Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Productiepraktijk 2: workshops, creaties34206/2185/2122/1/80
Studiegids

Productiepraktijk 2: workshops, creaties

34206/2185/2122/1/80
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Reehorst Nienke
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

Productiepraktijk richt zich op de artistieke ontwikkeling van de studenten door middel van repertoire, creaties en workshops.

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

Begincompetenties (tekst)

Studiepunt verworven voor Productiepraktijk 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Belichaamt de bewegingsvoorstellen van een leraar/choreograaf
Ontwikkelt en integreert danstechnische- en performatieve vaardigheden tijdens het proces en de uitvoering.
Participeert in creatieve dansprojecten, interpreteert, vertaalt en voert uit
Voert materiaal uit met de relevante intentie en expressie
Presenteert het werk in resonantie met originele vorm, inhoud en eigen performativiteit
Investeert in het ervaren en verkennen van een diversiteit aan artistieke visies
Reflecteert op de bredere artistieke context van de choreografie/choreograaf
Analyseert en verwerkt een diversiteit aan bewegingsvoorstellen, compositorische ideeën en methodologieën gekoppeld aan de stijl en visie van een choreograaf.
Onderzoekt een persoonlijk verband met de vorm en inhoud van het werk
Kan kritisch reflecteren op feedback van zichzelf, medestudenten en leerkrachten en deze verwerken.
Werkt samen met andere disciplines en praktijken
Onderzoekt, belichaamt en integreert vaardigheden uit andere cursussen in de uitvoering en verkenning van repertoire en creaties
Gebruikt relevante sociale en groepsdynamische vaardigheden om bij te dragen aan, te delen in en verantwoordelijkheid te nemen voor diverse groepssettings
Omarmt onafhankelijke en collectieve werkmethoden om tot het gewenste resultaat te komen
Beheert de verantwoordelijkheid van het functioneren als individu binnen een klasgroep.
Verwerft en draagt bij aan samenwerkingsverbanden
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Kan een kritische en constructieve dialoog aangaan over een artistiek proces

Leerinhoud

De productiepraktijk richt zich op de artistieke ontwikkeling van de studenten door middel van repertoire, creaties en workshops.

In Repertoire leert en verkent de student bewegingsmateriaal van een bestaand stuk van een (gast)choreograaf, wat leidt tot een presentatievorm. De student maakt kennis met de compositorische ideeën en werkmethoden die gekoppeld zijn aan de stijl en visie van de choreograaf en wordt gestimuleerd om de relatie tussen vorm en inhoud te verkennen. De student wordt begeleid bij het vinden van een eigen belichaamde verbinding met en interpretatie van het bestaande dansmateriaal.
Het materiaal wordt aangeleerd door de choreograaf of een assistent/danser van het gezelschap.

In Creation ervaart de student een creatief groepsproces dat leidt tot een creatie en presentatie. Het proces wordt begeleid door een (gast)choreograaf. De student verkent verschillende creatieve en compositorische werkwijzen die gekoppeld zijn aan de stijl en visie van de choreograaf. De student neemt actief deel aan het proces van verkennen en componeren. 

In Workshops neemt de student deel aan een ervaring met een danskunstenaar die vele vormen kan aannemen, variërend van een 2 uur durende workshop of discussie na afloop van een show tot een week lang verblijf of symposium. Danskunstenaars worden uitgenodigd om hun persoonlijke visies te delen zodat studenten nieuwe werkmethoden of artistieke praktijken kunnen ervaren. 

De productiepraktijk als een cluster van onderwerpen brengt studenten in contact met verschillende elementen van het professionele danswerkveld met kunstenaars die actief zijn in het veld en biedt een breed scala aan ervaringen van de artistieke praktijk, stijlen en methodieken. Studenten moeten beginnen te reflecteren op hun relatie met de verschillende ervaren praktijken en de resonantie die elk van hen heeft binnen hun eigen ontwikkeling als danskunstenaar.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans.

Er worden extra kosten aangerekend voor het bijwonen van voorstellingen en concerten voor bepaalde opleidingsonderdelen. Omwille van de onzekerheid of bepaalde voorstellingen al dan niet plaatsvinden worden deze extra kosten apart gefactureerd in mei 2022 op basis van de reële onkosten. Studenten die inschrijven voor de Bachelor Dans betalen maximum 64,00 euro extra voor tickets voor voorstellingen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk75,00 uren
Practicum en/of oefeningen75,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek30,00
AcademiejaarArtistieke praktijk30,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)10,00
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00

Toetsing (tekst)

De student moet steeds aanwezig zijn tijdens de lessen voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens deze lessen vindt de permanente evaluatie plaats. Deze permanente evaluatie telt voor de totstandkoming van het gehele examencijfer voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student in meer dan 1/5e van de lessen ongewettigd afwezig is, krijgt hij een 0/20 voor het onderdeel 'permanente evaluatie'.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door de artistieke coordinator