Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Werkveldoriƫntatie 1BL32383/2181/2122/1/12
Studiegids

Werkveldoriƫntatie 1BL

32383/2181/2122/1/12
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Gotink Heidi, Van den Bossche Ingrid, Van Himbeeck Bonnie, Verbeke Myriam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Labcluster biologie OF eerder ingeschreven voor Labcluster biologie) EN (simultaan te volgen met Labcluster Chemie 1 OF eerder ingeschreven voor Labcluster Chemie 1).

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel "Werkveldoriëntatie 1BL" bestaat uit :

- rapporteren & verslaggeving (mondeling & schriftelijk)

- POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) & werkveldverkenning

- Project 1

- project 2

Rapporteren & verslaggeving:
De student oefent vaardigheden i.v.m. rapporteren en presenteren.

POP:
Het POP is een persoonlijk dossier waarmee de student zijn/haar studievoortgang en evolutie in verworven competenties aantoont. De student leert hiermee bovendien wat zelfreflectie inhoudt en dit als voorbereiding op stage, eindwerk en latere werkveld.

Project:
In het project werkt de student in team een bepaalde opdracht uit via de APACA methode.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
maakt een planning van meerdere taken (gelijktijdig) behorende tot de laboratoriumwerkzaamheden
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
evalueert de eigen leerweg kritisch
bouwt de opleidingsspecifieke leerresultaten bewust uit
neemt initiatief bij het uitvoeren van laboratoriumwerkzaamheden in groep
houdt zich aan gemaakte afspraken
neemt verantwoordelijkheid op voor de eigen uit te voeren taken
Labtechnicus BL - Rapporteren
rapporteert helder en correct, gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie
schrijft een wetenschappelijke verslag gebaseerd op vakliteratuur
refereert naar wetenschappelijke bronnen
hanteert correcte taal
hanteert professionele taal
documenteert de eigen leerweg
structureert de gegevens, berekeningen en resultaten overzichtelijk en correct
communiceert respectvol, assertief en constructief

Leerinhoud

Rapporteren & verslaggeving:

De student oefent vaardigheden i.v.m. rapporteren en presenteren:

  • noteren & verslaggeving (labschrift & labverslag),
  • presentatietechnieken,
  • samenvatten van wetenschappelijke tekst,
  • correcte en professionele taal,
  • bronvermelding.

POP:

Het POP is een persoonlijk dossier waarmee de student zijn/haar studievoortgang en evolutie in verworven competenties aantoont. De student leert hiermee bovendien wat zelfreflectie inhoudt en dit als voorbereiding op stage, eindwerk en latere werkveld.
 
De student is aanwezig tijdens het verplichte werkcollege en de POP-workshops. Het POP wordt 2x opgevraagd door de POP-lezer. Daarnaast kan de student een afspraak maken met de POP-coach om zijn studievoortgang te bespreken.


Project 1&2:

In het project werkt de student een bepaalde opdracht uit via de APACA methode. De student werkt in team aan de opdracht en presenteert de resultaten van het gedane werk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Rapporteren & verslaggeving: 

Gotink, H., De Naeyer, K. & Schelfhout, L. (2019). Schrijfwijzer WT. Antwerpen: AP Hogeschool.

Van Himbeeck, B., Gotink, H. & Van den Bossche, I. (2019). Noteren en verslaggeving bij practica. Antwerpen: AP Hogeschool.

Digitale info & oefenmateriaal op Digitap.
Project 1&2:

cursusmateriaal van semester 1 en 2

literatuur (bib) en internet

APACA-methodologie


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Aanbevolen literatuur: beschikbaar in bib en online.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
  • Opmerking: de effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via digitap. De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren78,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht24,00Project 2:
60% van het punt van Project 2 (groepscore x individuele score) geldt voor beide examenkansen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off16,00Project 2:
40% van het punt voor Project 2 staat op een kennistoets. Er is geen tweede zit mogelijk
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)15,00Rapporteren & verslaggeving: geen 2de zit mogelijk
AcademiejaarPortfolio15,00POP. Er is geen tweede zit mogelijk.
AcademiejaarProjectopdracht30,00Project 1
Het punt van de projectopdracht geldt voor beide examenkansen.

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

Rapporteren & verslaggeving (15%):

De student legt bij aanvang van het academiejaar een taalscreening af.

De student dient verplicht alle voorbereidingen en opdrachten uit te voeren. Het niet indienen van een voorbereiding of opdracht leidt tot een 0 voor deze opdracht. Het te laat indienen van een voorbereiding of opdracht leidt tot een 0 voor deze opdracht.

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten/evaluatiemomenten van dit opleidingsonderdeel. Indien de student afwezig is, haalt hij een 0 voor deze activiteit/evaluatie. Inhalen van een onderwijsactiviteit is enkel toegestaan als dit organisatorisch mogelijk is.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Er is geen tweede zit mogelijk.


POP (15%):

Het punt voor het facet POP wordt berekend volgens de formule ‘volledigheid x kwaliteit’.
Het POP wordt 2 keer per jaar opgevraagd door de POP-lezer voor evaluatie. Meer info via Digitap.
Laattijdig of foutief indienen van je POP resulteert in een 0 score voor het desbetreffende semester.
Het nooit ter beschikking stellen van het POP zal leiden tot F voor het volledige opleidingsonderdeel.
puntenverdeling POP: Semester 1: 30% Semester 2: 70%

Er is geen tweede zit mogelijk


Project 1 (30%) & Project 2 (40%):

Berekening van het totaalpunt
eindscore = groepsscore x individuele score x w1+ kennisscore x w2

Voor Project 1 zijn de wegingscoëfficiënten: w1= 1 en w2= 0

Voor Project 2 zijn de wegingscoëfficiënten : w1=0,6 en w2=0,4
De kennisscore wordt bepaald door een kennistoets (schriftelijk, gesloten boek. open en gesloten vragen).

De individuele score wordt toegekend via Peerassessment.
Tijdens de verplichte reflectievergaderingen wordt de individuele score (peerassessment) bevestigd. De tutor kan op basis hiervan de individuele score aanpassen. Ongewettigde afwezigheid op de reflectievergadering en/of niet invullen van de peerassessment resulteert zo in een individuele score 0,7. Als de tutor vaststelt dat de peerassessment niet valabel werd ingevuld, zal de individuele score aangepast worden naar 0,5.

Afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) vanaf meer dan 4 dagen leidt tot de beslissing van de examencommissie om code F (Failed) voor het opleidingsonderdeel toe te kennen. Projecten zijn groepsactiviteiten die niet hernomen/niet opnieuw georganiseerd kunnen worden.
De procedure "Medische opvolging bij practicum en stage " zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform, moet worden nageleefd.

Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan voor deze leerdoelen een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.
Er is voor geen enkel onderdeel tweede zit mogelijk.