Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
WS3 Communicatieplan17578/2184/2122/1/51
Studiegids

WS3 Communicatieplan

17578/2184/2122/1/51
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • public relations en voorlichting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Looveren Ilse
Andere co-titularis(sen): De Greef Rit, Spittaels Olaf, Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Researchtechnieken EN geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN geslaagd of getolereerd voor Psychologie EN geslaagd of getolereerd voor Exploreer het communicatiewerkveld EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Communicatieonderzoek OF geslaagd of getolereerd voor Communicatieonderzoek) EN (simultaan te volgen met PR en reputatiemanagement OF geslaagd of getolereerd voor PR en reputatiemanagement) EN (simultaan te volgen met Communicatiepsychologie (PRV) OF geslaagd of getolereerd voor Communicatiepsychologie (PRV)).

Korte omschrijving

Systematisch werken is erg belangrijk in pr. Je geeft je communicatiebeleid weer in een communicatieplan. In deze workshop leer je in groep een communicatieprobleem analyseren en daarvoor voer je onderzoek uit en dat verwerk je met Excel. Op basis van de onderzoeksresultaten leer je een communicatieplan op te stellen. Dat communicatieplan presenteer je op een professionele manier voor een groep. Je hebt inzicht in het samenwerkingsproces dat je analyseert, organiseert, evalueert en optimaliseert.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je formuleert autonoom een communicatieprobleem en werkt mee aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht. Je rapporteert hierover aan vakgenoten en leken.
Je werkt mee aan de uitvoering van een eenvoudig toegepast communicatieonderzoek en helpt onderzoeksresultaten juist weer te geven en te interpreteren.
Je analyseert onderzoeksresultaten met behulp van Excel en geeft deze visueel weer.
Je drukt je correct uit in het Nederlands en gaat doelgericht met de Nederlandse taal om.
Je houdt een doelgerichte informatieve presentatie in correct Nederlands
Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je werkt een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit of social profit of voor private en overheidsorganisaties op basis van verzamelde research of onderzoeksresultaten.
Je toetst de vraag van een opdrachtgever en vertaalt deze in een communicatieproject. Je organiseert dit project efficiënt en stuurt medewerkers en toeleveranciers aan.
Je stelt een projectplan op (incl SMART doelstellingen, GANT- grafiek, WBS, Risicoanalyse, samenwerkingscontract) en gebruikt dit als basis voor de organisatie van een groepswerk.
Je functioneert als efficiënt lid van een (multidisciplinair) team en bent daarbij kritisch voor het eigen en andermans werk. Je geeft je mening en standpunt met respect voor anderen. Je heb zicht op je eigen rol binnen de organisatie en pastjej aan wanneer dat wenselijk is.
Je reflecteert over het samenwerkingsproces en stuurt dit bij.
Je gaat gepast om met meningsverschillen en conflicten in de groep.
Je schat met regelmaat je eigen kennen en kunnen realistisch in en analyseert persoonlijke leerbehoeften. Je gaat op zoek naar (leer)kansen om de eigen competenties te verbreden en te verrijken.
Je reflecteert over persoonlijke sterke punten en verbeterpunten.
Je grijpt kansen om je competenties te verbreden en versterken binnen een gecontroleerde en vertrouwde context.

Leerinhoud

 • De studenten onderzoeken per groep studenten een communicatieprobleem en maken een communicatieplan om dat probleem op te lossen. Op het einde van het academiejaar presenteert elke groep het communicatieplan.  Daarnaast analyseert, organiseert, evalueert en optimaliseert elke student het samenwerkingsproces. 
 • Per facet maken ze toepassingen op de verschillende leerdoelen (zie OLR-leerdoelen). 
 • Een concrete omschrijving van de opdrachten en afspraken: zie Digitap.
 • Voor het facet informatica: de studenten kunnen gevorderde grafieken en draaitabellen maken. Ze kunnen gevorderde queries opstellen en db-functies hanteren. Ze kunnen met de logische functies (xxx.als() en als(), en(), of() ) opgaven oplossen en gebruiken o.a. in voorwaardelijke opmaak. Ze kunnen een mailmerge doen en cellen valideren.

Studiematerialen (lijst)

extra materiaal op DigitapVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Cursus OLOD CommunicatieonderzoekVerplicht
 • Auteur: Van Looveren, I.
Cursus OLOD communicatiepsychologie: Deel 3 Appendix projectmanagementVerplicht
Cursus OLOD PR&Reputatiemanagement: Deel communicatieplanVerplicht
Digitap Cursus WS3 Communicatieplan “Cursus Informatica”Verplicht
Digitap Cursus WS3 Communicatieplan “handleiding”Verplicht
Digitap Cursus WS3 Communicatieplan “ppt-presentaties”Verplicht
Facet Communicatieonderzoek: Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en techniekenVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen45,00 uren
Vormen van groepsleren72,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00PR&V: De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit proces- en productevaluatie. De student werkt aan groepsopdrachten. Het eindproduct van dit facet is een presentatie van een campagne.
3 afwezigheden op de voorziene contactmomenten resulteert in een nul op het facet. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
Meer detail in de studiewijzer op Digitap.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Communicatieonderzoek: De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit proces- en productevaluatie. De student werkt aan individuele opdrachten en groepsopdrachten.
3 afwezigheden op de voorziene contactmomenten resulteert in een nul op het facet. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
Meer details ivm de toetsing vind je in de studiewijzer op Digitap.
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Communicatiepsychologie: Reflectieopdrachten tijdens het academiejaar (mondeling en schriftelijk)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00Informatica: Twee toetsmomenten: één tijdens het semester en één in de examenreeks
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00Nederlands: Mondelinge presentaties
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00PR&V: Presentatie van een campagne
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Communicatieonderzoek: Onderzoeksresultaten verwerken in Excel + onderzoeksposter
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00Communicatiepsychologie: Reflectieopdrachten (schriftelijk)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Informatica: Eén toetsmoment tijdens de examenreeks
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie20,00Nederlands: Mondelinge presentatie

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Public relations en voorlichting 20%
- Communicatieonderzoek 20%
- Communicatiepsychologie 20%
- Nederlands presentatie 20%
- Informatica 20%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.