Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Statistiek19024/2183/2122/1/43
Studiegids

Statistiek

19024/2183/2122/1/43
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Opsteyn Ine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Toegepaste wiskunde en statistiek EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Statistische technieken beschrijven variaties: toevallige variaties (meetfouten, kwaliteitscontrole van een procesparameter), gecontroleerde variaties (optimale instellingen van een toestel of analyseprocedure) en biologische variaties.

In dit vervolg op Meetvariatie gaan we dieper in op de analyse van de meetfouten en bekijken we technieken (hypothesetesten, variantieanalyses en andere proefopzetten ) waarmee je gericht een beperkt aantal experimenten uitvoert om onderzoeksvragen (hypothesen) te beantwoorden.

De voorbeelden en oefeningen komen zoveel mogelijk uit de praktijk: je leert om met een formuleboekje in elke situatie de meest geschikte methode op te zoeken en uit te voeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - probleemanalyse
selecteert in functie van onderzoeksvragen de correcte statistische methodiek
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
selecteert in functie van onderzoeksvragen de correcte statistische methodiek
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
beoordeelt de kwaliteit van een diagnose met behulp van geschikte statistische kengetallen
voert hypothesetesten, variantieanalyses of robuustheidstesten uit op onderzoeksgegevens
interpreteert de uitkomst van hypothesetesten , variantieanalyses of robuustheidstesten
vergelijkt twee methoden met behulp van de kappa statistiek
berekent en interpreteert kansen, risico's, odds en kengetallen op basis van gegevens gerangschikt in een frequentietabel
berekent en interpreteert de bij het gebruikte epidemiologische design horende kengetallen
beoordeelt de kwaliteit van een lineair model

Leerinhoud

Hypothesetesten:

 • 1 steekproef en normale verdeling
 • 2 steekproeven en normale verdeling
 • goodness-of-fit testen
 • p-waarde, type I en type II fouten
 • link naar methodevalidatie: juistheid; precisie; detectiecapabiliteit

Variantieanalyse (ANOVA):

 •  voorwaarden
 • 1, 2 en 3 factor ANOVA
 • Duncan's Multiple Range test
 • lineariteitstesten

Proefopzet:

 •  robuustheidstesten: Plackett-Burman en Youden-Steiner 

Kansrekenen -Diagnostiek

 • gevoeligheid - specificiteit - voorspellingswaarden
 • ROC-curve

Methodevergelijking 

 •  Kappa-statistiek: vergelijking van kwalitatieve en semi-kwantitatieve methoden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Statistiek (AP Hogeschool)

Formuleboekjes Statistiek (AP Hogeschool)

Rekenmachine

Ondersteund lesmateriaal kan geraadpleegd worden via digitap 

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen43,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Het examen behandelt de inhoud van alle lessen.

Er mag gebruik gemaakt worden van een rekenmachine en de formuleboekjes Statistiek (aanduiden mag, notities bijschrijven niet).

De effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via Digitap. De examentijd bevat eenzelfde tijdsverlenging voor alle studenten. Voor digitale examens: het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.Toetsing kan gebeuren op eigen laptop.
Digitale examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringsapplicatie opstarten. Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.