Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Labcluster analyse FBT27919/2181/2122/1/41
Studiegids

Labcluster analyse FBT

27919/2181/2122/1/41
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Bruycker Sven, Luyten Luc, Maes Githa, Opsteyn Ine, Peeters Benny, Smulders Pieterjan, Voortmans Martine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 2 voor minstens 55 studiepunten ingeschreven zijn EN binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Facet Lab Enzymologie

In dit labgedeelte komen de toepassingen van enzymkinetiek in laboratoriumonderzoek aan bod en wordt invloed van enyzmkinetische parameters op de enzymactiviteit achterhaald. 

Facet Lab Instrumentele analyse 2

Verschillende spectrometrische en chromatografische analysetechnieken worden toegepast op o.a. waterstalen, voedingsproducten en geneesmiddelen. Er wordt aandacht besteed aan het belang van de verschillende meetvoorwaarden en het gebruik van verschillende bepalingsmethoden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
legt het verband tussen de opdracht en de verwachte output
herkent de mogelijkheden en beperkingen van enzymkinetische methoden
herkent de mogelijkheden en de beperkingen van de besproken instrumentele analysetechnieken
formuleert het doel van een enzymkinetisch experiment
verwerkt het protocol voor enzymkinetiek tot een hanteerbare werkwijze
analyseert, organiseert en bereidt een welomschreven labopdracht voor
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
werkt nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt
voert de aangeleerde spectrofotometrische, chromatografische en potentiometrische bepalingsmethode correct uit
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
verwerkt spectrofotometrische metingen tot enzymactiviteit
verwerkt meetgegevens en de resultaten van een spectrofotometrische, potentiometrische of chromatografische analyse correct
interpreteert enzymactiviteit als functie van de vooropgestelde variabele
legt bij de gebruikte spectrofotometrische, chromatografische en potentiometrische technieken het verband tussen de gemeten parameter en de concentratie van de te bepalen component in het oorspronkelijk staal
Labtechnicus BL - Rapporteren
houdt alle gegevens over de uitgevoerde opdrachten nauwkeurig en systematisch bij in een labschrift (voorbereiding, werkzaamheden en bevindigen)
schrijft een eindverslag over meerdere enzymkinetische experimenten
schrijft een wetenschappelijk verslag
geeft de proefopzet, data en resultaten correct weer in een wetenschappelijk verslag
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
handelt volgens voorgescheven veiligheid- en afvalverwerkingsvoorschriften
kiest de juiste verwerking van afval

Leerinhoud

Facet Lab Enzymologie

In dit labgedeelte komt de praktische uitvoering van enzymkinetiek aan bod en wordt de invloed van enzymkinetische parameters op enzymactiviteit achterhaald.

Facet Lab Instrumentele analyse 2

In dit labgedeelte worden analyses uitgevoerd op eenvoudige monsters. De studenten leren verschillende instrumenten gebruiken en krijgen meer inzicht in het belang en de toepasbaarheid van o.a. spectrometrische en chromatografische analysemethoden, alsook in verschillende bepalingsmethoden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Facet Lab Enzymologie:

Lesmateriaal wordt gedeeld via Digitap.

Facet Lab Instrumentele analyse 2:

Practicumnota's Instrumentele analyse 2 (AP Hogeschool)

Aanvullend lesmateriaal wordt gedeeld via Digitap.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Facet Lab Enzymologie:

Cursus Statistiek (AP Hogeschool)

Statistiek, een inleiding. J McClave, G Benson & S Knypstra (ISBN 9789043019651) - 2011

Facet Lab Instrumentele analyse 2:

Cursussen Instrumentele Analyse 1 en 2 (AP Hogeschool)

Cursus Statistiek (AP Hogeschool)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
  • Opmerking: de effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via digitap. De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen68,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen62,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00Facet Lab Instrumentele analyse 2: prelabtoetsen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)10,00Facet Lab Instrumentele analyse 2: permanente evaluatie labwerk
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00Facet Lab Instrumentele analyse 2: labverslagen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00Facet Lab Instrumentele analyse 2: presentatie
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)15,00Facet Lab Enzymologie: prelabtoetsen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)15,00Facet Lab Enzymologie: labverslag

Toetsing (tekst)

Facet Lab Enzymologie (30%), onderverdeeld als volgt:

- 15% prelabtoetsen
- 15% labverslag

Facet Lab Instrumentele analyse 2 (70%), onderverdeeld als volgt:

- 30% prelabtoetsen
- 20% labverslagen
- 10% presentatie
- 10% permanente evaluatie: labvoorbereiding en werkattitude (veilig, gestructureerd, efficiënt, correct)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan voor dit opleidingsonderdeel per facet maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om voor de aanvang van het lab de betrokken lector en de labpartner verwittigen over de afwezigheid, en binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksesssie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie af te spreken en in te plannen. De organisatie van het inhaalmoment (individueel of met labpartner) wordt bepaald in functie van de organisatie en kan facetafhankelijk zijn.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).


Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

Geen tweede zit mogelijk.