Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Bachelorproef deel 1 groepschoreografie34210/2185/2122/1/22
Studiegids

Bachelorproef deel 1 groepschoreografie

34210/2185/2122/1/22
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Gordon Natalie
Andere co-titularis(sen): Marinus Tuur
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

In groepschoreografie worden studenten gevraagd een groepsdans te choreograferen die door BA1- en BA2-dansstudenten wordt uitgevoerd en die maximaal 10 minuten duurt. Het proces omvat de ontwikkeling van een thema vanuit een onderzoeksvraag, en werkt door middel van een reeks artistieke en logistieke beslissingen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Competenties Choreografie 1 en Choreografie 2 verworven en studiepunt behaald.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ontwikkelt en drukt een persoonlijke stem uit binnen de conceptualisering en creatie van eigen artistiek werk
Ontwikkelt een groepscreatie, vertrekkend van een onderzoeksvraag, en ontwikkelt deze tot een voorstelling.
Maakt gebruik van relevante methodologieën om materiaal te produceren dat de choreografische bedoeling communiceert
Ontwikkelt een eigen artistiek concept, bewegingspraktijken en compositietaken om eigen werk te creëren.
Kan de eigen artistieke stem identificeren en de kenmerken ervan articuleren
Identificeert en daagt persoonlijke beweging en choreografische interesses en esthetiek uit
Integreert en brengt ervaringen uit een diversiteit aan artistieke visies over in de ontwikkeling van een eigen artistieke praktijk.
Investeert in artistiek onderzoek met behulp van een scala aan methodieken om te komen tot creatieve processen die de persoonlijke praktijk uitdagen.
Reflecteert kritisch op de eigen artistieke praktijk en situeert deze in diverse sociale en artistieke contexten
Kan observeren, reflecteren en communiceren over de eigen creatie vanuit een artistiek en productieperspectief.
Kan kritisch reflecteren op en evalueren van de eigen creatie gedurende het hele proces en product.
Beschikt over zelfdiscipline, organisatorische zelfredzaamheid en ondernemersvaardigheden om de eigen artistieke praktijk te in stand te houden en te ontwikkelen
Werkt gezamenlijk aan de coördinatie van de logistiek van een complex proces om tot een gezamenlijk resultaat te komen dat een persoonlijke en een groepsvisie omvat.
Toont het vermogen om een persoonlijk en groepsproces effectief te managen met het oog op het artistieke doel
Gebruikt relevante sociale en groepsdynamische vaardigheden om bij te dragen aan, te delen in en verantwoordelijkheid te nemen voor diverse groepssettings
Waardeert individualiteit en respecteert individuele bijdrage aan een creatief proces
Werkt op een effectieve manier samen met de groep aan gemeenschappelijke doelen
Heeft de vaardigheden om te communiceren en de dialoog aan te gaan met diverse doelgroepen
Geeft in een constructieve dialoog met collega's bekendheid aan een persoonlijke creatie
Communiceert en articuleert persoonlijke intentie, woordenschat en besluitvorming met medestudenten.
Communiceert respectvol met alle betrokken medestudenten - dansers, collega's, technici, docenten, publiek, jury.

Leerinhoud

Het artistieke afstudeerproject voor het Bachelorexamen biedt de mogelijkheid om kennis, vaardigheden, ervaring, interesses en vragen te integreren in een lopend onderzoek gedurende het hele laatste jaar. Het bestaat uit drie elementen: research paper, groepschoreografie en solo-choreografie.

In groepschoreografie worden studenten gevraagd een groepsdans te choreograferen die door BA1- en BA2-dansstudenten wordt uitgevoerd en die maximaal 10 minuten duurt. Het proces omvat de ontwikkeling van een thema vanuit een onderzoeksvraag, en werkt door middel van een reeks artistieke en logistieke beslissingen. De studenten worden aangezet om aandacht te geven aan alle onderdelen van hun proces: van onder andere bewegingsgeneratie, ontwikkeling, variatie, manipulatie van materiaal, consolidatie, het toepassen van choreografische en structurele apparaten, delen, feedback geven en reflectie. Ook worden studenten gestimuleerd om te experimenteren met verschillende vormen van performativiteit. Naast de focus op de creatie wordt van de studenten ook verwacht dat ze een constructieve werkomgeving creëren, waarin zowel zijzelf als hun dansers zich veilig voelen om hun dans- en choreografische vaardigheden maximaal uit te dagen. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk20,00 uren
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00

Toetsing (tekst)

De student moet steeds aanwezig zijn tijdens de lessen voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens deze lessen vindt de permanente evaluatie plaats. Deze permanente evaluatie telt voor de totstandkoming van het gehele examencijfer voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student in meer dan 1/5e van de lessen ongewettigd afwezig is, krijgt hij een 0/20 voor het onderdeel 'permanente evaluatie'.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door de artistieke coordinator