Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Geïntegreerd lab en project (PO)30940/2183/2122/1/18
Studiegids

Geïntegreerd lab en project (PO)

30940/2183/2122/1/18
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • procestechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Pauwels Bert, Smulders Pieterjan, Spanoghe Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 389,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 120 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Eenheidsoperaties OF geslaagd of getolereerd voor Eenheidsoperaties) EN (simultaan te volgen met Procestechnologie 2 PO OF geslaagd of getolereerd voor Procestechnologie 2 PO) EN (simultaan te volgen met Procestechnologie 3 OF geslaagd of getolereerd voor Procestechnologie 3) EN (simultaan te volgen met Meet - & regeltechniek OF geslaagd of getolereerd voor Meet - & regeltechniek).

Korte omschrijving

De AP Hogeschool heeft geïnvesteerd in een bijzonder goed uitgerust "geïntegreerd lab procestechnieken". In dit lab kunnen de studenten de theoretische kennis uit de opleidingsonderdelen "Eenheidsoperaties", "procestechnologie 2" en "Meet & regeltechnieken" direct omzetten in praktische vaardigheden.

In dit lab zijn industrieel veel gebruikte fysische scheidingsapparatuur zo getrouw mogelijk op semi-industriele schaal nagebouwd. Het bedienen van deze apparaten vereist immers ongeveer dezelfde competenties en achtergrondkennis als werkelijke industriële uitrusting. Ook wordt de regel- en beheers-apparatuur uitgebreid bekeken, zodat procesautomatisering grondiger kan worden bestudeerd. Het geïntegreerd lab confronteert de student rechtstreeks met zijn later werkterrein nl. "de chemische fabriek". Een aantal bedrijven, zorgvuldig geselecteerd uit de verschillende takken van de chemische industrie, worden bezocht. Op deze manier krijgt de student van de bedrijfsingenieurs zelf de uiteenzetting over het productieproces. De gegevens, verzameld tijdens deze bezoeken, vormen een deel van de leerstofinhoud. Zo krijgt de student een realistische kijk op de hedendaagse chemische industrie, kan hij de bruikbaarheid van zijn op school verworven kennis evalueren. De gelegde contacten vergemakkelijken de keuze van een beroepsplaats.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interpersoonlijk - communicatie
rapporteert schriftelijk op basis van verwerkte meetgegevens, waarbij gebruik gemaakt wordt van relevante ICT-middelen (zoals Excel, Word)
interpersoonlijk - samenwerken
handelt projectmatig in een heterogeen team (internationaal, multidisciplinair samengesteld)
ondersteunt nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch, efficiënt, tactvol en volhardend handelen
interpersoonlijk - stakeholdergerichtheid
schat de economische en personeelsproblemen binnen de (petro-) chemie in de regio Antwerpen in
interpersoonlijk - zorg voor omgeving
evalueert in functie van een kostenbatenanalyse, milieu- en veiligheidsaspecten van voorgestelde oplossingen voor probleemstellingen uit zijn werkveld.
stimuleert veilig handelen
voert, met oog voor efficientie, veiligheid en milieu, eenvoudig onderhoud uit aan de labopstellingen en randapparatuur
intrapersoonlijk - (zelf)reflectie
beoordeelt kritisch de groepsresultaten en het groepshandelen
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
geeft aan welke competenties hij reeds bereikt heeft
herkent bij het bedienen van een destillatiekolom de verschillende parameters die een invloed hebben op de scheidingskwaliteit van een destillatie
herkent bij het bedienen van een extractiekolom of extractiebatterij de verschillende parameters die een invloed hebben op de scheidingskwaliteit van een extractie
herkent de eenheidsbewerkingen in enkele typische (petro-) chemische productieprocessen
onderzoekt bij het bedienen van een destillatiekolom de verschillende parameters die een invloed hebben op de scheidingskwaliteit van een destillatie
onderzoekt bij het bedienen van een extractiekolom of extractiebatterij de verschillende parameters die een invloed hebben op de scheidingskwaliteit van een extractie
stelt uit de analyse van stalen massa- en energiebalansen op van de bestudeerde eenheidsoperatie
werkt een oplossingstrategie uit voor een realistisch probleem uit het werkveld
bereid zich voor op het werkveld en sollicitatie
intrapersoonlijk - methodologie
analyseert de procesparameters
analyseert de regelacties
analyseert de werking van een pomp
analyseert de werking van een regelaar
bedient een absorptiekolom (opstarten en stilleggen)
bedient een batch- en continudestillatiekolom (opstarten en stilleggen, storingen kunnen lokaliseren en oplossen)
bedient een extractiekolom en mixer-settler extractiebatterij (opstarten en stilleggen)
evalueert de bediening van een absorptiekolom (opstarten en stilleggen)
evalueert de bediening van een batch- en continudestillatiekolom (opstarten en stilleggen, storingen kunnen lokaliseren en oplossen)
evalueert de bediening van een extractiekolom en mixer-settler extractiebatterij (opstarten en stilleggen)
neemt relevante stalen in functie van de bestudeerde eenheidsoperaties
plant efficiënt de uit te voeren experimenten
stelt een fasendiagram (vloeistof-damp evenwicht) experimenteel op
stelt op basis van experimentele resultaten een ternair diagram op
stuurt een realistische chemische installatie
voert metingen uit met sensoren uit de procesindustrie
intrapersoonlijk - probleemanalyse
evalueert problemen uit het werkveld op een praktische, oplossingsgerichte manier.
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
plant efficiënt de uit te voeren experimenten
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
evalueert problemen uit het werkveld op een praktische, oplossingsgerichte manier.
geeft aan welke competenties hij reeds bereikt heeft
handelt projectmatig in een heterogeen team (internationaal, multidisciplinair samengesteld)
ondersteunt nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch, efficiënt, tactvol en volhardend handelen
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
beoordeelt kritisch de groepsresultaten en het groepshandelen
Labtechnicus - A4_rapporteren
rapporteert schriftelijk op basis van verwerkte meetgegevens, waarbij gebruik gemaakt wordt van relevante ICT-middelen (zoals Excel, Word)
Process_engineer - P1_procestechnologie
analyseert de procesparameters
analyseert de regelacties
analyseert de werking van een pomp
analyseert de werking van een regelaar
bedient een absorptiekolom (opstarten en stilleggen)
bedient een batch- en continudestillatiekolom (opstarten en stilleggen, storingen kunnen lokaliseren en oplossen)
bedient een extractiekolom en mixer-settler extractiebatterij (opstarten en stilleggen)
evalueert de bediening van een absorptiekolom (opstarten en stilleggen)
evalueert de bediening van een batch- en continudestillatiekolom (opstarten en stilleggen, storingen kunnen lokaliseren en oplossen)
evalueert de bediening van een extractiekolom en mixer-settler extractiebatterij (opstarten en stilleggen)
evalueert in functie van een kostenbatenanalyse, milieu- en veiligheidsaspecten van voorgestelde oplossingen voor probleemstellingen uit zijn werkveld.
herkent bij het bedienen van een destillatiekolom de verschillende parameters die een invloed hebben op de scheidingskwaliteit van een destillatie
herkent bij het bedienen van een extractiekolom of extractiebatterij de verschillende parameters die een invloed hebben op de scheidingskwaliteit van een extractie
herkent de eenheidsbewerkingen in enkele typische (petro-) chemische productieprocessen
neemt relevante stalen in functie van de bestudeerde eenheidsoperaties
onderzoekt bij het bedienen van een destillatiekolom de verschillende parameters die een invloed hebben op de scheidingskwaliteit van een destillatie
onderzoekt bij het bedienen van een extractiekolom of extractiebatterij de verschillende parameters die een invloed hebben op de scheidingskwaliteit van een extractie
schat de economische en personeelsproblemen binnen de (petro-) chemie in de regio Antwerpen in
stelt een fasendiagram (vloeistof-damp evenwicht) experimenteel op
stelt op basis van experimentele resultaten een ternair diagram op
stelt uit de analyse van stalen massa- en energiebalansen op van de bestudeerde eenheidsoperatie
voert metingen uit met sensoren uit de procesindustrie
werkt een oplossingstrategie uit voor een realistisch probleem uit het werkveld
Process_engineer - P2_procesgericht sturen
stuurt een realistische chemische installatie
Process_engineer - P3_industriële veiligheid
stimuleert veilig handelen
voert, met oog voor efficientie, veiligheid en milieu, eenvoudig onderhoud uit aan de labopstellingen en randapparatuur

Leerinhoud

mogelijk uit te voeren experimenten tijdens laboratoriumoefeningen:
-batch rectificatie
-continu rectificatie (handbediend)
-hetero azeotrope rectificatie
-strippen van een vluchtige component met stoom en met inert gas
-vloeistof-vloeistof extractie met mixer settler batterij in tegenstroom gekoppeld
-vloeistof-vloeistof extractie met extractiekolom met vulling
-met pH-regelaar geautomatiseerde neutralisatiereactor
-absorptie van een gas in een vloeistof met een absorptietoren
-procestechnische berekeningen (toegespitst op het opstellen van massa- en energiebalansen) afhankelijk van de tijdens het lopende academiejaar bezochte bedrijven
-Transport van vloeistoffen
     - weerstand van leidingen
     - verdringerpompen
     - centrifugaalpompen
     - pompkaraktersitiek
-De meet-en regelkring
-Gedrag van een proces (Procesparameters)
-Tweestandenregeling en PID regelactie
-Belangrijkste sensoren voor temperatuur, druk, niveau, en debiet
-actuatoren
-Het geautomatiseerde proces
-Diagnosetraining
     - niveau
     - verwarming
     - bedrijf
-Gekoppelde regelkringen
     - Cascade
     - Verhoudingsregelingen
     - Splitrange
-Veiligheid en online analyse en staalname in het bedrijf
-lezen en bespreken van R&I schema's

internationale projectweek
-projectmanagement
-teamwerk
-integratief benaderen en praktisch toepassen van de verworven kennis en vaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus labo meettechnieken, Roel Coremans en Bert Pauwels
 • eigen cursustekst als lab-handleiding procestechnologie (digitaal)
 • documentaties van fabrikantenliteratuurverwijzingen en tabellen met fysische constanten
 • documentatie ter beschikking gesteld door het bedrijf
 • documentatie ter beschikking in de bib van de school
 • "Procestechnische berekeningen" Torreman en Felder
 • labo opstellingen, PowerPoint files, documentatie van fabrikanten, demomateriaal

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen119,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen267,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00schriftelijk examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie80,00Evaluatie labwerk
geen 2de examenkans mogelijk. Dit punt wordt overgedragen naar 2de zittijd.

Toetsing (tekst)

Toetsvorm: simulatievaardigheden voor 80%
toetsmethode: casus
bron: gesloten boek
toetsmedium: schriftelijke toets 
toetsmoment: permanent product 

Toetsvorm: simulatievaardigheden voor 20%
toetsmethode: open en gesloten vragen
bron: gesloten boek
toetsmedium: schriftelijke toets
toetsmoment: permanent product

extra informatie

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.
Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren worden de reguliere praktijksessies waar mogelijk vervangen door activiteiten op de werkplek.

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd worden niet toegelaten tot de praktijksessie. De student haalt een 0 voor deze sessie.

Elke student, die conform de werkinstructies door de lector de toegang tot de labs of praktijklokalen ontzegd wordt, haalt een 0 voor deze sessie.

Deelname aan praktijklessen is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en toetsen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 15.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).
Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd. Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan per facet maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen in overleg met alle betrokken lectoren en indien organisatorisch mogelijk. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie in te plannen.
• Deelexamens die om didactische of organisatorische redenen niet kunnen ingehaald worden, geven geen recht op een inhaalexamen.


Specifiek voor tweede examenperiode:

geen 2de zittijd mogelijk voor het deel permanente evaluatie

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren worden de reguliere praktijksessies waar mogelijk vervangen door activiteiten op de werkplek