Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Eenheidsoperaties19080/2183/2122/1/07
Studiegids

Eenheidsoperaties

19080/2183/2122/1/07
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • procestechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Spanoghe Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 185,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Geïntegreerd lab (PO) OF geslaagd of getolereerd voor Fysicochemie) EN (simultaan te volgen met Procestechnologie 2 PO OF geslaagd of getolereerd voor Procestechnologie 2 CH).

Korte omschrijving

"Eenheidsoperaties" is een uitdieping van het opleidingsonderdeel "procestechnologie 1" en de facetten "fasenleer"en  "warmteoverdracht" uit het tweede jaar. Er wordt enerzijds dieper ingegaan op al gekende technieken. Anderzijds komen er voor de student een aantal nieuwe, industrieel veel gebruikte scheidingstechnieken aan bod. De leerstof wordt uitsluitend aangeboden onder de vorm van een zelfstudie pakket, ondersteund met gezamenlijke oefeningensessies en monitoraat. Het verwerven van de beoogde competenties wordt permanent geëvalueerd op basis van tussentijdse toetsen. Deze manier van werken stimuleert de student om zelf het heft in handen te nemen. Zelfstandigheid en initiatief zijn voor de toekomstige "procesoperator" belangrijke vaardigheden. Het feit dat hij gestimuleerd wordt om zelf op zoek te gaan naar informatie en kennis zal hem helpen beter te functioneren in een bedrijfstak waar "levenslang leren" een must is.

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - methodologie
beschrijft de functie en opbouw van de besproken apparaten betrokken bij eenheidsoperaties
hanteert de fysico-chemiekennis nodig voor probleemstellingen rond destillatie, extractie, absorptie, bezinken, filtratie, reactoren en drogen.
past geintegreerde kennis toe in de berekening van uitwisseling van warmte- en materie
hanteert de fysico-chemiekennis nodig voor probleemstellingen rond destillatie, extractie, absorptie, bezinken, filtratie en drogen.
intrapersoonlijk - probleemanalyse
evalueert experimentele resultaten aan de hand van vergelijking met, volgens een model, zelf berekende theoretische waarden
evalueert verschillende bedrijfswijzen van eenzelfde eenheidsbewerking
onderzoekt storingen bij eenheidsbewerkingen zoals destillatie en extractie.
ontleedt complexe probleemstellingen om er de relevante informatie efficiënt uit te halen
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
ontleedt complexe probleemstellingen om er de relevante informatie efficiënt uit te halen
Process_engineer - P1_procestechnologie
beschrijft de functie en opbouw van de besproken apparaten betrokken bij eenheidsoperaties
evalueert experimentele resultaten aan de hand van vergelijking met, volgens een model, zelf berekende theoretische waarden
evalueert verschillende bedrijfswijzen van eenzelfde eenheidsbewerking
hanteert de fysico-chemiekennis nodig voor probleemstellingen rond destillatie, extractie, absorptie, bezinken, filtratie, reactoren en drogen.
past geintegreerde kennis toe in de berekening van uitwisseling van warmte- en materie
bouwt antwoorden op gestelde problemenschriftelijk op een gestructureerde, wetenschappelijk onderbouwde manier op gebruik makend van het correcte wetenschappelijk taalgebruik
Process_engineer - P2_procesgericht sturen
onderzoekt storingen bij eenheidsbewerkingen zoals destillatie en extractie.

Leerinhoud

 • werken met ternaire fasediagrammen
 • vloeistof-vast extractie: enkelvoudige, dwarsstroom- en tegenstroomextractie
 • vloeistof-vloeistof extractie: enkelvoudige, dwarsstroom- en tegenstroomextreactie
 • destillatie
 • drogen in de procesindustrie
 • studie van de chemische en fysische absorptie en absorptieapparatuur
 • filtratie en bezinken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • zelfstudiesysteem (aangekochte lesboeken, Theorieboek procestechnologie deel 4, VAPRO, en eigen zelfstudienota’s)
 • afgedankte onderdelen verzameld in de industrie
 • oefeningenforum op digitap
 • FAQ op BB

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen131,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00deel 1
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00deel 2
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00deel 2
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00deel 1

Toetsing (tekst)

Delen A, B en C worden getest tijdens de lesweken, samen met delen D en E, getest op het examen 1ste zittijd,  vormen ze  het geheel van de  toetsen van het zelfstudie-systeem. Studenten kunnen hun score deels bijwerken door actief deel te nemen aan het oefeningenforum op digitap. zij kunnen hierbij maximaal 10% van de maximumscore toevoegen aan hun score van de testen .

de toetsing is opgesplitst in 2 fysieke delen

* deel 1 voor 50% omvat: destillatie en extractie

* deel 2 voor 50% omvat: absorptie, filtratie/bezinken en drogenDeel A drogen (voor 20% van de totaalscore):

Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets (drogen)
toetsmethode: casus
bron: gesloten boek

toetsmoment: momentopname op examen

Deel B extractie (voor 25% van de totaalscore) :

Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets (extractie)
toetsmethode: casus
bron: gesloten boek

toetsmoment: momentopname op examen

Deel C destillatie (voor 25% van de totaalscore):

Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets (destillatie)
toetsmethode: casus
bron: volgens toetsmatrix

toetsmoment: momentopname op examen

Deel D filtratie en bezinken (voor 20% van de totaalscore):


Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets (filtratie en bezinken)
toetsmethode: casus
bron: gesloten boek

toetsmoment: momentopname op examen

Deel E absorptie voor 10% van de totaalscore):

Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets (absorptie) 
toetsmethode: casus
bron: gesloten boek
 
toetsmoment: momentopname op examen

Deel 6 oefeningenforum op digitap(voor maximum 10% van de totaalscore):

Toetsvorm: portfolio 
toetsmethode: casus en/of open en gesloten vragen
bron: open boek
toetsmedium: digitaal
toetsmoment: permanent product
beoordelaar: lector en peers
toetslocatie: campusVoor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.