Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Stage MLT en integratieve eindproef28501/2181/2122/1/41
Studiegids

Stage MLT en integratieve eindproef

28501/2181/2122/1/41
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 26 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Appels Ann, Gotink Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 676,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 3 voor minstens 34 studiepunten ingeschreven zijn.

Korte omschrijving

De stage heeft tot doel de student praktijkervaring te laten opdoen in een reële laboratoriumomgeving. De stagiair wordt tewerkgesteld in een medisch laboratorium. Hij dient de kans te krijgen zich verder vertrouwd te maken met de problematiek van de staalafname, het uitvoeren van de analyses in de diverse deeldomeinen waaronder klinische chemie, microbiologie, hematologie, cyto(histo)logie, immunologie, genetica, endocrinologie en bij het uitvoeren van in vivo-technieken conform het KB m.b.t. de erkenning 'Medisch laboratoriumtechnoloog' .

De integratieve eindproef peilt naar de eindcompetenties van de bachelor 3MLT via vraagstelling over reële casussen, werkvoorbeelden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
kiest zelfstandig en onderbouwd de gepaste methoden en technologieën, in een wisselende context
beschrijft methoden en technologieën uit het werkveld en kan de mogelijkheden en beperkingen duiden
neemt initiatief om voldoende en relevante vragen te stellen over het proces (de onderzoeksvraag, de gebruikte methoden, de resultaten en de verwerking)
zoekt doelgericht bijkomende wetenschappelijke informatie
legt het stappenplan uit om een antwoord te bieden aan een reële vraag uit het klinisch diagnostisch werkveld (van aanvraag tot uitslag)
kan meerdere taken gelijktijdig organiseren
kan zelfstandig taken organiseren
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
voert de planning efficiënt uit
voert de planning onder grote tijdsdruk en binnen aangegeven tijdsbestek uit
voert de planning systematisch uit
hanteert zelfstandig (na instructie) de toegewezen/gekozen methode en technologie
voert autonoom de verschillende stappen van een (zelf) opgestelde werkwijze correct uit
voert de verschillende stappen van een werkwijze nauwkeurig uit
analyseert kritisch zijn handelen en stuurt bij indien nodig zodat een betrouwbaar resultaat wordt bekomen
is zich bewust van (complexe) problemen en kan mogelijke oplossingen voorstellen
stuurt de organisatie van zijn taken bij waar nodig
stuurt eigen functioneren bij na feedback
neemt initiatief bij het uitvoeren van laboratoriumwerkzaamheden in het werkveld en kent hierbij de grenzen van zijn bevoegdheid
houdt zich aan de gemaakte afspraken binnen een multidisciplinaire groep in het werkveld
neemt medeverantwoordelijkheid op voor collectieve resultaten
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
verwerkt zelfstandig de onderzoeksgegevens en analyseresultaten volgens de correcte statistische methode en gepaste software
interpreteert onder begeleiding de onderzoeksgegevens en analyseresultaten kritisch naar de biomedische context
interpreteert handelingen en resultaten uit de verschillende deeldomeinen van de klinische biologie met inzicht van hun betekenis en betrouwbaarheid
Labtechnicus BL - Rapporteren
communiceert assertief met verschillende doelgroepen
communiceert constructief met verschillende doelgroepen
communiceert respectvol met verschillende doelgroepen
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
voert onder begeleiding een permanente kwaliteitzorg uit (controle, kalibratie en validatie)
voert volgens instructies en onder begeleiding validaties uit
functioneert onder begeleiding binnen een kwaliteitszorgsysteem
handelt zelfstandig volgens de veiligheidsvoorschriften
past de deontologische principes eigen aan het domein toe
verwerkt zelfstandig afval volgens de reglementering

Leerinhoud

Praktijkervaring in het klinisch diagnostisch labo (conform het Koninklijk besluit van 17 januari 2019 betreffende het beroep van medisch laboratorium technoloog)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Stage

De stagesyllabus beschikbaar op digitap


Integratieve eindproef

Algemene info op digitap, stagelabschrift, cursussen uit de biomedische leerlijn MLT

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
  • Opmerking: 
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage675,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage70,00Geen tweede zit mogelijk voor dit opleidingsonderdeel, hogeschoolbreed evaluatieformulier
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00Integratieve eindtoets, geen tweede zit mogelijk voor dit opleidingsonderdeel

Toetsing (tekst)

Facet Stage:  70%

gedragsobservatie, opvolging via bezoeken en labschrift, hogeschoolbreed evaluatieformulier

Facet Integratieve eindproef: 30%   

Integratieve eindtoets