Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
WS3 Communicatieplan16931/2184/2122/1/72
Studiegids

WS3 Communicatieplan

16931/2184/2122/1/72
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • commerciële communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gemoets Ann
Andere co-titularis(sen): Broos Gisèle, Spittaels Olaf, Van den Bulck Helga, Van Den Langenbergh Maïté
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN geslaagd of getolereerd voor Psychologie EN geslaagd of getolereerd voor Exploreer het communicatiewerkveld EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Reclame EN (simultaan te volgen met Communicatiesociologie (CC) OF geslaagd of getolereerd voor Communicatiesociologie (CC)) EN (simultaan te volgen met Communicatiepsychologie (CC) OF geslaagd of getolereerd voor Communicatiepsychologie (CC)).

Korte omschrijving

Je analyseert in groep het marketing-communicatiebeleid van een merk en zijn plaats in de samenleving. Welke andere middelen worden er ingezet naast reclame? Sponsoring? Winkelcommunicatie? Direct marketing en online communicatie?... Je begrijpt welke doelstellingen de campagne wil realiseren en welke doelgroepen ze wil bereiken. Je analyseert de customer journey en gaat na hoe een merk hierop in speelt. Je hebt inzicht in het samenwerkingsproces dat je analyseert, organiseert, evalueert en optimaliseert. Je beschrijft de maatschappelijke invloeden op het merk (trens, agenda setting, CSR beleid, ...) en beschrijft de resultaten van je analyse in een eindpresentatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op de maatschappelijke context waarbinnen communicatie plaatsvindt, kan de maatschappelijke en juridische implicaties van communicatie-vormen en -uitingen inschatten en handelt volgens de professionele ethiek.
Je schat het maatschappelijke effect van communicatie-interventies in en licht complexe media effecten toe.
Je zoekt via een gepaste zoekstrategie en in relevante informatiebronnen naar informatie m.b.t. een communicatietopic of (zelf)geformuleerd communicatie probleem. Je schat de waarde van de gevonden informatie in, analyseert kritisch en geeft de kern op zinvolle wijze weer met het oog op communicatieadvies.
Je maakt een analyse van het marketingcommunicatiebeleid van een merk.
Je maakt een analyse van de customer journey en gaat na hoe een merk hierop in speelt.
Je formuleert autonoom een communicatieprobleem en werkt mee aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht. Je rapporteert hierover aan vakgenoten en leken.
Je werkt mee aan de uitvoering van een eenvoudig toegepast communicatieonderzoek en helpt onderzoeksresultaten juist weer te geven en te interpreteren.
Je drukt je correct uit in het Nederlands en gaat doelgericht met de Nederlandse taal om.
Je houdt een doelgerichte informatieve presentatie in correct Nederlands
Je bouwt professionele interne en externe contacten op en onderhoudt ze. Je hanteert daarbij de gepaste taal, houding en omgangsvormen.
Je legt informele en formele contacten in een gepaste taal en omgangsvorm.
Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je formuleert communicatie-aanbevelingen op basis van een analyse van een communicatieplan van een merk.
Je toetst de vraag van een opdrachtgever en vertaalt deze in een communicatieproject. Je organiseert dit project efficiënt en stuurt medewerkers en toeleveranciers aan.
Je stelt een projectplan op (incl SMART doelstellingen, GANT- grafiek, WBS, Risicoanalyse, samenwerkingscontract) en gebruikt dit als basis voor de organisatie van een groepswerk.
Je volgt communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair op.
Je analyseert de media-investeringen van een merk en zijn concurrenten.
Je maakt een budgetplanning op.
Je functioneert als efficiënt lid van een (multidisciplinair) team en bent daarbij kritisch voor het eigen en andermans werk. Je geeft je mening en standpunt met respect voor anderen. Je heb zicht op je eigen rol binnen de organisatie en pastjej aan wanneer dat wenselijk is.
Je reflecteert over het samenwerkingsproces en stuurt dit bij.
Je schat met regelmaat je eigen kennen en kunnen realistisch in en analyseert persoonlijke leerbehoeften. Je gaat op zoek naar (leer)kansen om de eigen competenties te verbreden en te verrijken.
Je reflecteert over persoonlijke sterke punten en verbeterpunten.
Je grijpt kansen om je competenties te verbreden en versterken binnen een gecontroleerde en vertrouwde context.

Leerinhoud

• marketingcommunicatie
• communicatiesociologie
• communicatiepsychologie (groepsdynamica) 
• presentatietechnieken en uitspraak (Nederlands)

Studiematerialen (lijst)

OpdrachtenbladVerplicht
HandleidingVerplicht
Online materiaalVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen32,00 uren
Vormen van groepsleren60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00Communicatiepsychologie: Reflectieopdrachten tijdens het academiejaar (schriftelijk en mondeling)

Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het betreffende facet.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00Communicatiesociologie: Opdrachten tijdens de
consultatiemomenten en eindpresentatie.

Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het betreffende facet.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00Reclame: periodieke opdrachten tijdens de consultatiemomenten en eindpaper

Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het betreffende facet.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00Nederlands: Presentatie: Opdrachten tijdens de consultatiemomenten en presentatie
Meer details in de studiewijzer op Digitap.

Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het betreffende facet.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht25,00Communicatiepsychologie: Reflectieopdrachten (schriftelijk)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Communicatieosciologie: Presentatie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Nederlands: Presentatie:
Meer details in de studiewijzer op Digitap.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Reclame: paper

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Reclame 25%
- Communicatiesociologie 25%
- Communicatiepsychologie 25%
- Nederlands presentatie 25%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.