Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Procestechnologie 330944/2183/2122/1/57
Studiegids

Procestechnologie 3

30944/2183/2122/1/57
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • procestechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Spanoghe Mark, Van den Bossche Ingrid
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 155,50 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Materialenleer.

Korte omschrijving

voor het facet Raffinage:
Omdat de afgestudeerde procesoperator een grote kans heeft dat hij tewerkgesteld wordt in de petrochemische nijverheid, is het logisch dat, in de cursus Raffinage, een ruim overzicht wordt gegeven van de werking en processen van een raffinaderij. Hiernaast worden enkele belangrijke topics uit de industriele context bekeken (bvb industrieel gebruik van stoom, ....). Veiligheid is een topprioriteit in een industriele setting, daarom worden enkele veiligheidssystemen besproken. Als toepassing wordt het gebruik en plaatsing veiligheidskleppen besproken.

Voor het facet materialenleer:
Daar corrosie een grote oorzaak is van materiaalfalen trachten we je via deze cursus daarin wat meer inzicht te geven. Tevens worden de eigenschappen en toepassingen van de ferro- en non-ferrometalen, die veelvuldig gebruikt worden in de chemische en petrochemische industrie, besproken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - (zelf)reflectie
relateert een veiligheidssysteem aan het specifieke gebruik binnen een industriële installatie
intrapersoonlijk - methodologie
interpreteert de belangrijkste staalcodes (DIN, EURONORM, SAE, ASTM, AISI)
legt uit hoe compounding, menging en mengselcontrole gebeurt bij rubbers
voert voorschriften om corrosieproblemen te vermijden correct uit
intrapersoonlijk - probleemanalyse
beschrijft de voornaamste processen die in een raffinaderij gebruikt worden om de eigenschappen van de producten af te stemmen op de vraag
beschrijft het gebruik en de werkingsprincipes van belangrijke industriële appendages
haalt uit het Fe-C-diagram, de optredende staalstructuren bij de verschillende temperaturen en %C, en hun gevolgen op de eigenschappen
identificeert specifieke deelprocessen binnen het algemene beeld van een raffinaderij
signaleert plaatsen waar er corrosieproblemen optreden
verklaart het gebruik van de verschillende nikkellegeringen in Cl-houdende milieu's
Process_engineer - P1_procestechnologie
beschrijft de voornaamste processen die in een raffinaderij gebruikt worden om de eigenschappen van de producten af te stemmen op de vraag
beschrijft het gebruik en de werkingsprincipes van belangrijke industriële appendages
identificeert specifieke deelprocessen binnen het algemene beeld van een raffinaderij
bouwt antwoorden op gestelde problemenschriftelijk op een gestructureerde, wetenschappelijk onderbouwde manier op gebruik makend van het correcte wetenschappelijk taalgebruik
Process_engineer - P3_industriële veiligheid
haalt uit het Fe-C-diagram, de optredende staalstructuren bij de verschillende temperaturen en %C, en hun gevolgen op de eigenschappen
interpreteert de belangrijkste staalcodes (DIN, EURONORM, SAE, ASTM, AISI)
legt uit hoe compounding, menging en mengselcontrole gebeurt bij rubbers
relateert een veiligheidssysteem aan het specifieke gebruik binnen een industriële installatie
signaleert plaatsen waar er corrosieproblemen optreden
verklaart het gebruik van de verschillende nikkellegeringen in Cl-houdende milieu's
voert voorschriften om corrosieproblemen te vermijden correct uit

Leerinhoud

Voor het facet raffinage:

1. Er wordt een overzicht gegeven van het geheel van de processen in een raffinaderij. Hierbij wordt er gekeken hoe de afzonderlijke processen in het geheel gelinkt zijn. Hiernaast wordt een beeld geschetst van het gebruik en samenhang van stoom als energiedrager.
2. veiligheidssystemen zoals bvb veiligheidskleppen in de industrie worden besproken en toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden
3. condenspotten

4. appendages

Voor het facet materialenleer:

1. Corrosie:
chemische aantasting, elektrolytische aantasting (mechanisme van aantasting, gevolgen wet van Nernst, corrosiepotentiaal, corrosiecel, conclusies uit de wet van Nernst met o.a. concentratiecellen, gebruik v.d. tabel der standaard-potentialen, polarisatie, Pourbaixdiagrammen, polarisatiediagrammen), beschermen tegen corrosie (gebruik van gegevens en tabellen, ontwerpmaatregelen, aanpassen milieu, bespreking van de verschillende corrosievormen, hoe ieder specifiek vermijden en beschermingsmethoden
2. Ferro-metalen : het Fe-C diagram, gelegeerd staal, invloed van de legeringselementen op de structuur en op het Fe-C diagram , naamgeving van staalsoorten, roestvaste , warmvaste en hittebestendige staalsoorten
3. Het gebruik van non ferro-metalen in de chemische en petrochemische industrie
4. Compounding, menging en mengselcontrole bij rubbers

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Voor het facet raffinage-industriele veiligheid:

1. PowerPoint presentaties
2. eigen nota's

Voor het facet Materialenleer:

1. cursus “Materialenleer- 3PO“ – auteur: Ingrid Van den Bossche – Artesis Plantijn Hogeschool
2. PPT-presentaties en allerhande weblinks ter beschikking via digitaal leerplatform
3. brochures o.a.“Beschermen van metalen door deklagen" van SBC

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen131,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Facet raffinage-industriële veiligheid
Toetsvorm: kennistoets voor 50% van het totaalpunt
toetsmethode: open en gesloten vragen
bron: gesloten boek

toetsmoment: momentopname op examen

Facet materialenkennis
Toetsvorm: kennis, toepassing, integratie voor 50% van het totaalpunt
toetsmethode: open en gesloten vragen
bron: gesloten boek

toetsmoment: momentopname op examenVoor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.