Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bedrijfsjournalistiek17697/2184/2122/1/23
Studiegids

Bedrijfsjournalistiek

17697/2184/2122/1/23
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • public relations en voorlichting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cornil Koen, De Decker Benny, Leemans Hilde, Robijns Iris, van Varik Mark, Verhuyck Thomas
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Frans EN geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Nederlands EN geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Engels OF geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Engels EN geslaagd of getolereerd voor WS1 Creatief ontwerp EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Heel veel informatie wordt op papier of via digitale media doorgestuurd. Maar het moet steeds boeiend verteld worden, anders wil niemand het lezen. In de cursus focussen we op de realisatie van een bedrijfsblad. En daar zit veel in: nieuws zoeken, data verzamelen, interviewen, schrijven en heel veel herschrijven. En dan komt er nog de vormgeving bij. Ook bij deze cursus spelen talen dus een grote rol.

Dit opleidingsonderdeel bevat de volgende facetten:

 • Engels
 • Frans
 • Bedrijfsmagazine

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je zoekt via een gepaste zoekstrategie en in relevante informatiebronnen naar informatie m.b.t. een communicatietopic of (zelf)geformuleerd communicatie probleem. Je schat de waarde van de gevonden informatie in, analyseert kritisch en geeft de kern op zinvolle wijze weer met het oog op communicatieadvies.
Je voert een grondig en diepgaand deskresearch uit.
Je verwerkt geanalyseerde complexe informatie tot een topic in een bedrijfsblad.
Je formuleert autonoom een communicatieprobleem en werkt mee aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht. Je rapporteert hierover aan vakgenoten en leken.
Je voert een grondig fieldresearch (o.a. interview) uit en verwerkt de informatie voor content in een bedrijfsblad.
Je bedenkt en ontwikkelt een creatief visueel concept of format. Je hebt kennis van beeldopbouw en beheerst de basistechnieken van fotografie, AV, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk je efficiënt samen met specialisten.
Je maakt een bedrijfsmagazine en/of -film op basis van een briefing waarbij je ontwerp- en multimediale technieken gericht inzet.
Je werkt samen met professionals om een complex AV-product te verwezenlijken.
Je schrijft vlotte, correcte en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschappen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw, de woordkeuze en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep.
Je schrijft correcte informatieve teksten vanuit originele invalshoeken voor een bedrijfsmagazine met specifieke aandacht voor het bedrijfsimago.
Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je schrijft professionele artikels/teksten in bijna foutloos Frans en Engels.
Je stelt mails, brieven en briefings op in foutloos Frans en Engels.
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je drukt je vlot en (bijna) foutloos uit in een anderstalige professionele situatie (vergadering, onderhandeling, ...).
Je kan argumenteren en je mening genuanceerd verdedigen in meerdere vreemde talen.
Je begrijpt en gebruikt zowel schriftelijke als audiovisuele bronnen in andere talen dan het Nederlands.
Je verwerkt de inhoud van een anderstalig gesprek of een anderstalige uiteenzetting in een eigen artikel, verslag of rapport.
Je kan de nuances in een Engelstalige of Franstalige uiteenzetting duiden en daarover een eigen standpunt formuleren en verdedigen.

Leerinhoud

 • Bedrijfsjournalistiek is één van de opdrachten van een PR-verantwoordelijke. Deze module geeft een overzicht van de verschillende instrumenten en/of media en hun specifieke kenmerken.
 • Je leert de theoretische inzichten m.b.t. het maken van bedrijfsbladen.
 • Je leert bedrijfsbladen te bekijken binnen een communicatiebeleid.
 • Je kijkt, vergelijkt en analyseert bestaande bedrijfsbladen.
 • Je maakt zelf een bedrijfsblad en voorziet het van een passende lay-out.
 • Je leert, onder begeleiding, een bedrijfsblad maken. De genres worden aangeleerd die daarvoor nodig zijn: bv. nieuwsberichten, korte portretinterviews, korte tot middellange reportages. Je gebruikt daarbij consequent een passende stijl, opbouw, inhoud en invalshoek in functie van de doelstellingen van de opdrachtgever. Je schrijft vanzelfsprekend in vlekkeloos correct en aantrekkelijk Nederlands.
 • Je gebruikt vakjargon in 3 talen.
 • Onderdeel Frans en Engels : je leert, onder begeleiding, een artikel te schrijven; een interview, hints en tips, een kort nieuwsbericht, sollicitatiebrief,CV.

Studiematerialen (lijst)

CoachsessiesVerplicht
Le journalisme d'entreprise: françaisVerplicht
SyllabusVerplicht
Grammaire progressive du français, niveau intermédiaireVerplicht
Vous Dites?! Répertoire d'erreurs courantes en français chez les néerlandophonesVerplicht€ 21,00
 • Auteur: Desmet, Klein, Lamiroy
Werkboek Nederlands. Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheidVerplicht€ 19,99
 • Auteur: De Smet Danielle & De Vuyst Liesbeth
Praktijkvoorbeelden (bedrijfsbladen, nieuwsbrieven, ...)Verplicht
Software (Adobe In Design, Photoshop en Illustrator)Verplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht
Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing5,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen31,00 uren
Vormen van groepsleren47,00 uren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets6,00Facet Frans. Schriftelijk examen.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Bedrijfsmagazine:
In groep werken de studenten samen aan de verschillende opdrachten.

- 50% procesevaluatie
- 50% productevaluatie (magazine)

Zie Digitap voor alle details omtrent de gemeenschappelijke opdracht, samenwerking en evaluatie.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)14,00Facet Frans. De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit proces- en productevaluatie (de getailleerde verdeling van de punten vind je terug op Digitap).
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Facet Engels. De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit proces- en productevaluatie (de getailleerde verdeling van de punten vind je terug op Digitap).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Facet Engels. Een voor te bereiden opdracht met mondelinge toelichting en een digitale woordenschattoets. Zie Digitap.
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Facet Frans.

Een voor te bereiden opdracht en een schriftelijk examen. Zie Digitap.
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Bedrijfsmagazine:
Je krijgt nieuwe opdrachten of mondelinge/schriftelijke examens op de onderdelen waarop geen voldoende is gehaald. Alle informatie ivm 2de zit opdrachten staat op digitap per facet.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on10,00Voor dit opleidingsonderdeel wordt een peerassessment in rekening gebracht.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Frans 20%
- Engels 20%
- Bedrijfsmagazine 50%
- Peerassessment 10%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.
Opgelet: voor het facet peerassessment is geen tweede examenkans mogelijk. Het deelcijfer hiervoor wordt ongeacht het resultaat overgedragen naar de tweede examenperiode.