Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Ergotherapie bij atypische ontwikkeling 132379/2186/2122/1/35
Studiegids

Ergotherapie bij atypische ontwikkeling 1

32379/2186/2122/1/35
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
  • Gaststudenten
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Olympiade
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lenaerts Reinhilde
Andere co-titularis(sen): Bulckmans Niki, Sanders Ingrid
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie startcompetenties opleiding ergotherapie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH1 Werken in en met de context: "Functioneert als ergotherapeut nationaal en internationaal in een professionele context die zich situeert in een superdiverse, inclusieve en evoluerende samenleving en gaat professioneel om met deontologische en ethische aspecten.
De student gebruikt nationale en internationale referentiekaders bij atypische ontwikkeling: schetst de werking van het VAPH voor de domeinen wonen, werken en vrije tijd voor personen met een atypische ontwikkkeling, duidt ondersteuningsvormen bij onderwijs en beschrijft wat de competentie werken in en met de context inhoudt bij deze doelgroepen.
BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student rapporteert hierover accuraat en objectief met gebruik van de correcte ergotherapeutische vakterminologie .
De student herkent het handelingsvraagstuk bij een cliënt, heeft inzicht in participatie, activiteiten en functies van de cliënt, observeert doelgericht dit handelingsgedrag bij de doelgroep atypische ontwikkeling.
BH3 Behandelen, begeleiden, adviseren, coachen: "Behandelt, begeleidt, adviseert en coacht autonoom de cliënt tijdens het ergotherapeutisch handelingstraject met het oog op betekenisvol handelen en participatie en hanteert hierbij (inter)nationale ergotherapiegerelateerde theorieën en modellen en evalueert dit ergotherapeutisch handelen.
De student past zelfstandig de kennis van de ontwikkeling (inleidend) toe ifv het opmaken van een ergotherapeutisch handelingsplan en het zoeken naar een doelgerichte activiteit en hanteert hierbij nationale en internationale theorieën en modellen.
PO1 Levenslang lerende/ ondernemen: "Vertoont een actieve en zelfstandige houding voor beroepsvernieuwing en een leven lang professioneel leren en ondernemen in een complexe en gespecialiseerde beroepscontext gekenmerkt door maatschappelijke en internationale evoluties."
De student vertoont interesse in een leven lang leren en ondernemen in internationaal perspectief.
WH Onderzoeken: "Handelt evidence-based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek."
De student hanteert de principes van EBP bij het professioneel redeneren bij ontwikkelingsproblematiek.

Leerinhoud

1. Visie op ergotherapie en onwtikkelingsproblemen
2. De ICF als uniforme taal
3. Referentiekaders
4. Evidence Based Practice
5. Participatie
6. Leren en toepassen van kennis

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus
  • Aanvullingen via digitale leeromgeving.
  • Denolf, A. & Daems, J. (2018). Ergotherapie en ontwikkelingsproblemen. Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Leuven, Acco.
  • le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinebanian A (editors) (2017). Grondslagen van de ergotherapie. 5e druk. Bohn Stafleu van Loghum.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets75,00digitaal examen (onder voorbehoud praktische organisatie)
Semester 2Portfolio25,00via permanente evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets75,00digitaal examen (onder voorbehoud praktische organisatie)
Tweede examenperiodePortfolio25,00via permanente evaluatie

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij de feedback na het examen, wanneer je niet slaagt voor dit olod in eerste zittijd en dit onderdeel opnieuw wil afleggen. (portfolio)