Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Farmaceutische wetenschappen II29467/2181/2122/1/02
Studiegids

Farmaceutische wetenschappen II

29467/2181/2122/1/02
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Theunen Marjorie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Farmaceutische Wetenschappen 1 OF geslaagd of getolereerd voor Farmaceutische wetenschappen I) EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel wordt de basiskennis van het OLOD  Farmaceutische wetenschappen I verdiept en uitgebreid.  (op vlak van farmacologie, toxicologie en galenica) .

Zo wordt er aandacht besteed aan andere galenische vormen dan besproken in FW I, (zoals transdermale systemen, pulmonale toedieningen, ..) en wordt er ook een aantal meer geavanceerde en hoogtechnologische technieken voor het toedienen van farmaceutische stoffen besproken (bv in kankertherapie,...).

Er wordt ook een basis gegeven van de farmaceutische wetgeving .

Verder worden een aantal geneesmiddelengroepen grondiger besproken met nadruk op de functionele en therapeutische aspecten, de aard van inwerking op lichaamsfuncties en de hieruit volgende therapeutische toepassingsmogelijkheden. (bv geneesmiddelen bij Parkinson, epilepsie, Alzheimer, ...) , hartfarmaca, pijnmedicatie en verdoving, ..

Op vlak van toxicologie wordt verder ingezoemd op de milieutoxicologie en eventueel toxicogenetica.

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit een mix van hoorcolleges, gastcolleges, bedrijfsbezoeken, groepswerken en zelfstudie. Er wordt ook nadruk gelegd op het tonen van juiste attitude en respectvol communiceren met gastsprekers, mensen uit het werkveld en peer.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
verklaart werkingsmechanismes van de besproken farmacologische groepen
verklaart de mogelijke aangrijpingspunten van farmaca en toxicons op de lichaamsfuncties (in geziene en naar analogie ongeziene context)
vergelijkt de eigenschappen, de eisen, de samenstelling en de voor- en nadelen van verschillende galenische toedieningsvormen (TTS, pulmonale toediening,...)
beschrijft de basisprincipes van farmaceutische wetgeving, GMP-guidelines, data-integriteit
zoekt informatie op in betrouwbare (Engelstalige) literatuur en artikels
reflecteert diepgaand over de bedrijfsbezoeken,gastcolleges en groepswerk
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
werkt efficiƫnt en constructief samen met medestudenten
Labtechnicus BL - Rapporteren
verwerkt informatie over een zelf gekozen (aanvullend) thema in een gestructureerde en boeiende presentatie aan medestudenten
communiceert respectvol en constructief met verschillende doelgroepen

Leerinhoud

Verdieping van Farmaceutische wetenschappen I aan de hand van hoorcolleges, gastcolleges, bedrijfsbezoeken, groepswerken en zelfstudie. De inhoud kan jaarlijks wat variëren naargelang updates en actualiteit.

Hoorcolleges : voorbeelden (kan jaarlijks variëren )

-Antitrombotica
-Vaatverwijders en hartfarmaca 
-Farmaca die centraal zenuwstelsel beïnvloeden
-Geneesmiddelen bij neurodegeneratieve aandoeningen
-Andere galenische vormen (tabletten met gereguleerd afgifte, transdermale systemen, pulmonale toediening)
- ... 


Seminaries / gastcolleges .. : voorbeelden
- Pijnmedicatie
- Farmaceutische wetgeving
- GMP / G'x'P - guidelines en quality control (in 2FBT of 3FBT)

Bedrijfsbezoeken farmaceutische productie + kwaliteitscontrole
- Voorbeeld : bezoek Pfizer (Puurs) of Alcon ( Puurs) 

Groepswerken + presentaties:
- nieuwe ontwikkelingen of speciale toedieningsvormen /- wijzen  om geneesmiddelen gerichter bij doel (orgaan, weefsel, tumor, ...) te brengen
- milieu polluenten / milieu toxicologie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus van hoorcolleges (powerpoint-cursus)

Alle studiemateriaal is digitaal terug te vinden op Digitap

  • powerpoint presentaties (van hoorcolleges en gastcolleges )  
  • aanvullende info 
  • presentaties van groepswerken

Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium (heb je in 2FBT gratis ontvangen)


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Atlas van de farmacologie   - Sesam  (al in 2FBT nodig gehad)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen129,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht40,00Groepswerk + presentatie , reflecties, verslagen, aanwezigheid gastcolleges en bedrijfsbezoeken.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,00Gesloten boek. Open en gesloten vragen. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Toegestane hulpmiddelen: rekenmachine.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off80,00Gesloten boek. Open en gesloten vragen. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Toegestane hulpmiddelen: rekenmachine.
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Groepswerk

Toetsing (tekst)

Eerste examenkans

40% Projectopdracht: groepswerken, presentaties, peerevaluaties, verslagen en reflecties over bedrijfsbezoeken en gastsprekers
60% examen

In de tweede examenkans, zal een nieuw groepswerk moeten gemaakt worden (20%) en zal de inhoud van de groepswerken van de eerste examenkans bijkomstig bevraagd worden als leerstof op het examen. (80%)


Projectopdracht:

* beoordeling op aanwezigheid en medewerking: De student dient verplicht ACTIEF aanwezig te zijn op de gastcolleges, de bedrijfsbezoeken en de presentaties van de groepswerken horende tot dit OLOD. Tijdens deze onderwijsactiviteiten wordt er getoetst. Indien de student afwezig is haalt hij een 0 voor deze evaluatie. Er is geen inhaalmoment mogelijk.
Bij gewettigde en tijdig gemelde afwezigheid zal, in bepaalde gevallen, een vervangende opdracht opgelegd worden. (Afwezigheid op het bedrijfsbezoek zal ook worden vervangen door een andere opdracht en presentatie hiervan aan medestudenten.)

* groepswerken: De studenten werken in groepjes rond een zelfgekozen onderwerp  uit thema's zoals  "Nieuwe technologieën en ontwikkelingen in de geneesmiddelenvormen." of "Milieupolluenten", ....  Zij presenteren dit ook aan de medestudenten. Deze presentaties worden door lector en peer geëvalueerd. 

Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten per facet, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 14.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).Werkplekleren: Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kunnen alternatieve opdrachten deel uit maken van de permanente evaluatie en kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.