Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Lab Microbiologie II27917/2181/2122/1/70
Studiegids

Lab Microbiologie II

27917/2181/2122/1/70
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Velde Brigitte, Wouters Flore
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Biologie EN geslaagd of getolereerd voor Labcluster biologie EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Microbiologie II OF eerder ingeschreven voor Microbiologie II).

Korte omschrijving

In "Lab Microbiologie II" wordt de microbiële flora van de mond, keel en huid onderzocht. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de gramkleuring, selectieve bodems, differentiële bodems, biochemische fingerprints,...Voor het onderzoek naar de flora van de stoelgang wordt er dan weer gekozen voor testen voor het detecteren en identificeren van Enterobacteriaceae. Tot slot wordt de student vertrouwt gemaakt met antibiotica resistentie testen en transformatieprocedures in de bacteriële genetica.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
maakt een labvoorbereiding van de microbiële labexperimenten
beschrijft principes, werkwijzes en interpretaties van microbiologische labexperimenten
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
voert microbiologische testen correct uit gerelateerd aan de humane flora, antibiotica en bacteriële genetica.
neemt initiatief en stelt vragen tijdens het uitvoeren van microbiologische testen gerelateerd aan de humane flora, antibiotica en bacteriële genetica.
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
schrijft een besluit gebaseerd op de microbiologische testen gerelateerd aan de humane flora, antibiotica en bacteriële genetica.
Labtechnicus BL - Rapporteren
verwerkt resultaten in een wetenschappelijk verslag
stelt zich correct op naar medestudenten/lectoren tijdens het uitvoeren van microbiologische testen gerelateerd aan de humane flora, antibiotica en bacteriële genetica.
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
handelt volgens de voorgeschreven microbiologische veiligheids- en afvalverwerkingsvoorschriften

Leerinhoud

 • Basistechnieken en werkinstructies veiligheid
 • Microbiële flora van mond, keel, huid
 • Microbiële flora van de stoelgang
 • Antibiotica resistentie testen
 • Microbiële Genetica

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus: Lab Microbiologie II- Anneleen Soetaert- AP Hogeschool.
Powerpoint presentaties, bijsluiters van de kits, filmpjes van de testen,... zijn beschikbaar op digitap en e-campus.

• het gebruik van een laptop is tijdens het lab niet toegelaten.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
 • Opmerking: de effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via digitap. De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten.
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)100,00geen tweede zit mogelijk

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle labactiviteiten van dit opleidingsonderdeel.

simulatie vaardigheidstoets voor 33.3%

gedragsobservatie

simulatie vaardigheidstoets voor 33.3%

verslag

hands off vaardigheidstoets voor 33.3%

Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets:

digitale toets in toets.ap.be voor of tijdens de examenperiode op eigen laptop

Voor digitale examens: Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.


De student kan voor dit opleidingsonderdeel maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksesssie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie af te spreken en in te plannen.
Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.


Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

Laattijdig indienen van verslagen/opdrachten resulteert in een 0 score voor het deelexamen.

Er is geen tweede zit mogelijk.