Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Biochemie II 2FBT9584/2181/2122/1/70
Studiegids

Biochemie II 2FBT

9584/2181/2122/1/70
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Raes Adam
Andere co-titularis(sen): Heykers Annick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Biochemie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Bio-organische chemie.

Korte omschrijving

Biochemie is de wetenschappelijke discipline die probeert het fenomeen ‘leven’ te verklaren op moleculair vlak. Men maakt er gebruik van de methodieken en de terminologie van de scheikunde om verschillende aspecten van cellen en levende organismen te beschrijven en te begrijpen.

Enzymkinetiek is de studie van de kinetiek van chemische reacties die gekatalyseerd worden door enzymen. Deze reacties zijn belangrijk om metabole processen te begrijpen en kennen vele toepassingen in laboratoria.

Deze cursus is het vervolg op de cursus Biochemie 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
verduidelijkt bijsluiters van enzymbepalingen
vergelijkt enzymkinetische analysemethodes
benoemt de functies van de besproken metabole pathways met behulp van hun totaalreactie
benoemt suikers, vetzuren, nucleotiden en vitaminen aan de hand van een gegeven structuur en omgekeerd
berekent het rendement in ATP van een gegeven macromolecule in het algemene anabolisme
beschrijft de belangrijkste chemische eigenschappen van suikers, lipiden, nucleïnezuren en vitaminen
beschrijft de rol van cofactoren zoals, acetyl-CoA-SH, NAD+, NADP+, FAD, binnen één pathway, alsook tussen verschillende pathways
deelt een gegeven structuur in bij een groep en subgroep van de verschillende biomoleculen (suikers, lipiden, nucleïnezuren)
leidt de kinetiek van enzymen af
voorspelt enzymkinetiek op basis van bijhorende parameters
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
beoordeelt analyseresultaten van enzymmetingen
interpreteert de verwerkte data in ruimere context

Leerinhoud

Biomoleculen
De belangrijke soorten biomoleculen worden besproken. Vele van deze biomoleculen zijn betrokken bij het metabolisme, zowel in het uitvoeren als het regelen van dit proces. De eerste groep zijn de suikers, die niet alleen een sleutelrol spelen in het energiemetabolisme, maar ook uitblinken in de natuur als structuurgevende moleculen.
Ten tweede worden de vetten bekeken. Omdat het leven ontstaan is in een ‘waterwereld’ is het verschil tussen polair en apolair hier zeer belangrijk. Biologische membranen, die het leven afbakenen in microscopisch kleine compartimenten worden zo beter begrepen.
Hierna zullen we de nucleïnezuren en nucleotiden, belangrijke spelers als informatiedragende en energierijke moleculen, kort bekijken. 
Dankzij de studie van de biomoleculen kunnen we het metabolisme, of de opbouw en de afbraak ervan bestuderen. De vitaminen worden bestudeerd als voorbereiding op het deel metabolisme. Het is onmogelijk om alle metabole wegen te beschrijven in de cursus, daarom wordt gekozen om de belangrijkste centrale metabole routes te omschrijven. Van elke route wordt de reeks enzymatische stappen die nodig zijn om een stof op te bouwen of af te breken bekeken. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het herkennen van welbepaalde ‘spelers’ en gelijkenissen tussen routes. Hoe worden de biomoleculen omgezet in andere moleculen en wat kost dit aan energie of hoeveel energie komt hierbij vrij? Ook wordt ingegaan op de controle van de metabole flux tijdens deze routes. Want het wonderlijke is dat in een levende cel alle reacties op een geordende manier plaatsvinden en dat er geen nutteloze energie verspild wordt. Door de bespreking van deze routes wordt duidelijk dat de kennis van het metabolisme in de cel kan gebruikt worden voor de productie van geneesmiddelen in de farmaceutische industrie en bij het aanwenden van enzymen in analytische bepalingsmethoden.

Enzymologie
In een eerste deel worden de factoren die de enzymactiviteit bepalen (temperatuur, substraat, activatoren en inhibitoren) afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang behandeld. De werkingsvoorwaarden voor substraat- en enzymbepalingen in serum of plasma worden uitgebreid besproken.

In een tweede deel worden de klinisch relevante enzymen besproken evenals de verschillende bepalingsmethoden. Ruime aandacht wordt besteed aan de interpretatie van de resultaten en de analyse van enzympatronen


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplicht studiemateriaal
 • Cursus Biomoleculen: ppt slides met notities
 • Cursussen Metabolisme: geschreven cursus + ppt slides met notities
 • Oefeningenschrift deel I: Biomoleculen, deel II: Metabolisme
 • Cursustekst Enzymologie  (2 delen)
 • Bijsluiters van verschillende firma's
 • Digitap voor presentaties, extra oefeningen, externe links
 • Molecuulmodellen
Aanbevolen studiemateriaal
 • ‘Inleiding in de bio-organische chemie’, Engbersen, J.F.J, De Groot, AE., Wageningen pers, 1995, ISBN-10 90-74134-21-1
 • 'Organic Chemistry', Mc Murry, J., Brooks/Cole-Thomson Learning, 2004, ISBN 0-534-42005-2
 • ‘Sesam Atlas van de biochemie’, Koolman, J., Röhm, K.-H., SESAM, 2004, ISBN 90-5574-443-3
 • ‘Biochemistry’, Garrett, R.,H., Grisham, C. M., Brooks/Cole-Thomson Learning, 2005, ISBN 0-534-41020-0
 • 'Lippincott's illustrated reviews: Biochemistry', Denise R. Ferrier, Wolters Kluwer, 2014, ISBN, 978-1-4511-7562-2
 • Appling, D.R., Anthony-Cahill, S.J. & Mathews, C.K. (2016). Biochemistry, concepts and connections',  Pearson. ISBN 978-1-292-11200-8

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
 • Opmerking: Dit OLOD bevat 2 deelexamens. De totale examentijd voor elk deelexamen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen62,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Facet Werken met enzymen
Gesloten boek. Open en gesloten vragen. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht.
AcademiejaarKennistoets50,00Facet Biomoleculen
Gesloten boek. Open en gesloten vragen. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Toegestane hulpmiddelen: molecuulmodellen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Facet Biomoleculen
Gesloten boek. Open en gesloten vragen. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Toegestane hulpmiddelen: molecuulmodellen.
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Facet Werken met enzymen
Gesloten boek. Open en gesloten vragen. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht.

Toetsing (tekst)


Gewicht van de verschillende facetten

Biomoleculen 50%

Werken met enzymen 50%

De facetten worden op 2 verschillende dagen (apart) geëxamineerd.