Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Bachelorproef PO28176/2183/2122/1/35
Studiegids

Bachelorproef PO

28176/2183/2122/1/35
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • procestechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Gotink Heidi, Spanoghe Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar) of 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 624,50 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 120 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Geïntegreerd lab en project (PO) OF geslaagd of getolereerd voor Geïntegreerd lab en project (PO)) EN (simultaan te volgen met Procestechnologie 2 PO OF geslaagd of getolereerd voor Procestechnologie 2 PO) EN (simultaan te volgen met Eenheidsoperaties OF geslaagd of getolereerd voor Eenheidsoperaties) EN (simultaan te volgen met Meet - & regeltechniek OF geslaagd of getolereerd voor Meet - & regeltechniek) EN (simultaan te volgen met Procestechnologie 3 OF geslaagd of getolereerd voor Procestechnologie 3) .

Korte omschrijving

facet: "bachelorproef":

De stageperiode is het sluitstuk van de opleiding; deze periode loopt over 14 werkweken in de tweede helft van het academiejaar. De stage verloopt in een bedrijf of instelling onder leiding van een deskundige van het bedrijf (stagementor). Dit kan zowel in het binnen- als buitenland. De stageplaats voor de richting Procestechnologie situeert zich voornamelijk in productiebedrijven in de Antwerpse haven. Hier nemen de studenten deel aan de dagelijkse werkzaamheden binnen een productie-eenheid. Als stageopdracht beschrijven ze een deelaspect van het proces of werken ze rond een specifieke probleemstelling binnen het bedrijf. Binnen de stage-werkzaamheden wordt ruimte voorzien voor het schrijven van een eindwerk, d.i. een uitgebreid verslag over een onderwerp dat nader werd onderzocht.

Facet "POP":

Het bijhouden van de POP map dient als hulp voor de student om zijn professionele ontwikkeling zelf te kunnen opvolgen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Chemical_researcher - C2_chemische analyse
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
interpersoonlijk - communicatie
implementeert een correcte communicatie met collega's en leidinggevenden volgens de regels die door het bedrijf vooropgesteld worden
rapporteert schriftelijk en mondeling op een wetenschappelijk correcte wijze over (de resultaten van) een (deelaspect van een) (onderzoeks)project of proces waaraan hij deelneemt, of over een specifieke probleemstelling binnen het bedrijf.
interpersoonlijk - samenwerken
functioneert als een lid van een operatorteam
implementeert de nodige sociale vaardigheden om met collega's en oversten vlot te communiceren.
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
intrapersoonlijk - (zelf)reflectie
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
plant voor zichzelf bijscholing en/of vorming op basis van reflectie
reflecteert over het eigen handelen
bereid zich voor op het werkveld en sollicitatie
intrapersoonlijk - methodologie
beoordeelt kritisch aangeleerde technieken gebruikt in reële toepassingen.
werkt zelfstandig aan taken waarin dat van hem, door het werkveld, verwacht wordt
intrapersoonlijk - probleemanalyse
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
reflecteert over het eigen handelen
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
plant voor zichzelf bijscholing en/of vorming op basis van reflectie
Labtechnicus - A2_uitvoeren laboratoriumwerkzaamheden
bouwt de vooropgestelde competenties bewust uit
documenteert de eigen leerweg
evalueert de eigen leerweg kritisch
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
reflecteert over het eigen handelen
werkt zelfstandig aan taken waarin dat van hem, door het werkveld, verwacht wordt
Labtechnicus - A4_rapporteren
implementeert de nodige sociale vaardigheden om met collega's en oversten vlot te communiceren.
implementeert een correcte communicatie met collega's en leidinggevenden volgens de regels die door het bedrijf vooropgesteld worden
rapporteert schriftelijk en mondeling op een wetenschappelijk correcte wijze over (de resultaten van) een (deelaspect van een) (onderzoeks)project of proces waaraan hij deelneemt, of over een specifieke probleemstelling binnen het bedrijf.
Process_engineer - P1_procestechnologie
beoordeelt kritisch aangeleerde technieken gebruikt in reële toepassingen.
Redeneert analytisch en probleemoplossend in een onderzoeksteam
Process_engineer - P2_procesgericht sturen
functioneert als een lid van een operatorteam
reflecteert over het eigen handelen

Leerinhoud

De stageplaats voor de richting Procestechnologie situeert zich voornamelijk in productiebedrijven in de Antwerpse haven.Hier nemen de studenten deel aan de dagelijkse werkzaamheden binnen een productie-eenheid. Als stageopdracht beschrijven ze een deelaspect van het proces of werken ze rond een specifieke probleemstelling binnen het bedrijf

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De stagesyllabus.

Indien bijkomende informatie nodig is over het stage/bachelorproef onderwerp dan wordt dit voorzien door de stagementor.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Werkvormen
Werkplekleren en/of stage532,00 uren
Werktijd buiten de contacturen92,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht19,00eindwerk
AcademiejaarAfstudeeropdracht19,00presentatie/verdediging
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht19,00eindwerk
AcademiejaarAfstudeeropdracht19,00eindwerkpresentatie en verdediging
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio5,00POP. geen 2de zit mogelijk. Dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.
AcademiejaarStage57,00permanente evaluatie. geen 2de zit mogelijk. Dit deelpunt wordt overgedragen naar 2de zittijd.

Toetsing (tekst)

Toetsvorm: eindwerk - stage(19%) 
toetsmethode: werkstuk
bron: open boek
toetsmedium: schriftelijke werkstuk
toetsmoment: momentopname op examen
beoordelaar: lector en jury
locatie: campus


Toetsvorm: stage(57%) 
toetsmethode: gedragsobservatie
bron: open boek
toetsmedium: overig product
toetsmoment: permanent product
beoordelaar: lector en stagementor
locatie: werkplek

Toetsvorm: mondelinge presentatie en verdediging eindwerk(19%)
toetsmethode: presentatie
bron: open boek 
toetsmedium: mondeling
toetsmoment: momentopname op examen
beoordelaar: lector en jury
locatie: campus

Facet POP (5%):

puntenberekening POP gebeurt volgens formule volledigheid (score op 10) x kwaliteit (factor) (zie Digitap).

gewichten van de facetten onderling:
stage en eindwerk: 95%
POP: 5%

extra informatie:

 

Het niet inleveren van de bachelorproef binnen de voorziene deadline resulteert, ongeacht gewettigd of ongewettigd afwezig, in een score 0 op dit onderdeel én "de presentatie en eindwerkverdediging". Deelname aan de presentatie en verdediging kan enkel indien het schriftelijk gedeelte correct/tijdig is ingediend. 
Afspraken conform stagesyllabus. en stagecontract