Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Werkveldoriëntatie algemeen 2MLT32538/2181/2122/1/44
Studiegids

Werkveldoriëntatie algemeen 2MLT

32538/2181/2122/1/44
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Caethoven Goele, Gotink Heidi, Maes Githa, Van den Bossche Ingrid, Van de Velde Brigitte, Verbeke Myriam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Werkveldoriëntatie 1BL EN binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 voor minstens 50 studiepunten ingeschreven zijn.

Korte omschrijving

Project 3:

In het project werkt de student in team een bepaalde opdracht uit via de APACA methode.  

Project 4:

Oplossen in groep van een casus waarin de kennis en vaardigheden van de verschillende opleidingsonderdelen van de huidige semester aan bod komen.

POP 2

In het tweede jaar staat 'professioneel netwerken' centraal. De student zijn/haar netwerk start hier. 'Wie ben je, waarvoor sta je, waarin ben je geïnteresseerd, waarvoor lever je een extra inspanning'? De student zorgt dat dit zichtbaar is door de activiteiten/reflecties waarmee de student zijn/haar pop-map aanvult.

1) POP verder aanvullen
2) Competentieverwerving adhv verplichte activiteiten en keuze-activiteiten met relevantie naar beroepscompetenties. (met bijhorende reflectie)

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
neemt deel aan relevante activiteiten in het werkveld
reflecteert over deelname aan activiteiten in het werkveld
vervolledigt de experimentele opzet of theoretische casus met permanente kennis of via opgezochte bronnen
ontleedt en begrijpt een bestaand protocol en vertaalt dit naar een eigen bruikbare handleiding
maakt een planning van meerdere taken (gelijktijdig) behorende tot de laboratoriumwerkzaamheden
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
voert zelfstandig de verschillende stappen van (zelf) opgestelde experimenten nauwkeurig en correct uit
evalueert de eigen leerweg kritisch
neemt taken op zich bij de uitvoering van de opgelegde opdracht
neemt verantwoordelijkheid op voor de eigen uit te voeren taken
draagt tijdens de vergaderingen bij tot de realisatie van de opgelegde opdracht
houdt zich aan gemaakte afspraken
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
analyseert en interpreteert experimentele data en maakt een inschatting van hun betrouwbaarheid
formuleert kernachtig een wetenschappelijk besluit, gelinkt aan het doel in een complexe context
Labtechnicus BL - Rapporteren
presenteert mondeling de resultaten van het gedane werk helder en correct gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie
rapporteert de resultaten van het gedane werk helder en correct gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie
communiceert respectvol, assertief en constructief
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
handelt conform de geldende instructies omtrent veiligheid, milieu en hygiëne

Leerinhoud

Project 3: (Projectwerking in groep)
Projectmatige uitwerking van een door het werkveld aangebrachte casus. (theoretisch en/of praktisch werk)

Project 4 (Projectwerking in groep)
Oplossen in groep van een casus waarin de kennis en vaardigheden van de verschillende opleidingsonderdelen van de huidige semester aan bod komen.


POP
In het tweede jaar staat 'professioneel netwerken' centraal. De student zijn/haar netwerk start hier. 'Wie ben je, waarvoor sta je, waarin ben je geïnteresseerd, waarvoor lever je een extra inspanning'? De student zorgt dat dit zichtbaar is door de activiteiten/reflecties waarmee de student zijn/haar pop-map aanvult.

De studenten houden een POP kaft bij met daarin een aantal schriftelijke opdrachten.
Het merendeel van de opdrachten dienen om competentieverwerving te bewijzen. Competentieverwerving gebeurt via een aantal verplichte activiteiten (bv. open campusdag) en een aantal keuze activiteiten, waarvan de relevantie naar beroepscompetenties kan worden aangetoond in een reflectieverslag. Er moet een minimum van 20 uur tijdsbesteding aangetoond worden.

Mobility window

Dit facet biedt de mogelijkheid om buitenlandse ervaring op te doen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Projecten:
Projectinfo zie Digitap
Eindwerken MLT bib.
Cursusinfo statistiek, klinische biochemie en instrumentele analyse I en II.
Cursus microbiologie theorie en practicum
Referenties: worden verstrekt tijdens de projectweken

Werkveldopdracht

POP:
zelf aangemaakt POP volgens een opgelegde inhoud (met sjablonen)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
  • Opmerking: de effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via digitap. De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren78,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen104,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht85,00Project 3 + Project 4
AcademiejaarPortfolio15,00POP werkvelddagen

Toetsing (tekst)

Weging van de onderdelen:

Project 3: 42,5%
Project 4: 42,5%
POP: 15%


Projecten:

Berekening van het totaalpunt
eindscore = groepsscore x individuele score
De individuele score wordt toegekend via Peer Assessment.

Tijdens de verplichte reflectievergaderingen wordt de individuele score (peerassessment) bevestigd. De tutor kan op basis hiervan de individuele score aanpassen. Ongewettigde afwezigheid op de reflectievergadering en/of niet invullen van de peerassessment resulteert zo in een individuele score 0,7. Als de tutor vaststelt dat de peerassessment niet valabel werd ingevuld, zal de individuele score aangepast worden naar 0.5.

Afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) vanaf meer dan 4 dagen leidt tot de beslissing van de examencommissie om code F (Failed) voor het opleidingsonderdeel toe te kennen. Projecten zijn groepsactiviteiten die niet hernomen/niet opnieuw georganiseerd kunnen worden.

POP:

Puntenberekening POP gebeurt volgens formule volledigheid (score op 10) x kwaliteit (factor).
Het resultaat is een score op 20.

Het POP wordt 2 keer per jaar opgevraagd door de POP-lezer voor evaluatie. Het POP-gesprek is onderdeel van de verplichte activiteiten.
Laattijdig of foutief indienen van je POP resulteert in een 0 score voor het desbetreffende semester.
Het nooit ter beschikking stellen van het POP zal leiden tot F voor het volledige opleidingsonderdeel.

Puntenverdeling POP: semester 1 (40%) semester 2 (60%)

Algemeen

De procedure "Medische opvolging bij practicum en stage" zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.
Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.


Tweede examenperiode
Er is voor geen enkel facet een tweede examenkans mogelijk.