Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Werkveldoriëntatie 3MLT20967/2181/2122/1/62
Studiegids

Werkveldoriëntatie 3MLT

20967/2181/2122/1/62
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Appels Ann, Van de Velde Brigitte, Verbeke Myriam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Stage MLT en integratieve eindproef EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Voor het facet 'kijkstage'

De kijkstage heeft als doel klinisch laboranten, buiten de klassieke gebieden in een klinisch lab, kennis te laten maken met het steeds breder wordende veld van diagnostiek tot en met het op diagnostiek gerichte onderzoek. Het onderzoek richt zich daarbij vooral op immunologie, oncologie, moleculaire biologie en neurowetenschappen. De soms zeer geavanceerde technieken zijn per specialisatie in een bepaald laboratorium (unit) onderverdeeld.

Voor het facet 'bachelorproef'

Het werk in een Klinisch laboratorium is dynamisch. Sommige casussen zijn eenduidig te analyseren anderen volgen eerder een complex pad. Naast het uitvoeren van de testen dienen er ook nieuwe toestellen en testen gevalideerd te worden. Bovenstaande situatie vormen mogelijke onderwerpen voor een eindwerk, onderdeel van de bachelorproef MLT. Hiermee kan de student aantonen zich te kunnen inwerken in complexe materie en dit op gepaste wijze te rapporteren, presenteren en verdedigen. 

Voor het facet 'POP'

Het POP in het derde jaar draait om de reflectie van je eindcompetenties, je keuze voor het werkveld, hoe je jezelf wil profileren en hoe te solliciteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
baseert zich in zijn antwoorden op verworven wetenschappelijke achtergrond en kennis van labtechnieken
bereidt zich voor op stage en sollicitatie
reflecteert de eigen leerweg kritisch
reflecteert over het eigen handelen
neemt initiatief tot professionalisering
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
formuleert kernachtig een wetenschappelijk besluit, gelinkt aan het doel en met herneming van belangrijke interpretaties
Labtechnicus BL - Rapporteren
rapporteert helder en correct, gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie en correcte bronvermelding
maakt een gestructureerde en overzichtelijke presentatie
presenteert zijn werkzaamheden op een professionele wijze
schrijft een rapport dat helder en begrijpbaar is voor wetenschappers
schrijft een rapport gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie
vermeldt bronnen correct
presenteert kort en overzichtelijk de nieuwe technieken.
verwerkt basisinformatie, specieke informatie en eigen interpretatie tot een logisch en samenhangend geheel.
schrijft principes, materialen en methoden correct uit in het kader van de opdracht/onderzoeksvraag
bouwt de presentatie van zijn opdracht/onderzoek samenhangend en logisch op
schrijft een samenhangend rapport over meedere uitgevoerde experimenten
geeft grafieken, berekeningen, conclusies, enz. overzichtelijk en correct weer
geeft tekst, figuren, grafieken en/of berekeningen correct en volledig weer zodat deze makkelijk (met beperkte toelichting) te interpreteren zijn
berekeningen, besluiten en conclusies zijn traceerbaar beschreven en berusten op de beschreven experimenten in het rapport
formuleert een wetenschappelijk besluit
houdt de aandacht van de jury vast tijdens het presenteren
antwoordt vlot en overtuigend op vragen van de jury
communiceert op correcte wijze met de onderzoekswereld en de lector
rapporteert professioneel over het verloop van de stageweek

Leerinhoud

Kijkstage , bachelorproef en POP


Facet 'kijkstage'

Tijdens de week kijkstage kan de student met geavanceerde technieken kennismaken en krijgt hij/zij inzicht in de organisatie van onderzoekslaboratoria. Er is ruimte om zijn/haar kennis te verbreden en verdiepen.

Facet 'bachelorproef'

Tijdens de stage wordt een bachelorproef gemaakt, een kort (vb. 20 à 30 blz.) getypt werk, waarin een persoonlijke inbreng van de stagiair absoluut verwacht wordt. 

• het onderwerp kan opgelegd worden door de stageplaats, met begeleiding vanuit de stageplaats. Dit kan een op zichzelf staand probleem zijn dat aan de stagiair toevertrouwd wordt door het lab zelf, het kan een deel van een globaal project zijn waaraan de stagiair meewerkt, het kan een verbetering of op puntstelling van een reeds bestaande methode zijn of de ontwikkeling van een alternatieve methode. Het hoeft geenszins een samenvatting te zijn van de volledige stage.
• indien er geen onderwerp voorhanden is op de stageplaats wordt een onderwerp aangereikt en begeleidt door lectoren van de AP Hogeschool

Het werkstuk zelf moet een bondig wetenschappelijk rapport zijn waarin doelstelling, materialen en methoden, resultaten, discussie, besluit en literatuurlijst op een correcte wetenschappelijke manier weergegeven zijn. De stagiair vindt de nodige informatie hierover in de syllabus ‘Rapportering eindwerk’.

Dit werk wordt na de stage gepresenteerd en verdedigd t.o.v. een jury.

Facet 'POP'

Er wordt op school een workshop gegeven rond het schrijven van een eindwerk, deze behoort tot een verplichte POP-activiteit.

Verder aanvullen van de POP-kaft: reflectie van je eindcompetenties, keuze voor het werkveld, jezelf profileren en solliciteren staan centraal.

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Kijkstage:

Basisdocument keuze kijkstage, Appels Ann 

Bachelorproef:

Stagesyllabus MLT, stagecoördinator MLT  Ann Appels - Brigitte Van de Velde

POP:

Richtlijnen POP werking BL op digitap of op e-campus

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
 • Opmerking: 
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage155,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht35,00Eindwerk
AcademiejaarAfstudeeropdracht45,00Presentatie en verdediging
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht35,00Eindwerk
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht45,00Presentatie en verdediging
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage10,00Kijkstage: werkstukken en presentatie
AcademiejaarPortfolio10,00POP

Toetsing (tekst)

Weging van de facetten:

Kijkstage: 10%

POP: 10% - opdrachten: info via digitap

Bachelorproef: Eindwerk - Presentatie en verdediging: 80% 

 • eindwerk: 35%
 • presentatie en verdediging: 45%
Het niet inleveren van het eindwerk binnen de voorziene deadline resulteert, ongeacht gewettigd of ongewettigd afwezig, in een score 0 op dit onderdeel én "de presentatie en eindwerkverdediging". Deelname aan de presentatie en verdediging kan enkel indien het eindwerk correct/tijdig is ingediend.

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.


Duaal leren

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van duaal leren wordt het POP en de kijkstage waar mogelijk vervangen door activiteiten op de werkplek. Tweede examenperiode
Enkel de bachelorproef (werkstuk eindwerk, presentatie en verdediging). De punten van Kijkstage en POP worden overgedragen.