematologie - auteur R. Flies
nota's practicum - auteur: P. Winnen
actuele websites
atlas (cfr. practicum)
medische stalen
Praktikum der mikroskopischen Hämatologie - ISBN 9783437450396

Voor het facet 'Bacteriologie en Serologie'

Cursus microbiologie - auteur: Chris Vanhentenrijk - AP Hogeschool
Labcluster Klinische Biologie 3 facet microbiologie ( cursus practicum) : B. Van de Velde
Medische stalen

Voor het facet 'Parasitologie'

microscopische preparaten
vers faecesmateriaal met wormeieren
geconserveerde volwassen wormen
wetenschappelijke artikels en fotomateriaal
cursus parasitologie : A Feyens


Voor het facet 'Mycologie'

microscopische preparaten van schimmelkulturen
schimmelstammen voor kultuur en identificatie
klinische stalen van oppervlakkige mycosen
histologische preparaten subcutane en diepe mycosen
cursus medische mycologie + PPT - Frans Paulussen
verschillende atlassen - referentiewerken mycologie
wetenschappelijke artikels - case reports- review artikels

• het gebruik van een laptop is tijdens het lab niet toegelaten.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Voor het facet 'Hematologie'
boeken en tijdschriften


Voor het facet 'Bacteriologie en Serologie'
Medische microbiologie voor laboratoriumtechnologen : deel 1 en 2 (ACCO Leuven) : in bib (niet meer verkrijgbaar)
Bacteriologie voor laboratorium en klininiek 1. N.M.Knecht & dr.L.Doornbos. Syntax Media. Heron Reeks, ISBN 9789077423424
Bacteriologie voor laboratorium en klininiek 2. J.A.E.M. Mutsaers, C.L. Jansen, N.M. Knecht & dr.L. Doornbos. Syntax Media. Heron Reeks, ISBN 9789077423431

Voor het facet 'Parasitologie'
boeken en tijdschriften

Voor het facet 'Mycologie'
boeken en tijdschriften

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
  • Opmerking: 
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen107,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen204,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Bacteriologie en serologie, Parasitologie en Mycologie; geen tweede zit mogelijk voor dit opleidingsonderdeel
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)60,00geen tweede zit mogelijk voor dit opleidingsonderdeel

Toetsing (tekst)

weging van de facetten:

hematologie 25%
bacteriologie en serologie 25%
parasitologie 25%
mycologie 25%


Voor het facet hematologie:

Simulatie vaardigheidstoets  100% 


Voor het facet bacteriologie en serologie:

Simulatie vaardigheidstoets voor 30% 
(gedragsobservatie)    

Simulatie vaardigheidstoets voor 30% 
(verslag)

Hands off vaardigheidstoets voor 40%  
(mondeling examen)

Voor het facet parasitologie:

Simulatie vaardigheidstoets voor 30% 

Hands off vaardigheidstoets voor 70% 
Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets: toetsen over de theorie en het praktisch handelen in het labo (gesloten boek). Schriftelijke toets voor de examenperiode.Voor het facet mycologie:


Simulatie vaardigheidstoets voor 50% 

Hands off vaardigheidstoets voor 50%
Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets: schriftelijke toets voor de examenperiode

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan voor dit opleidingsonderdeel maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen in overleg met alle betrokken lectoren en indien organisatorisch mogelijk. De student neemt hiervoor zelf contact op met de betrokken lectoren binnen de 3 kalenderdagen.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.

Duaal leren/werplekleren

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van Duaal leren of werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks en (deels) mondeling worden afgenomen. Afspraken zijn terug te vinden in de syllabus duaal leren/ werkplekleren.
Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van Duaal leren of werkplekleren worden de reguliere praktijksessies/leerdoelen en evaluaties waar mogelijk vervangen. Afspraken zijn terug te vinden in de syllabus duaal leren/ werkplekleren


Specifiek voor tweede examenperiode:

Er is geen 2de zit mogelijk voor dit opleidingsonderdeel.