Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Algemene chemie 25222/2183/2122/1/61
Studiegids

Algemene chemie 2

5222/2183/2122/1/61
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Janssens Carla, Smulders Pieterjan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Algemene chemie 1 OF geslaagd of getolereerd voor Algemene chemie 1.

Korte omschrijving

In dit OLOD worden een aantal zeer belangrijke aspecten van chemische reacties in waterig milieu bestudeerd. In eerste instantie wordt aandacht besteed aan het waarom, de snelheid en het chemische evenwicht van reacties. Het chemisch evenwicht is het vertrekpunt voor de concentratieberekeningen via oplosbaarheidsprodukt en pH.
De kleur van een waterige oplossing kan gebruikt worden om via colorimetrie de concentratie van een component in de oplossing te bepalen. Omdat deze kleurmetingen vaak afhankelijk zijn van de pH, sluit dit naadloos aan bij de pH-concentratieberekeningen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - methodologie
Berekent de reactiesnelheidsvergelijking
Berekent evenwichtsconcentraties na beïnvloeding chemisch evenwicht
Berekent oplosbaarheid en oplosbaarheidsprodukt in wisselende omstandigheden
Berekent pH van oplossingen inclusief bufferoplossingen
Berekent toepasbaarheid van kleurindicatoren in acidimetrie
Berekent zuur-base-titratiekrommen
Definieert de basisprincipes van potentiometrie met glaselektrodes
Klasseert zuren en basen naar sterkte door gebruik te maken van ionisatieconstanten
Past de 1ste orde kinetiek toe in berekeningen
Past de basisprincipes toe van colorimetrie
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Berekent de reactiesnelheidsvergelijking
Berekent evenwichtsconcentraties na beïnvloeding chemisch evenwicht
Berekent oplosbaarheid en oplosbaarheidsprodukt in wisselende omstandigheden
Berekent pH van oplossingen inclusief bufferoplossingen
Berekent toepasbaarheid van kleurindicatoren in acidimetrie
Berekent zuur-base-titratiekrommen
Definieert de basisprincipes van potentiometrie met glaselektrodes
Klasseert zuren en basen naar sterkte door gebruik te maken van ionisatieconstanten
Past de 1ste orde kinetiek toe in berekeningen
Past de basisprincipes toe van colorimetrie

Leerinhoud

• Kinetiek van een chemische reactie (reactiesnelheid, reactiesnelheidsconstante en orde van een reactie)
• Chemisch evenwicht (Wet van Lechatelier, Verdunningswet van Ostwald)
• Oplosbaarheid en oplosbaarheidsproduct
• Zuur-base-theorie van Arrhenius, Bronsted-Lowry en Lewis.  
• pH-berekeningen van waterige oplossingen van zuren, basen, zouten en buffers.
• Titratiecurves.
• Zuur-base-indicatoren.
• Potentiometrie.
• Colorimetrie.

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden verstrekt betreffende inhoudelijke vragen over de leerinhouden.Tijdens elk HO/WE wordt expliciet tijd vrijgemaakt voor het stellen en beantwoorden van vragen betreffende de leerinhouden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

•Cursus Algemene Chemie 2 (Carla Janssens - AP Hogeschool)
•Tabel van Mendeljev (Periodiek Systeem v/d Elementen)
•Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn te raadplegen via de elektronische leeromgeving


• Standaard mag een student zijn laptop tijdens de les gebruiken (OER artikel 23.4 §10 Het is wel toegestaan om gebruik te maken van een laptop of tablet voor het maken van notities, opdrachten of oefeningen in het kader van de onderwijsactiviteit (maar dus niet voor andere doeleinden)Deze cursus omvat digitale labsimulaties. De simulaties gebeuren met de software ‘Labster’. De student koop jaarlijks een licentie aan (AP-tarief).

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen117,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Hulpmiddelen:
Tijdens dit examen mag de student WEL gebruik maken van:
- Periodiek Systeem v/d Elementen. Elke student brengt zelf een PSE (waarop niets bijgeschreven is) mee naar het examen.
- Schrijfgerief en Rekenmachine


Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan hiervoor een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.