Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Lab Enzymologie MLT27915/2181/2122/1/02
Studiegids

Lab Enzymologie MLT

27915/2181/2122/1/02
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Heykers Annick, Maes Githa, Wouters Flore
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Biochemie II 2FBT OF eerder ingeschreven voor Biochemie II 2FBT) EN (geslaagd of getolereerd voor Labcluster Instrumentele analyse 1) EN (binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

In dit labgedeelte komen de toepassingen van enzymkinetiek aan bod en wordt de invloed van enyzmkinetische parameters op de enzymactiviteit achterhaald.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
legt het verband tussen de opdracht en de verwachte output
herkent de mogelijkheden en beperkingen van enzymkinetische methoden
formuleert het doel van een enzymkinetisch experiment
verwerkt het protocol voor enzymkinetiek tot een hanteerbare werkwijze
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
verwerkt spectrofotometrische metingen tot enzymactiviteit
interpreteert enzymactiviteit als functie van de vooropgestelde variabele
Labtechnicus BL - Rapporteren
schrijft een eindverslag over meerdere enzymkinetische experimenten
geeft de proefopzet, data en resultaten correct weer in een wetenschappelijk verslag
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
kiest de juiste verwerking van afval

Leerinhoud

In dit labgedeelte komen de toepassingen van enzymkinetiek aan bod en wordt de  invloed van enyzmkinetische parameters op de enzymactiviteit achterhaald.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitapcursus Enzymologie

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Cursus statistiek

Statistiek, McClave, Benson & Knypstra

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
  • Opmerking: de effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via digitap. De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten.
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)50,00Verslag van alle labopdrachten
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00Permanente evaluatie

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie (50%)

Eindverslag: (50%)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan voor dit opleidingsonderdeel maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksesssie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie af te spreken en in te plannen.
Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.


Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.