Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
WS4 Communicatieonderzoek13819/2184/2122/1/91
Studiegids

WS4 Communicatieonderzoek

13819/2184/2122/1/91
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • commerciële communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Assche Veerle
Andere co-titularis(sen): Broos Gisèle, De Greef Rit, Heirman Wannes
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Researchtechnieken EN geslaagd of getolereerd voor Economische topics EN geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Reclame OF geslaagd of getolereerd voor Reclame) EN (simultaan te volgen met Communicatieonderzoek OF geslaagd of getolereerd voor Communicatieonderzoek).

Korte omschrijving

Je werkt mee aan een concurrentie-analyse rond een specifiek merk. Na een grondige voorstudie, ontwikkel je een enquête om een onderzoek te doen naar de concurrentie. Je verwerkt de resultaten met behulp van Excel. Nadien is het van belang deze resultaten nauwkeurig te interpreteren en te rapporteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je formuleert autonoom een communicatieprobleem en werkt mee aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht. Je rapporteert hierover aan vakgenoten en leken.
Je werkt mee aan het uitvoeren van en rapporteren over een concurrentieanalyse op basis van een combinatie van desk- en fieldresearch.
Je doorloopt de verschillende stappen van de onderzoekscyclus van een eenvoudig zelfopgezet communicatie onderzoek.
Je analyseert onderzoeksresultaten met behulp van Excel en geeft deze visueel weer.
Je schrijft vlotte, correcte en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschappen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw, de woordkeuze en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep.
Je schrijft een informatief rapport dat beantwoordt aan de basisprincipes van wetenschappelijk schrijven.

Leerinhoud

Je werkt in groepsverband een concurrentieanalyse uit voor één specifiek merk en/of één specifieke organisatie of bedrijf. Je maakt daarbij zowel gebruik van deskresearch als van fieldresearch.

 • In het facet Marketing train je jouw vaardigheden in het uitvoeren van deskresearch, secundaire analyse en de afname van expertinterviews.
 • In het facet Onderzoek verwerf je de vaardigheden om via een survey en/of inhoudsanalyse resultaten te verzamelen, te verwerken en te interpreteren.
 • In het facet Nederlands leer je de technieken van het academisch rapporteren. Verder word je gecoacht in vergadertechnieken en interviewtechnieken.
 • In het facet Informatica oefen je jouw vaardigheden om grote hoeveelheden data te verwerken en analyseren met behulp van Excel (gevorderde queries, db-functies, logische functies, scenariobeheer, …) en Word (mailmerge, gebruik van stijlen, …)

Studiematerialen (lijst)

extra materiaal op DigitapVerplicht
InstructiefichesVerplicht
StudiewijzerVerplicht
HandleidingVerplicht
Powerpoint-presentatiesVerplicht
Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en techniekenVerplicht
 • Auteur: Verhoeven, Nel

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen45,00 uren
Vormen van groepsleren72,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00Communicatieonderzoek.
De evaluatie van dit facet bestaat uit een combinatie van proces- en productevaluatie.
De student werkt aan individuele opdrachten en groepsopdrachten. In de opdrachten zit ook een individuele vaardigheidstoets. Omwille van het procesmatige karakter resulteren 3 afwezigheden op de voorziene contactmomenten in een nul op het facet communicatieonderzoek. Medische attesten gelden niet als verzachtende omstandigheid.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00Nederlands: mails naar externen, vergaderverslagen en paper (tussentijdse versies en eindpaper)
Voor elke deeltaak geldt de volgende regel: per dt-fout verlies je 10% van het totaal voor de betreffende taak.
Meer details in de studiewijzer op Digitap.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00Marketing: paper. Tussentijdse evaluatie en eindpaper.
Meer details in de studiewijzer op Digitap.

AcademiejaarVaardigheidstoets hands on25,00Informatica. Twee toetsmomenten: één tijdens het semester en één in de examenreeks. Digitaal open boek. De studenten moeten opgaven oplossen in excel (grafiek, draaitabel, queries, als-functie enz ...).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00Nederlands: paper marketing. Voor elke deeltaak geldt de volgende regel: per dt-fout verlies je 10% van het totaal voor de betreffende taak.
Meer details in de studiewijzer op Digitap.
Tweede examenperiodeProjectopdracht15,00Communicatieonderzoek: paper (als eindresultaat van individueel onderzoek)
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00Marketing: paper
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on10,00Communicatieonderzoek. Vaardigheidstoets in verband met het interpreteren en verwerken van grafieken en tabellen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Informatica: digitaal open boek examen. De studenten moeten opgaven oplossen in excel (grafiek, draaitabel, queries, als-functie enz ...).

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Communicatieonderzoek 25%
- Marketing 25%
- Informatica 25%
- Nederlands rapport 25%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.