Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Procestechnologie 12466/2183/2122/1/59
Studiegids

Procestechnologie 1

2466/2183/2122/1/59
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Spanoghe Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Toegepaste Fysica 1 EN geslaagd of getolereerd voor Toegepaste fysica 2.

Korte omschrijving

Als een van de basisvakken voor de afstudeerrichting procestechnologie, behandelt "procestechnologie 1" het industriële transport van vaste stoffen en vloeistoffen (pompen). Na een voorbereidend gedeelte over massa en energiebalansen van fysische processen, wordt er  ingegaan op het gebruik en de berekening van pijpleidingen en appendages voor pijpleidingen.
Het theoretische gedeelte van deze cursus wordt deels aangeboden via een zelfstudiepakket en deels via hoorcolleges. Uiteraard wordt de aangeboden theorie ruimschoots ondersteund door gezamenlijke oefeningensessies

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - methodologie
berekent leidingsweerstanden
stelt energie- en massabalans van een proces op
Process_engineer - P1_procestechnologie
stelt energie- en massabalans van een proces op
berekent leidingsweerstanden
bouwt antwoorden op gestelde problemenschriftelijk op een gestructureerde, wetenschappelijk onderbouwde manier op gebruik makend van het correcte wetenschappelijk taalgebruik

Leerinhoud

 • transportsystemen voor vloeistoffen:berekening van leidingsweerstand en stromingskarakteristieken van een leidingsysteem
 • opstellen van massa- en energiebalansen van industrieel relevante situaties en processen
 • appendages: bespreking van enkele veel voorkomende appendages in een leidingssysteem


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • zelfstudiesysteem (aangekochte lesboeken (Theorieboek Procestechnologie deel 3, VAPRO) en eigen zelfstudienota's)
 • zelf samengestelde portfolio
 • eigen cursustekst voor hoorcolleges
 • Powerpoint-presentatie over massabalansen, stroming en appendages
 • onderdelen verzameld in de industrie
 • informatie op digitap-cursus
 • oefeningenforum op digitap
 • Eigen notities.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00toepassen kennis, inzicht, kennis
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00toepassen kennis, inzicht, kennis

Toetsing (tekst)

Delen 1, 2 en 3 vormen samen de deelevaluaties van het zelfstudie-systeem (gecombineerd met geleide oefeningen, monitoraat en/of individuele begeleiding op vraag van de student). Hierbij geldt dat de getoetste kennis verworven is bij behalen van ten minste 50% van de maximum score ).

Deel 1 balansen (40% van totaalscore):


Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets (balansen)
toetsmethode: casus, werkstuk of presentatie
bron: gesloten boek

toetsmoment: momentopname op examen

Deel 2 stroming (50% van de totaalscore):


Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets (stroming)
toetsmethode: casus, werkstuk of presentatie
bron: gesloten boek

toetsmoment: momentopname op examen

Deel 3 appendages (voor 10% van de totaalscore):

Toetsvorm: kennistoets (appendages)
toetsmethode: open en gesloten vragen
bron: gesloten boek

toetsmoment: momentopname op examen